Обавештење у вези са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 

Пореске вести, април 2020.

Уредбом се предвиђа фискална погодност за правна лица, огранке и представништва (у даљем тексту: привредни субјекти) из аспекта пореза на доходак грађана и доприноса за обавезно социјално осигурање, као и бесповратна директна давања из буџета.

I Фискална погодност

Примарна фискална погодност односи се на одлагање доспелости плаћања пореза и доприноса на зараде до 04.01.2021. године за месец март, април и мај на највише 24 једнаке месечне рате без плаћања камате, односно за месец април, мај и јун 2020. године за оне пореске обвезнике који су, исплате зарада и накнада зараде за месец март 2020. године, делимично или у целости извршили до дана ступања на снагу ове уредбе.

1. Корисници фискалне погодности:

• Привредни субјекти који су до 15. марта 2020. године основани и регистровани код надлежних органа, односно ако су у наведеном периоду постали обвезници ПДВ.

• Привредни субјекти који од 15. марта 2020. године до дана ступања на снагу Уредбе нису смањили број запослених за више од 10%, не рачунајући запослене који су закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта 2020. године.

Правна лица која немају право на фискалну погодност су банке, друштва за осигурање и реосигурање, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, даваоци финансијског лизинга, као и платне институције и институције електронског новца.

2. Начин прихватања фискалне погодности

Прихватање ове примарне фискалне погодности врши се тако што се у ППП-ПД пријави у пољу 1.4. означи датум плаћања 04.01.2021. године.

Фискалне погодности се могу користити:

• За сва три месеца уколико образац ППП-ПД доставе до краја априла 2020.;

• За два месеца уколико образац ППП-ПД доставе до краја маја 2020.;

• За један месец уколико образац ППППД доставе до краја јуна 2020.;

3. Губитак права на коришћење фискалне погодности

Право се губи уколико привредни субјект смањи број запослених за више од 10% у периоду од 15. марта 2020. па до истека 3 месеца од последње исплате директних давања, не рачунајући запослене на одређено време који су уговор о раду на одређено време закључили пре 15. марта 2020. и којима уговор истиче током трајања ових мера.

Такође, забрањена је и исплата дивиденде до краја 2020. године. У супротном, губи се право на фискалну погодност.
 

II Директна давања бесповратних новчаних средстава из буџета

За правна лица су предвиђена и бесповратна новчана средства из буџета по основу којих ће моћи да исплате и минималне нето зараде својим запосленима.

1. Корисници директних давања:

Правна лица разврстана у микро, мала, средња и велика предузећа у складу са законом који уређује рачуноводство могу да остваре право на уплату бесповратних средстава из буџета.

Правна лица која немају право на фискалне погодности су банке, друштва за осигурање и реосигурање, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, даваоци финансијског лизинга, као и платне институције и институције електронског новца.

2. Бесповратна средства

a. Бесповратна средства за микро, мала и средња предузећа су следећа:

- у мају 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднет Образац ППП-ПД за обрачунски период март 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године;

- у јуну 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднет Образац ППП-ПД за обрачунски период април 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године;

- у јулу 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднет Образац ППП-ПД за обрачунски период мај 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године.

б. Бесповратна средства за велика предузећа

Средства се исплаћују у износу који се добија као производ износа 50% основне минималне нето зараде за март 2020. године и збира броја запослених са пуним радним временом за које је донето решење о прекиду рада почев од 15. марта 2020. године по основу члана 116 и члана 117 Закона о раду и за које је послодавац поднео ППП-ПД пријаву.

Тај број запослених се увећава за број запослених са непуним радним временом за које је донето решење о прекиду рада тако што се за сваког запосленог са непуним радним временом укупан број запослених увећава сразмерно уговореном проценту ангажовања запосленог са непуним радним временом у односу на пуно радно време.

3. Начин остваривања права на бесповратна средства:

За уплату ових средстава привредни субјекти су дужни да до 25. априла 2020. године путем електронског сервиса Пореске управе доставе податке о банци и наменском рачуну код банке.
Ова давања морају бити искоришћена за исплату зараде запосленима и не могу се користити ни на који други начин.

4. Губитак права на коришћење бесповратних средстава

Право се губи под истим условима као и за фискалну погодност.

 

Да ли Вам је ово било корисно?