Новости

Пореско-правни билтен 

Редовно ћемо вас обавештавати о актуелним изменама пореско - правних прописа за време трајања ванредног стања

Имајући у виду кризну ситуацију у вези са COVID-19 пандемијом, а у циљу пружања подршке вашем пословању, обавештавамо вас да ћемо вас и даље ажурно информисати о актуелним изменама пореско-правних прописа.

Усвојена Уредба о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица

На седници одржаној 24.04.2020. године Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица (Уредба) предвиђенoг Законом о порезу на доходак грађана. Уредба је објављена у “Сл. Гласнику РС” бр. 60/2020, од 24.04.2020. Уредба ступа на снагу даном објављивања у Сл. Гласнику РС.

Уредбом се рок за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица са 30.04.2020. помера на рок од 60 дана од дана престанка ванредног стања.

Целом тексту Уредбе можете приступити кликом на линк.
 

Усвојена Уредба о допунама уредбе о фискланим погодностима и директним давањима

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије данас, 24.04.2020. године усвојила Уредбу о допунама Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19.

Целом тексту Уредбе можете приступити кликом на линк.
 

Уредба о померању рокова за достваљање годишњих и консолидованих финансијских извештаја као и рокова за подношење пријаве за порез на добит

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије на седници дана 16.4.2020. године усвојила Уредбу о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 (у даљем тексту „Уредба“).

Укратко, Уредбом се утврђује померање рокова:

• За одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва,
• За достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника за 2019. годину,
• За подношење пријава за порез на добит правних лица и пореза на приход од самосталне делатности, као и

продужење важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности.

Појединости померања појединачних врста рокова, односно продужења лиценци, може пронаћи у самој уредби, којој можете приступити посредством следећег линка.

 

Правилник о садржини обрасца за бесповратна средства за велика правна лица

Обавештавамо вас да је објављен нови образац у коме се исказују подаци о лицима за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава из члана 10. Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19.

Правилник о садржини обрасца за бесповратна средства можете прочитати овде.

Обавештење у вези са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19

Уредбом се предвиђају фискалне погодности за правна лица, огранке и представништва (у даљем тексту: привредни субјекти) из аспекта пореза на доходак грађана и доприноса за обавезно социјално осигурање, као и бесповратна директна давања из буџета.

Више о томе прочитајте овде.

Аконтације за порез на добит

Сходно Уредби о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 (у даљем тексту „Уредба“), једна од предвиђених фискалних погодности је да се правним лицима, укључујући и огранке и представништва страних правних лица (у даљем тексту: правна лица) одложи плаћање аконтација пореза на добит које доспевају за плаћање 15. априла, 15. маја и 15. јуна 2020. године до предаје коначне пријаве за порез на добит за 2020. године, што практично значи плаћање ове три аконтације се одлаже до краја јуна 2021. године (за обвезнике чија је фискална година и календарска). Плаћање ове три аконтације ће се вршити у максимално 24 једнаке месечне рате без камате. Указујемо да уколико коначна обавеза за порез на добит за 2020. годину буде мања од збира ове три аконтације, разлика између збира ове три аконтације и коначне обавезе ће доспети за плаћање на дан подношења пореске пријаве за порез на добит за 2020 годину, тј. у јуну 2021. Правила се сходно примењују и за обвезнике који пореску пријаву подносе за период различит од календарске године који започиње или се завршава у 2020. години.

Како Уредбом нису обухваћене преостале аконтацијe за 2020. годину, а аконтације за прву половину 2020. године се плаћају на основу резултата из 2018. године док се за другу половину 2020. године па све до средине 2021. године, аконтације за порез на добит плаћају на основу резултата из 2019. године, у случају да су опорезиви резултати из 2018. године и 2019. године значајно бољи од резултата који се очекује за 2020. годину, указујемо да порески обвезник тек након подношења пореске пријаве за 2019. годину може поднети захтев за измену аконтације у редовном поступку сходно члану 68 Закона о порезу на добит правних лица. Измењена аконтација се плаћа од наредног месеца у ком је поднет захтев за измену, тј. обвезник ће бити у обавези да плати и целу аконтацију за јун на основу резултата из 2019, уколико пореску пријаву за 2019 поднесете крајем јуна.

