Artikkel

Retningslinjer for offentlige AI-anskaffelser

World Economic Forum og Deloitte

World Economic Forums senter for den fjerde industrielle revolusjon har i samarbeid med Deloitte, britiske myndigheters kontor for kunstig intelligens og andre bidragsytere, utviklet retningslinjer for anskaffelser av AI-løsninger i offentlig sektor.

Retningslinjer for anskaffelser av AI-løsninger i offentlig sektor kan hjelpe offentlig sektor med å etablere en ledende anskaffelsespraksis som kan sette standarden for effektive og etiske anskaffelser og bruk av AI, og øke bruken av AI i offentlig sektor.
 

Anskaffelser som springbrett for økt bruk av kunstig intelligens 

Det er et stort potensial knyttet til kunstig intelligens for institusjoner i offentlig sektor verden over når det gjelder å forbedre offentlig virksomhet og tjenester til landets innbyggere. Offentlige aktører har ikke alltid erfaring med hvordan de skal skaffe seg moderne AI-løsninger, og kan ha en tendens til å være tilbakeholdne med å utnytte ny teknologi.

Gjennom å gi veiledning i prosessen for anskaffelse av AI har vi som mål å løse problemstillinger knyttet til bruk av AI tidlig i prosessen, og gjøre det enklere for offentlig sektor å ta i bruk denne avanserte teknologien. Målet vårt er å hjelpe institusjoner i offentlig sektor med å: 

 • etablere klare spesifikasjoner som tar for seg bekymringer knyttet til skjevheter, personvern, ansvarlighet, åpenhet og forholdsmessighet
 • bygge dynamiske og konkurransedyktige markeder for AI som gjør at myndighetene kan benytte seg av de beste talentene
 • bygge på etablerte prinsipper for gode offentlige teknologianskaffelser, blant annet eksisterende tiltak som rammeverk, kontraktsmaler og praksis for mangfold og inkludering
 • etablere en ansvarlig AI-praksis i dag, slik at de er forberedt på vurdering av fordeler og risikofaktorer i framtidige AI-applikasjoner, som er i stadig utvikling
 • etablere et utgangspunkt for diskusjon omkring AI-standarder i markedet, som ofte er sterkt påvirket av en stats moralske autoritet og troverdighet, og også dens betydelige kjøpekraft

Generelt er målet med retningslinjene å hjelpe alle involverte parter i livssyklusen for anskaffelser – embetsverk, anskaffelsesteam og kommersielle team, IT-personell og leverandører av AI-løsninger – med å sikre samfunnsøkonomisk nytte og velferd.

Oversikt over retningslinjene

Retningslinjene inneholder ti overordnede anbefalinger, som drøftes i detalj i den fullstendige rapporten. Kort oppsummert anbefaler vi at anskaffelser og kommersielle team i offentlig sektor:

 1. beskriver de problemene og utfordringene de ønsker å løse, og bruker redskaper for anskaffelser som fremmer stegvis løsningsutvikling
 2. definerer hvilke fordeler det vil ha for offentligheten ved å bruke AI, samtidig som det gjøres en vurdering av risiko
 3. sikrer samordning med relevante, eksisterende offentlige strategier og bidrar til forbedring av disse
 4. innarbeider relevante lover og retningslinjer
 5. koordinerer om det er mulig å få tilgang til data som kan være relevante for AI-løsningen
 6. trekker fram eventuelle begrensninger knyttet til potensielle data
 7. jobber med et mangfoldig, tverrfaglig team
 8. legger vekt på ansvarlighet og åpenhet i algoritmene
 9. planlegger for den støtten som trengs for å drifte verktøyet gjennom hele dets levetid
 10. etablerer et rettferdig marked med like vilkår for leverandører av AI-løsninger.


Last ned retningslinjene ved å fylle ut skjemaet under.

* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?