Artikkel

Ettårsregelen og ufrivillig opphold i Norge grunnet Covid-19 

Deloitte Advokatfirma

Er du arbeidstaker på arbeidsopphold i utlandet, kan omfanget av opphold i Norge påvirke din skatt. Mange opplever at et opphold i Norge har blitt lengre enn forutsatt på grunn av Covid-19 restriksjoner. På hvilken måte påvirker Covid-19 situasjonen din beskatning i Norge, og hvor lenge kan du egentlig oppholde deg i Norge i forhold til ettårsregelen?

Dersom du har hatt lønnsinntekt fra et arbeidsopphold utenfor Norge i minst 12 sammenhengende måneder kan du etter den såkalte ett-årsregelen få den beregnede skatten i Norge som faller på denne inntekten nedsatt.

Kravet om sammenhengende arbeidsopphold er bare ett av flere kriterier som må være oppfylt for å få skattenedsettelse, men ofte det kriteriet som viser seg vanskeligst å oppfylle. Kortvarige opphold i Norge er tillatt. Dette innebærer nemlig at du under hele utlandsoppholdet ikke kan oppholde deg i Norge mer enn seks dager i gjennomsnitt per hele måned. Men dette er bare et utgangspunkt!

Covid-19 og de restriksjoner som vi har opplevd i hele verden siden 12. mars har blant annet medført at arbeidstakere har måtte oppholde seg lengre i Norge enn først forutsatt, for eksempel i forbindelse med ferie-/fritidsreiser hjem hvor det har blitt vanskelig å reise tilbake som planlagt på grunn av restriksjoner. Dette har naturlig nok skapt hodebry for både ansatte og arbeidsgivere med arbeidstakere på internasjonale utstasjoneringer.

Med tanke på denne ekstraordinære situasjonen sier ettårsregelen at dersom oppholdet i Norge skyldes forhold som var upåregnelige da arbeidsoppholdet ble påbegynt og som verken den ansatte eller arbeidsgiver rår over, utvides det tillatte oppholdet i Norge fra seks til ni dager per hele måned.

Skattedirektoratet har uttalt at den situasjon som har oppstått som følge av Covid-19-situasjonen vil være å anse som upåregnelig forhold.

Så hvor mange dager kan en da egentlig oppholde seg i Norge dersom det foreligger såkalte «upåregnelige forhold» som følge av for eksempel enten reiserestriksjoner eller karantenetid ved innreise til Norge under Covid-19 pandemien?

Hva er kortvarig opphold i Norge?

Som hovedregel er kortvarige opphold i Norge opphold som ikke varer mer enn 6 dager i gjennomsnitt per hele måned.

Eksempel 1:
Ansatt A starter på et arbeidsopphold i Qatar 01.02.2019. Arbeidsoppholdet der vil vare frem til 01.02.2022, dvs. totalt 36 måneder. A kan da ha et opphold i Norge på 216 dager (6 x 36) i hele treårsperioden.

Ved beregningen av antall dager en kan oppholde seg i Norge ser en altså på hele perioden fra start til slutt og regner seks dager per hele måned i gjennomsnitt. Dette innebærer at det er full anledning til å oppholde seg i Norge mer enn seks dager en eller flere måneder, så lenge det totale antall dager i Norge ved avslutningen av arbeidsoppholdet ikke utgjør et snitt som er høyere enn seks dager per hele måned. Dagene i Norge må altså heller ikke være «tjent opp» på forhånd før de brukes. Det tillatte oppholdet kan også tas ut samlet, men kan ikke regnes med i tolvmånedersperioden når oppholdet avslutter et arbeidsopphold i utlandet.

Hva skjer dersom upåregnelige forhold medfører at oppholdet i Norge overstiger et snitt på 6 dager per hele måned?

