Artikkel

Hjemmekontor - ny forskrift trer i kraft 01.07.2022

Deloitte Advokatfirma

Arbeidstakere ønsker fleksibilitet. Arbeidsgivere lurer på hvordan man best mulig kan kombinere fleksibilitet og samtidig ivareta ansatte og arbeidsgiverforpliktelser.

Publisert: 19.04.2022

Ny hjemmekontorforskrift trer i kraft 1. juli 2022. Forskriften løser neppe alle spørsmål som arbeidsgivere har, eksempelvis arbeidsgivers adgang til å kreve eller å pålegge hjemmekontor, men den oppstiller visse rettslige rammer for bruken av hjemmekontor. Forskriften viderefører mye fra gjeldende forskrift, men nedenfor oppsummerer vi kort enkelte endringer som det er viktig å være klar over:

  • Kortvarig og sporadisk arbeid fra hjemmekontor

Forskriften gjelder ikke for kortvarig og sporadisk arbeid. Med kortvarig menes korte perioder med hjemmekontor, for eksempel noen få dagers hjemmearbeid. Med sporadisk menes hjemmearbeid som skjer av og til, men ikke i for stort omfang eller som en fast ordning. Videre er forskriften begrenset til å gjelde arbeid i arbeidstakers «eget hjem», og den omfatter dermed ikke arbeid som utføres på hytte, café eller liknende.

  • Skriftlig avtale

Hovedregelen er at det skal inngås skriftlig avtale om hjemmearbeid og dette må arbeidsgiver sørge for. Avtalen skal blant annet regulere omfanget av hjemmearbeidet, arbeidstid for hjemmearbeidet og forventet varighet dersom avtalen er midlertidig. Formålet med avtalen er å klargjøre hva som gjelder når arbeidstaker jobber hjemmefra, og på denne måten fremme forutberegnelighet for partene og redusere risikoen for konflikter.

Det kan oppstå særskilte situasjoner hvor en slik skriftlig avtale ikke er like treffende som i «ordinære» situasjoner. Det oppstilles et unntak fra kravet til skriftlig avtale når hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene, slik vi opplevde under COVID pandemien. I slike tilfeller trenger ikke arbeidsgiver inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver, men kan i stedet gi informasjon etter drøfting med tillitsvalgte.

  • Psykososiale arbeidsmiljø

Forskriften tydeliggjør at kravene til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeid utføres fra hjemmekontor. Tydeliggjøringen medfører ingen realitetsendring, men kan øke oppmerksomheten rundt viktigheten av psykososiale forhold ved hjemmearbeid. Dette kan være spesielt viktig i situasjoner hvor hjemmearbeidet pågår over lengre tid.

Forskriften regulerer ikke hvilket nødvendig utstyr arbeidsgiver må sørge for, eller hvilke nødvendige kostnader som må dekkes, i forbindelse med hjemmekontor. Dette er forhold som i utgangspunktet vil være opp til den enkelte arbeidsgiver, gjerne i dialog med arbeidstakerne.

  • Arbeidstid

Tidligere har hjemmekontorforskriften hatt særregler om arbeidstid på hjemmekontor. Nå er unntakene fra arbeidstidsreglene fjernet fordi behovet for vern ikke er mindre for arbeid som utføres hjemmefra. Skillet mellom arbeidstid og fritid kan fort hviskes ut på hjemmekontor, og det er viktig å sikre at arbeidstakerne får nok hviletid selv om arbeidet utføres hjemmefra. Dette innebærer at fra 1. juli 2022 vil arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid også gjelde ved arbeid på hjemmekontor.

  • Tilsyn

Arbeidstilsynet får nå myndighet til å føre tilsyn med bestemmelsene i forskriften, eksempelvis ved å undersøke skriftlige avtaler om hjemmekontor mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstilsynet kan imidlertid ikke føre tilsyn i arbeidstakers hjem uten at dette er særskilt avtalt.

Forskriften kan leses i sin helhet her på regjeringens nettside her. 
Du kan også lese mer om bruk av hjemmekontor og «Future of Work» her

Spørsmål?

Deloitte advokatfirma sitt arbeidsrettslige team har omfattende erfaring med bistand knyttet til arbeidsforhold. Ta kontakt dersom du har behov for bistand knyttet til bruk av hjemmekontor eller har andre arbeidsrettslige spørsmål.

Deloitte Advokatfirma

Les mer på Fagartikler fra Deloitte Advokatfirma

Les mer her
Var denne siden nyttig?