Artikkel

MVA - Modernisering

Deloitte Advokatfirma

Skatteetaten jobber med utvikling av nytt automatisert mva-register, en ny løsning for innrapportering av transaksjonsdata og modernisering av dagens mva-melding.

Skatteetaten startet høsten 2019 et eget prosjekt (MEMO) for å modernisere merverdiavgiftssystemet. Prosjektet planlegges ferdigstilt i løpet av 2023. Hovedformålet med moderniseringen er å oppnå bedre etterlevelse, likere konkurransevilkår, forenkling for næringslivet og en mer effektiv forvaltning.

Ved å modernisere merverdiavgiftssystemet får Skatteetaten utnyttet mulighetene som digitaliseringen gir for effektive arbeidsprosesser og en god digital dialog med næringslivet, herunder muligheten til å rapportere direkte fra regnskapssystemer og automatisere deler av saksbehandlingen.

Prosjektet tar for seg tre tiltak:

  • Automatisert mva-register. En mer komplett registreringsløsning er forventet produksjonssatt i starten av september 2020.
  • Ny løsning for innrapportering av transaksjonsdata (salgs- og kjøpsmelding). Forventet offentlig høring i løpet av 2020.
  • Modernisering av dagens mva-melding. Det er planlagt å starte pilotering av ny mva-melding i løpet av 2021.

Virksomheter bør allerede nå forberede seg på at dette stiller strenge krav til deres ERP-systemer, og det understreker viktigheten av at man må kunne stole på opplysningene fra virksomhetenes regnskapssystemer.

Automatisert mva-register

Første steg i moderniseringen er å bygge en ny automatisert løsning for å registrere seg i mva-registeret. Dagens ordning er basert på papirskjema med manuell behandling og forholdsvis lang saksbehandlingstid. I den nye løsningen er målet at søknader som oppfyller vilkår for registrering og der det ikke er behov for ytterligere dokumentasjon, blir behandlet automatisk.

Milepælsplanen for nytt mva-register hadde første leveranse i januar 2020, men den er noe forsinket som følge av korona-krisen. I januar var det en pilot på registreringsløsningen for et begrenset antall brukere. Etter planen skulle man gå på luften med en utvidet pilot i slutten av april, som så gradvis skulle utvides med mer funksjonalitet. Som følge av korona-krisen ble det imidlertid ikke gjennomført utvidet pilot i slutten av april som planlagt, men det planlegges nå for å produksjonssette en noe mer komplett registreringsløsning i starten av september 2020.

Hva fornyes i registreringsløsningen?

  • I ny registeringsløsning skilles Enhetsregisteret og mva-registeret. Samordnet registermelding del 2 erstattes med en ny løsning for registrering i mva-registeret.
  • Går fra manuell til maskinell behandling for majoriteten av søknadene.
  • Søkere skal kun registrere vedlegg når det er nødvendig for saksbehandlingen.
  • Behandlingstid vil for de fleste gå ned til noen minutter, og næringsdrivende slipper å etterfakturereing av mva.

Salgs- og kjøpsmelding

Skatteetaten utreder også et forslag om en ny løsning for periodevis innrapportering av transaksjonsdata for kjøp og salg mellom næringsdrivende. Ordningen innebærer at virksomheter må rapportere bokførte opplysninger knyttet til fakturert salg, med informasjon om fakturanummer, dokumentasjonsdato, angivelse av motpart med navn og organisasjonsnummer, samt opplysninger om beløp og merverdiavgift. Kontantsalg skal ikke innrapporteres. Slik løpende rapportering krever en oppgradering av ERP-systemene og medfører en betydelig utvidelse av opplysningsplikten.

Skatteetaten ser på mulighetene for at dette kan rapporteres via regnskapssystemet. Siden SAF-T regnskap fra 1. januar 2020 er standardformat for utveksling av regnskapsdata som blir brukt ved kontroll for de fleste virksomheter, og opplysningene som vil etterspørres er en del av SAF-T formatet, kan uttrekk til rapporteringen være det samme som til SAF-T. Det vil utvikles et alternativ til virksomheter som fortsatt fører regnskap manuelt.

Rapporteringshyppigheten vil knyttes opp mot frister som er kjent for virksomheten, som f.eks. at mva-pliktige næringsdrivende rapporterer samtidig med mva-melding.

Ordningen kommer i tillegg til den ordinære merverdivgiftsrapporteringen og den vil kun gjelde salg mellom næringsdrivende, i likhet med tilsvarende ordninger i flere EU-land. Den kan også omfatte offentlig forvaltning og andre bokføringspliktige enn merverdiavgiftspliktige.

Formålet med en slik utvidet opplysningsplikt er å gi skattemyndighetene bedre muligheter til å avdekke skatte- og merverdiavgiftsunndragelser, samt gi bedre og mer tilpasset veiledning og kunne utføre mer treffsikre kontroller.

Lovforslaget om en salgs- og kjøpsmelding er fortsatt under utredning og det vurderes sendt på offentlig høring i løpet av 2020.

Modernisering av dagens mva-melding

Det arbeides også med å modernisere dagens mva-melding. Det forventes en digital løsning basert på teknologi som er egnet til å overføre data fra selskapets regnskapssystemer, for eksempel XML-filer som ligger til grunn for SAF-T formatet, som erstatning for dagens løsning med rapportering av aggregerte tall i mva-meldingen.

Også her har arbeidet blitt noe forsinket i en periode, men det er signalisert at det er planlagt å starte pilotering av ny mva-melding i løpet av 2021.

Det er opplyst fra Skatteetaten at det vil komme mer informasjon over sommeren.
 

Skatt og avgift

Deloitte er et av Norges ledende fagmiljø innen skatt og avgift, og står klare til å bistå deg og din virksomhet ved behov.

Les mer her
Var denne siden nyttig?