For å kunne påberope seg ekstra dager opphold i Norge kreves det bare at det upåregnelige forholdet ikke forelå da arbeidsoppholdet ble påbegynt. Om forholdet var upåregnelig ved starten av besøket i Norge, er uten betydning. Det er altså tilstrekkelig at det upåregnelige forholdet ikke forelå da ansatt A i eksemplet ovenfor startet på sitt arbeidsopphold i Qatar i februar 2019.

Hva skjer så dersom ansatt A i eksemplet ovenfor må oppholde seg en lengre periode i Norge enn planlagt på grunn av reiserestriksjoner eller karantenetid, slik at det totale oppholdet i Norge overstiger 6 dager i snitt per hele måned?

Dersom det foreligger upåregnelige forhold kan dette medføre totalt 108 dager (3 x 36) i Norge i tillegg til ordinært opphold i eksempel 1 ovenfor. Totalt antall dager i eksemplet ovenfor blir da 324 dager (216 + 108). Dette vil være den absolutte/øvre grense.

Hvor mange dager med tillatt opphold i Norge kan A ha under utenlandsperioden?

Eksempel 2:
Utenriksmyndighetene erklærer det som uforsvarlig å reise til Qatar i perioden 12. mars 2020 til 10. mai 2020. Ansatt A i eksempel 1 ovenfor oppholder seg i Norge fra 20. mars 2020 til 10. mai 2020. Oppholdet i Norge skyldes upåregnelige forhold først fra og med 25. mars 2020, da den ansatte hadde planlagt å reise tilbake til Qatar den 24. mars. Retten til utvidet opphold i Norge bortfaller nemlig når personens opphold i Norge ikke lenger skyldes slike upåregnelige forhold. Oppholdet i Norge på grunn av upåregnelige forhold utgjør således 47 dager i dette tilfellet, og den ansatte kan da oppholde seg totalt 263 dager i Norge (216 + 47) ved arbeidsoppholdets slutt.

Eksempel 3:
Samme som eksempel 2, men utenriksmyndighetene erklærer det som uforsvarlig å reise til Qatar helt frem til 1. oktober 2020. Upåregnelige forhold foreligger da for perioden 25. mars 2020 til 1. oktober 2020, altså 191 dager. Totalt antall dager opphold i Norge vil fortsatt ikke kunne overstige 324 dager, hvilket betyr at dersom den ansatte i snitt vil opphold seg seks dager i Norge i 36 måneder (216) dager i tillegg til 191 dager hvor det foreligger upåregnelige forhold, vil totalt antall dager opphold i Norge på 407 dager (216 + 191) være for høyt til å kunne påberope skattenedsettelse etter ett-årsregelen.

Når det upåregnelige forholdet er avsluttet bør en derfor alltid se på hvor mange dager opphold en har hatt i Norge frem til upåregnelige forhold inntrådte, legge dette til antallet på 191 dager og se hvor mange dager en kan oppholde seg i Norge resterende delen av perioden i utlandet, slik at totalt antall dager ikke overstiger 324.

Hva med arbeidsopphold i utlandet som starter etter at det allerede foreligger upåregnelige forhold?

Skatteetaten har uttalt at de vil legge til grunn, uten ytterligere sannsynliggjøring, at det foreligger upåregnelige forhold så lenge Utenriksdepartementets reiseråd som følge av coronaviruset er gjeldende for tjenestestedet i utlandet.

Men kan det likevel bli stilt spørsmål ved om etterfølgende reiserestriksjoner som påvirker arbeidsopphold som er påbegynt etter koronaepidemien brøyt ut var upåregnelig da arbeidsoppholdet ble påbegynt, selv om det ikke forelå reiserestriksjoner for det aktuelle land da? Dette foreligger det ikke noe klart svar på, men det kan kanskje virke noe urimelig om et slik langvarig forhold skal stenge for å påberope seg upåregnelige forhold basert på at det er en viss sannsynlighet for at reiserestriksjoner kan bli innført.

Norske myndigheter har så langt ikke signalisert noen oppmykning av antall dager med tillatt opphold i Norge.
 

Global Employer Services

Read more about our offerings and insight regarding global employer services. 

Read more
Var denne siden nyttig?