Personbeskatning

Tjenester

Personbeskatning

Analyser, planlegging og rådgivning med sikte på skatteoptimale løsninger

Deloitte yter rådgivning relatert til nasjonal og internasjonale skatterettslige problemstillinger for privatpersoner og lønnsmottakere, samt norske og utenlandske arbeidsgivere. Problemstillingene er mange og til dels komplekse, men med vår tilnærming tar vi sikte på at gode råd også skal gjennomføres i praksis og gi forutsigbarhet for våre klienter. Vi legger stor vekt på bransjekompetanse, da dette gir oss fortrinn i å forstå hva som er viktig for våre klienter i de enkelte bransjer.

Vårt team består av både jurister og økonomer, og vi jobber nært sammen med andre fagspesialister innen selskapsbeskatning, internprising og merverdiavgift. Dette setter oss i stand til å skape helhetlige løsninger innen skatte- og avgiftsområdet som fungerer både for privatpersoner og for arbeidsgivere både i forhold til nasjonale og internasjonale forhold. I tillegg har vi nært samarbeid med fagspesialister innen arbeidsrett, trygd, pensjon, forsikring og immigrasjon, noe som gjør at vi også finner løsninger knyttet til lønnsområdet og personbeskatning for lønnsmottakere i saker knyttet til både nasjonale og internasjonale arbeidsforhold.

Vi har spesielt kompetanse innen og fokus på å være rådgiver for våre klienter på saker knyttet til blant annet;

  • Lønnsområdet; herunder bistand til å etterleve arbeidsgivers forpliktelser som skattetrekk-, arbeidsgiveravgifts- og lønnsinnberetningsplikt, samt optimalisering av lønnsstruktur. Vi bistår i klage- og endringssaker og ved bokettersyn. Vi bistår med oppgrossing i tilfeller med nettolønn, samt kostnads- og skatteberegninger i Norge og utlandet.
  • Skatteforhold for ansatte/privatpersoner; herunder bistand knyttet til utarbeidelse av selvangivelse, korrigering av skattekort og skatteberegninger. Vi bistår også klageprosesser og i andre rettslige prosesser.
  • Aksjebaserte incentivordninger, herunder gjennomgang av eksisterende ordninger med sikte på oppdatering og optimalisering i forhold til formål, samt design og implementering av nye ordninger samordnet med selskapets strategiske målsetning.
  • Skattemessig inn- og utflytting; som innebærer analyse, planlegging og tilrettelegging for optimal skattemessig løsning ved inn- og utflytting og ved arbeidsopphold i utlandet, samt pendlersaker.
  • Verdipapirer; både i forhold til norske og utenlandske investeringer. Skattepliktsvurdering og fastsettelse av formuesverdi, bistand ved realisasjon og utnyttelse av skjermingsreglene i saker som ofte er komplekse med vanskelig tilgjengelig historisk informasjon.
  • Fast eiendom; herunder bistand knyttet til skattepliktsvurdering ved utleie og realisasjon, samt bistand med å beregne skattepliktig inntekt ved utleie/gevinst ved salg og likningsmessig formuesverdi. Spesielt knyttet til fast eiendom i utlandet bistår vi med å vurdere og beregne fradragsrett for gjeld- og gjeldsrenter.
  • Exit-beskatning av verdipapir og opsjoner ved utflytting; noe som har blitt aktualisert gjennom forholdsvis nye regler som skattekontoret øker sin fokus på, og som medfører særlig fokus på beregning av latent gevinst ved utflytting samt utarbeidelse av særlig ligningsskjema for dette formål.

Ved utsendelse av arbeidstakere mellom ulike land, vil det alltid oppstå spørsmål relatert til skatt. Det kreves god kjennskap til skatteforholdene i hjem- og utland for å sikre at både arbeidsgiver og de ansatte oppnår en optimal løsning før, under og i etterkant av et slikt arbeidsopphold.

Med vår ekspertise innen nasjonal og internasjonal skatterett og vårt brede internasjonale kontaktnett innen Deloitte, vil vi kunne bistå med rådgivning, analyser og planlegging. På denne måte ivaretas både arbeidsgivers og de ansattes skattemessige forhold best mulig.

Kontakt oss

Stig A. Sperre

Stig A. Sperre

Partner| Skatterådgiver - Leder GES

Stig er partner og leder av Global Employer Services i Deloitte Advokatfirma. Han har opparbeidet seg betydelig erfaring fra aktiv rådgivning til norske og internasjonale selskaper. Han er spesialist ... Mer

Gro Forsdal Helvik

Gro Forsdal Helvik

Partner | Advokat

Gro er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma Oslo og er leder for arbeidsrettsavdelingen. Hennes spesialområder er internasjonal arbeidsrett og mobilitet, omstruktureringer og virksomhetsoverdrag... Mer

Erik Øxnevad Larsen

Erik Øxnevad Larsen

Partner | Advokat

Erik er advokat med mer enn 20 års erfaring innen juridisk rådgivning til norske og utenlandske virksomheter som sender sine arbeidstakere over landegrensene. Rådgivingen omfatter rådgivning knyttet t... Mer