Internrevisjon

Tjenester

Internrevisjon

Har dere god styring og kontroll av virksomheten?

God styring og kontroll er en grunnleggende forutsetning for å oppnå virksomhetens mål. Det økte fokus på compliance og corporate governance i Norge og i utlandet er en konstant utfordring for ledelsen.

Virksomheters økte internasjonale tilstedeværelse medfører økt eksponering overfor nye risikoer. Økte regulatoriske krav stiller også strengere krav til at virksomhetene styres og kontrolleres på en god måte. En effektiv og velfungerende intern revisjon bidrar til at ledelse løpende mottar informasjon om kvaliteten på virksomhetens etterlevelse av interne og eksterne krav.

Arbeidet med etablering av pålitelige og effektive interne kontrollsystemer

Deloitte har lang erfaring som internrevisor for en rekke offentlige og private virksomheter, både som internrevisjonsansvarlig og fagspesialister. Vi har dessuten gjennomført en rekke prosjekter hvor formålet har vært å identifisere vesentlige risikoer, vurdere selskapets tilpasning og evaluere og kvalitetssikre interne kontrollsystemer.

Deloitte har også gjennomført en rekke konsulentoppdrag hvor vi har bistått selskaper og offentlige organisasjoner med å etablere pålitelige og effektive interne kontrollsystemer. På grunnlag av det omtalte omfanget av revisjonen eller konsulentoppdraget setter vi sammen et kjerne-team, som innehar både kjennskap til virksomheten og den nødvendige kompetansen for å gjennomføre oppgaven på best mulig måte.

Våre metoder og verktøy er velegnet ved gjennomføring av analyser av og ved identifisering og beslutning om valg av tiltak. Dokumentasjonen fra vårt arbeid vil på en enkel måte kunne benyttes av kundene, og ivaretar behovet for kompetanseoverføring i slike prosesser.

Markedets og samfunnets økende fokus på virksomhets- og foretaksstyring kommer i tospann med en tilstramming i lovgivning, regler og forskrifter. Dette medfører bl.a. skjerpede krav til foretakenes risikostyring og internkontroll, og til atferd, åpenhet og rapportering innen etikk og samfunnsansvar.

For å sikre betryggende og effektiv styring og drift, samt evne til omstilling, er det nødvendig med systematisk og helhetlig risikostyring som omfatter både interne prosesser og eksterne rammebetingelser, og endringer i disse. Dette betyr blant annet at selskaper og offentlige virksomheter må etablere nødvendige kontroller og påse at de gjennomføres og sikre fullstendig, korrekt og tilgjengelig styringsinformasjon for at organisasjonen og aktivitetene skal bidra til å realisere målsetting på en effektiv måte.
 

For å møte disse utfordringene og bidra til verdiskapning kan Deloitte bistå med:

  • å gi styre og ledelse økt sikkerhet for etterlevelse av lover og regler og egne interne retningslinjer
  • å gi økt sikkerhet for kvalitet i prosessene
  • å bidra til sikrere og mer effektiv organisering
  • å tilføre og kvalitetssikre vesentlig beslutningsinformasjon
  • å identifisere endringer i risikobilde, inkludert endringer i lover og forskrifter, for en pro-aktiv risikostyring
     

Kontakt oss:

For ytterligere opplysninger om våre tjenester eller for et uforpliktende møte for å diskutere muligheter, er du velkommen til å kontakte en av våre internrevisjonsspesialister.

Kontakt oss

Stein Ove Songstad

Stein Ove Songstad

Partner

Stein Ove har omfattende erfaring fra granskninger, kartlegginger og undersøkelser i privat og offentlig sektor, og har ledet og deltatt i en rekke profilerte granskinger. Dette gjelder granskinger in... Mer