Artikkel

Nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel

Deloitte Advokatfirma

Nærings- og fiskeridepartementet har den 30. april 2021 fastsatt nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel. Retningslinjene utvider langt på vei allmennaksjelovens krav til retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer, samt lønnsrapport, også til unoterte selskaper hvor Staten har en eierandel.

Med bakgrunn i EUs aksjonærrettighetsdirektiv ble det med virkning fra 1. januar 2021 bestemt i allmennaksjeloven at børsnoterte selskaper skal utarbeide retningslinjer for selskapenes lederlønnspolitikk. Børsnoterte selskaper må fremlegge retningslinjene for generalforsamlingen for avstemning innen 1. oktober 2021, og det skal rapporteres til generalforsamlingen på selskapets etterlevelse av retningslinjene fra 2022.

For å sikre at også unoterte selskaper hvor Staten har en eierandel opererer med moderate og hensiktsmessige godtgjørelsesordninger for ledende personer, har Staten nå utarbeidet oppdaterte retningslinjer som gjelder generelt for selskaper med statlig eierandel.

I de nye retningslinjene legger Nærings- og Fiskeridepartementet opp til man vedtektsfester at selskaper med statlig eierandel skal følge allmennaksjelovens regler for retningslinjer og rapport for godtgjørelsesordningene for ledende personer. Dette innebærer at slike selskaper nå, på lik linje med børsnoterte selskaper, må sikre at man får utarbeidet og forankret retningslinjer for godtgjørelsesordningene som selskapet opererer med for ledende personer i selskapet.

I tillegg at Staten nå fastsetter at selskaper med statlig eierskap skal følge allmennaksjelovens forpliktelser mht. lederlønn, har Staten også både generelle forventninger til godtgjørelse til ledende personer, og spesifikke forventninger til enkelte godtgjørelseselementer så som bonuser, aksjeprogrammer, opsjoner, pensjoner og sluttvederlag i slike selskaper. Dette er forventninger som kommer i tillegg til allmennaksjelovens krav, og som begrenser adgangen selskaper med statlig eierandel vil ha til å fastsette godtgjørelsesordninger for ledende personer i strid med Statens forventninger.

Staten forventer at retningslinjene blir fulgt opp i styrets retningslinjer for lederlønn som skal legges frem for ordinær generalforsamling i 2022 i selskaper med statlig eierandel. I tiden frem mot dette bør de berørte selskapene kartlegge sin lederavlønning nærmere, vurdere om den er i tråd med de nye retningslinjene, og evt. justere som nødvendig.

Tjenester: M&A og selskapsrett

Var denne siden nyttig?