Artikkel

Gevinst, tap, utbytte og formue av utenlandske aksjer 

Noen hovedregler til hjelp ved utfylling av skattemeldingen

Gevinst, tap, utbytte og formue av norske aksjer er det etter hvert blitt enkelt å få riktig i skattemeldingen. For utenlandske aksjer er saken imidlertid ofte en annen. Da må du selv navigere det kompliserte aksjebeskatningsregelverket for å få riktig skatt. Under følger noen holdepunkter for å få dette riktig.

Skatteplikt

Som bosatt i Norge, er du skattepliktig for formue, gevinst og utbytter av utenlandske aksjer. Du må derfor føre alle slike inntekter og tilhørende tap i skattemeldingen hvis de ikke er der allerede (noen utenlandske aksjer og verdipapirer vil være innberettet til Skattemyndighetene allerede). Slik skatteplikt og innberetningsplikt gjelder selv om du har betalt skatt av aksjene i utlandet (se under om fradrag i skatt for utenlandsk skatt, såkalt kreditfradrag).

Gevinstberegningen – først inn, først ut (FIFU)

Det er FIFU-prinsippet som gjelder ved beregning av skattepliktig gevinst på aksjer. Det betyr at det er den aksjen du kjøpte først som anses for å være solgt først, og at du må tilordne hvert enkelt salg til den riktige anskaffelsen for at gevinsten skal bli riktig beregnet. Dette kan være krevende, spesielt om man har vært aktiv i aksjemarkedet, og riktig skatt betinger at man har god historisk oversikt over alle handlene man har foretatt seg.

Skjermingsfradrag

Skjermingsfradraget er et fradrag i gevinst og utbytte per aksje som reduserer skatten du må betale. Det kan ikke øke et tap, og er heller ikke overførbart til andre aksjer / verdipapirer.

Skjermingsfradraget er resultatet av aksjens inngangsverdi og årets skjermingsrente pluss evt. ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år.

Skjermingsfradraget oppstår når du eier aksjen over nyttår. Det er ingen delvis opptjening fordi man f.eks. har eid aksjene halve året.

Eier du aksjen i flere år uten at det enkelte års skjermingsfradrag helt spises opp av utbytter, så opparbeider du deg et ubenyttet skjermingsfradrag som senere år kan brukes til å redusere skattepliktig utbytte eller gevinst.

Skjermingsfradraget kan være betydelig, og det kan uansett bidra til å knipe marginene som skal til for å sikre den gode avkastningen over tid.

Oppjustering

For 2021 skal aksjeinntekt – utbytte og gevinst etter fradrag for skjerming og evt. kjøps- og salgsomkostninger – oppjusteres med en faktor på 1,44. Gitt at du fører aksjeinntekt fra utenlandske aksjer riktig i skattemeldingen, skal du ikke selv oppjustere aksjeinntekten i skattemeldingen. Dette gjør Skatteetaten når de beregner skatten.

Formue

Verdien av utenlandske aksjer er skattepliktig formue.

For 2021 skal børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper verdsettes til 55 % av kursverdien ved utløpet av 2021 (45 % rabatt).

For 2021 skal ikke-børsnoterte utenlandske aksjer verdsettes til 55 % av aksjenes antatte salgsverdi ved utgangen av 2021 (45 % rabatt).

Skatteetaten vil selv beregne rabatten på 45 % gitt at du fører aksjeformuen riktig i Skattemeldingen.

Skatt betalt i utlandet

Som foran nevnt, er man skattepliktig til Norge for inntekt og formue av utenlandske aksjer selv om man har betalt skatt av f.eks. aksjeutbyttet i utlandet. Normalt vil Norge imidlertid ha en forpliktelse til å unngå dobbeltbeskatning, noe som vanligvis gjøres ved at det gis fradrag for den skatten man har betalt i utlandet.

Krav om fradrag for utenlandsk skatt fremsettes i skattemeldingen.

For at krav om fradrag for utenlandsk skatt skal innvilges, må man bl.a. kunne godtgjøre at skatten er korrekt ilagt (i tråd med evt. skatteavtale), og endelig, f.eks. gjennom fremvisning av et skatteoppgjør eller annet dokument som viser betaling av skatt til de utenlandske skattemyndighetene.

Riktig håndtering av utenlandske aksjer kan være vanskelig og tidkrevende. Vi har et drevent team med gode teknologiske løsninger som kan hjelpe deg med å gjøre dette riktig – nå og fremover.

Deloitte Advokatfirma

Les mer på Fagartikler fra Deloitte Advokatfirma.

Les mer her
Var denne siden nyttig?