Artikkel

Innleide arbeidstakere har rett på bonus 

Deloitte Advokatfirma

I en nylig avsagt dom fra Høyesterett, fikk to innleide arbeidstakere medhold i at bonus skulle anses som lønn etter likebehandlingsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-12 a. De innleide arbeidstakerne får etterbetalt bonus som om de var faste ansatte, og blir tilkjent saksomkostninger for alle instanser.

I perioden fra 2013 til 2017 hadde to mannlige arbeidstakere vært innleid fra bemanningsselskapet Semco Maritime, til oljeselskapet Aker BP. Aker BP opererte med et bonusprogram for sine faste ansatte, og i 2017 fremmet de to innleide arbeidstakerne krav om etterbetaling av bonus med hjemmel i likebehandlingsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd, mot bemanningsbyrået. Tvisten knyttet seg til hvorvidt bonusordningen til Aker BP er omfattet av lønnsbegrepet i likebehandlingsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-12 a.

Likebehandlingsregelen

Likebehandlingsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-12 a går ut på at innleide arbeidstakere skal behandles likt som faste ansatte. Bestemmelsen gjennomfører EUs vikarbyrådirektiv, og stiller blant annet krav om at bemanningsforetaket skal sørge for at utleide arbeidstakere sikres like vilkår som de faste ansatte i virksomheten de er utleid til, herunder lønn.

Seier i Høyesterett

De innleide arbeidstakerne vant frem med sitt krav i tingretten, mens lagmannsretten konkluderte med at bonusordningen ikke kunne regnes som «lønn». De innleide arbeidstakerne anket saken til Høyesterett, og LO og NHO gikk samtidig inn som partshjelpere på henholdsvis arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Arbeidsgiver Semco Maritime var av den oppfatning at bonusordningen ikke kunne regnes som «lønn» etter likebehandlingsregelen, fordi den ikke var knyttet til den enkelte ansattes arbeidsutførelse eller prestasjoner, men til selskapets måloppnåelse og resultater. De vektla også at en slik ordning som de innleide arbeidstakerne tok til orde for, ville medføre beregningsvansker for bemanningsforetaket. NHO, som partshjelp, fremhevet også at likebehandlingsreglene må være praktisk håndterbare, og at den ordningen som de innleide arbeidstakerne og LO fremmet, ville by på praktiske utfordringer.

Høyesterett var uenig med lagmannsretten og Semco Maritime, og konkluderte enstemmig med at den aktuelle bonusordningen til Aker BP skulle karakteriseres som «lønn». Konklusjonen bygget på en vurdering av innholdet i likebehandlingsregelen, EUs vikarbyrådirektiv og reelle hensyn, sett opp mot det konkrete innholdet i Aker BP sin bonusordning.

Høyesterett vurderte bonusordningen som en «form for resultatlønnsordning og en del av det samlede systemet for vederlag for arbeid». Resultatet etter Høyesteretts avgjørelse er nå at de innleide skulle vært behandlet på lik linje som faste ansatte etter likebehandlingsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-12 a, og derfor har krav på etterbetaling.

Hvilken betydning får avgjørelsen for din virksomhet?

Høyesterett har lagt vekt på at det ikke er avgjørende hva man kaller avlønningsmodellen, og at bonus kan bli omfattet av lønnsbegrepet. Det avgjørende i vurdering av om bonus anses som lønn er om bonusen er vederlag for arbeid. Anses bonus som lønn vil den bli omfattet av likebehandlingsreglene etter arbeidsmiljøloven.

Høyesteretts avgjørelse innebærer ikke at alle former for bonus vil bli omfattet av lønnsbegrepet. For utleievirksomheter som leier ut personell til virksomheter som har bonusordning for sine ansatte er det viktig å få vurdert om bonusen er et vederlag for arbeid, eventuelt for et resultat eller en prestasjon. I så fall vil utleide arbeidstakere ha krav på samme bonus som fast ansatte hos innleier.

Denne dommen gjør det vanskelig for arbeidsgivere å vite om bonusen vil bli omfattet av lønnsbegrepet. I tillegg er det viktig å merke seg at foreldelsesfristen på pengekrav er tre år. Dette betyr at krav om etterbetaling av bonus kan reises for tre år tilbake i tid, og kan medføre krav om utbetaling av et ikke ubetydelig beløp. En del arbeidsgivere vil kunne ha behov for juridisk bistand for å vurdere om arbeidstakere som de leier ut har krav på samme bonus som ansatte hos innleier. Våre arbeidsrettsadvokater har særlig kompetanse på spørsmål knyttet til utleie av arbeidstakere. Ta gjerne kontakt med oss ved eventuelle spørsmål om utleie eller bonus.

Les dommen i sin helhet her. 

Deloitte Advokatfirma

Som et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer er Deloitte Advokatfirma en foretrukken rådgiver innen alle områder for forretningsjuss.

Meld deg på vårt nyhetsbrevet
Var denne siden nyttig?