Одлагање плаћања аконтације за порез на добит за март, април и мај које доспевају у априлу, мају и јуну 2020, условљено је забраном исплате дивиденди током 2020 као и не смањивањем броја запослених за више од 10% до краја октобра.

Очекује се да практична примена ове погодности буде аутоматизована кроз систем ПУ тако што ће из тзв. пореског календара бити избрисани датуми доспећа ове три аконтације.
 

Упутство за примену Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору

Министарство финансија издало је Упутство за примену Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору.
Цео текст Упутства можете преузети овде.
 

У међувремену су објављена и најчешћа
питања и одговори Министарства финансија којима можете приступити кликом на ЛИНК.

Објављена најчешћа питања и одговори Министарства финансија (II део), можете погледати на следећем линку.

Oбјављена најчешћа питања и одговори Министарства финансија (III део) можете прочитати овде.

Уредба о фискалним погодностима и директним давањима

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије у петак, 10.4.2020. године усвојила Уредбу о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 (у даљем тексту „Уредба“).

Укратко, Уредба предвиђа следеће:

• фискалне погодности за привредне субјекте правна лица и то одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса на зараде и аконтација пореза на добит правних лица;
• фискалне погодности за предузетнике, и то одлагање доспелости за плаћање и одлагање самог плаћања аконтација пореза и доприноса на приход од самосталне делатности;
• директна давања привредним субјектима у приватном сектору, и то право на уплату бесповратних новчаних средстава;
• ослобађање од плаћања ПДВ-а за промет добара и услуга без накнаде који изврши обвезник ПДВ Министарству здравља, Републичком фонду за здравствено осигурање, односно здравственој установи у јавној својини, уз пратеће право на одбитак претходног пореза, почев од дана увођења ванредног стања; и
• уплату једнократне новчане помоћи свим пунолетним грађанима Републике Србије.

У наредном периоду ћемо вас детаљније обавестити о појединостима усвојених мера, а самом тексту Уредбе можете приступити преко следећег линка.
 

Влада Републике Србије усвојила Уредбу о допуни уредбе о примени рокова у управним поступцима

Овим путем вас обавештавамо да је Влада Републике Србије дана 26.3.2020. године донела Уредбу о допуни уредбе о примени рокова у управним поступцима, а којом се прописује да је у поступцима утврђивања, плаћања, наплате и контроле јавних прихода пореских и царинских обвезника, примена ове уредбе ограничена искључиво на рокове за подношење правних лекова против првостепених решења и закључака надлежних пореских и царинских органа.

Другим речима, када су у питању пореско-управни и царинско-управни поступак, једини рокови на које утичу одредбе поменуте уредбе су рокови за подношење правних лекова против првостепених решења и закључака.

Сходно томе, а према новелираном тексту Уредбе, за време трајања ванредног стања у поменутим поступцима:

• странке не могу сносити последице свог непоступања у роковима (нпр. пропуштање рока за подношење жалбе на решење Пореске управе неће довести до губитка права на жалбу); и

• достављање поднесака и радње обавештавања од којих почињу да теку рокови који се не могу продужити и који су извршени током ванредног стања сматраће се извршеним кад истекне 15 дана од престанка ванредног стања (нпр. достављање решења о контроли Пореске управе ће се сматрати извршеним тек по истеку 15 дана од престанка ванредног стања, од када ће се рачунати рок за подношење жалбе).

Напомена: у наредном периоду ћемо вас редовно обавештавати о даљим пореским мерама које ће бити донесене.
 

Уредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије на седници дана 24.03.2020. године донела Уредбу о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања. Такође, овим путем истичемо да Уредба може имати утицаја на порески поступак, извештавање и измиривање обавеза, o чему ћемо вас детаљно обавестити у наредном периоду.

Целом тексту Уредбе можете приступити кликом на линк
 

Уредба о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2

Обавештавамо Вас да је Влада Републике Србије на седници дана 20.3.2020. године усвојила Уредбу о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2.

Поменутом Уредбом се за време ванредног стања предвиђа следеће:

• на износе мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања, осим камате, обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије;

• према пореским обвезницима којима је одобрено одлагање плаћања дугованог пореза, а који се не придржавају договореног плана отплате, неће се предузимати мере наплате из средстава обезбеђења, односно мере принудне наплате, почев од рате која је доспевала у марту 2020. године, нити ће се по службеној дужности поништавати, односно укидати споразуми и решења о принудној наплати при чему се камата неће обрачунавати уопште на порески дуг чија је наплата одложена, било одлагањем извршења коначног пореског акта, било одлагањем плаћања дугованог пореза.


Целом тексту Уредбе можете приступити кликом на линк.
 

Инструкција привредним субјектима - Дозволе за кретање

Обавештавамо вас да је Министарство привреде издало Инструкцију
привредним субјектима
којом се прописује тачан начин издавања дозволе за кретање запослених током полицијског часа.

Више о томе можете прочитати на сајту Министартва привреде.

 

1. Иницијатива за сузбијање ефеката пандемије COVID-19 – могућности финансирања пројеката

Фонд за иновационе делатности Републике Србије је објавио јавни позив за иновативне пројекте који ће помоћи сузбијању ефеката пандемије COVID-19.
Позив је намењен микро, малим и средњим предузећима са већ развијеним прототиповима, производима, услугама и технологијама који могу бити скалирани у кратком временском периоду и постати доступни за примену, а који нуде решења за недостатке и проблеме у вези са здрављем и добробити становништва, а који су изазвани пандемијом и ванредном ситуацијом.

Финансирани пројекти могу трајати до 30 дана, уз могућност продужења у случају специфичних дешавања.

Максимални износ финансирања у оквиру овог јавног позива је 6 милиона динара по појединачном пројекту, с тим што суфинансирање од стране Фонда не може покрити више од 85% укупних трошкова пројекта, док се 15% мора обезбедити из приватних извора.

Апликације које буду раније поднете ће имати предност приликом процене пријава.

Више о овој иницијативи можете пронаћи на следећем линку Javni poziv za inovativne projekte.

2. Успостављање Дигиталне платформе за отворене сервисе током ванредног стања

Успостављена је Digitalna platforma на којој су отворени сервиси како би се олакшало функционисање током ванредног стања. Компаније које желе да се укључе, на адресу kancelarija@ite.gov.rs (са nenad.paunovic@gov.rs у cc) треба да пошаљу следеће податке: назив сервиса, категорија (рад на даљину, учење на даљину итд.), логотип (платформе или компаније), назив компаније која је власник сервиса, линк где се може приступити, период у коме ће сервис бити бесплатан, кратак опис сервиса (до 500 карактера).

3. Мораторијум Народне банке Србије на отплату кредита

Народна банка Србије је дана 17.3.2020. године усвојила одлуке којима се успоставља застој у отплати обавеза дужника (који се за то определе), у оквиру кога током трајања ванредног стања банка, као ни давалац лизинга, неће обрачунавати затезну камату на доспела а неизмирена потраживања и неће покретати поступак извршења односно принудне наплате, нити ће предузимати друге правне радње с циљем наплате потраживања од клијената.

Поред тога, банка, као ни давалац лизинга, од дужника неће моћи да потражује накнаду било којих трошкова у вези с применом усвојених прописа.

Више о томе можете прочитати на следећем линку.
 

Да ли Вам је ово било корисно?