Transfer pricing

Tjenester

Transfer pricing

Multinasjonale organisasjoner og konsern i Norge opererer i et miljø preget av komplekse problemstillinger innenfor internprisingsområdet. Det økende volumet og variasjonen av interne transaksjoner, nasjonale og internasjonale regelverk innenfor internprisingsområdet og innskjerpet håndheving av aktiviteter på globalt nivå har resultert i et økt fokus og behov for opprettholdelse av risikostyring hos norske og globale konsern.

Deloitte Advokatfirma sitt mål er å bistå selskaper med å håndtere risiko ved å samkjøre praktiske internprisingsløsninger med deres overordnede virksomhet og målsetninger. Videre å assistere selskaper med strategisk dokumentasjon for å støtte oppunder internprisingspraksis og løse konflikter på en effektiv måte.

Deloitte Advokatfirma har et velfortjent rykte og omfattende erfaring fra arbeid med internprising. Vi bistår en lang rekke av Norges største konsern på tvers av alle industrier. For å levere kvalitet og resultater overfor våre kunder, jobber vi i tverrfaglige team sammen med våre kollegaer innenfor områder som internasjonal skatt, toll og særavgifter, consulting og revisjon. Gjennom et unikt internasjonalt nettverk har vi tilgang til den fremste ekspertisen uansett i hvilket land, eller industri utfordringen oppstår.

Vårt team har mottatt en lang rekke utmerkelser i internasjonal presse, bl.a. som «Transfer Pricing firm of the year 2013 og i 2012» av International Tax Review.

Transfer pricing advisory and documentation

Økt volum av konserninterne transaksjoner sammenholdt med økt samarbeid mellom skattemyndigheter på tvers av landegrensene, representerer både muligheter og ikke minst risiko for multinasjonale konsern.  

Deloitte bistår mange av Norges største konsern med å utarbeide dokumentasjonen i henhold til norske og internasjonale krav. Vi har et globalt nettverk av spesialister innen skatt og økonomi som kan lovkravene og har den nødvendige industrikompetansen.

Vi har omfattende erfaring i å bistå internasjonale virksomheter. For selskaper med hovedkontor i Norge vil dokumentasjonsjobben ofte være en mer omfattende prosess enn for datterselskaper. Etter innføringen av kravene må konsernselskaper gjøre en gjennomgang for å unngå ubehagelige overraskelser ved et bokettersyn, som kan resultere i dobbeltbeskatning og tilleggsskatt.

Vi deltar gjerne i en diskusjon sammen med selskapet for å definere en hensiktsmessig dokumentasjonsstruktur. Vi vil kunne foreta en risikovurdering av hvor skatteeksponeringen er størst – og dermed hvor innsatsen bør fokuseres. Vi kan både påta oss hele dokumentasjonsoppdraget med begrenset bistand fra selskapet, eller i et samarbeid hvor vi kun deltar som kvalitets sikrere og diskusjonspartnere.

Dispute resolution: Examination defense and mutual agreement procedure/competent authority

Bokettersyn med fokus på internprising øker og kan representere mange skatterettslige, juridiske og operasjonelle utfordringer. Skattemyndighetene har det siste året bygget opp store faggrupper som kun fokuserer på dette. Et bokettersyn knyttet til konsernets internprising vil ofte legge beslag på store interne ressurser. Det er derfor avgjørende at man velger riktig strategi første gang, og at fokus rettes mot de områder hvor mulighetene for å få gjennomslag er størst. Profesjonell bistand på et tidlig stadium kan således være av avgjørende betydning.

Vi kan også bistå ved rettssaker – både som rådgivere og med prosedyre for domstolene. Et godt alternativ til dyre rettssaker kan være å få i stand en kompetent myndighetsprosedyre etter skatteavtalene. Våre rådgivere har lang erfaring, både fra privat virksomhet og fra sentrale posisjoner i skatteetaten. Vi kan bistå med å legge forsvarsstrategi, samt vurdere hvilke områder som det bør fokuseres på.

Business model optimization

Vi bistår norske og globale selskaper med planlegging og gjennomgang av deres internprisingsstrategi.  Den globale økonomien krever økt fokus på teknologi og implementering av gode prosesser for å møte utfordringene ved stadig økte krav fra myndighetene samt omfattende pågående endringer i det internasjonale regelverket.
 
Deloitte kan bistå med å vurdere dagens internprisingspolicy. I samarbeid med våre øvrige skatte- og avgiftsspesialister, samt andre forretningsområder, presenterer vi konstruktive og gjennomførbare forslag til endringer. Vi bistår også gjerne i gjennomførings- og implementeringsfasen. Vi kan gi råd om enkeltforhold, som for eksempel tynn kapitalisering, eller spørsmål rundt belastning av konsernkostnader. Vi kan også bistå ved store omorganiseringer og endringer i leveransekjeden, hvor skattemessige forhold bør være en integrert del av vurderingen og den nye forretningsmodellen.