Новости

Усклађени неопорезиви динарски износи за 2017. годину

Пореске вести

Усклађени неопорезиви динарски износи

У складу са чланом 12а Закона о порезу на доходак грађана, неопорезиви динарски износи за сврхе пореза на доходак грађана усклађују се годишњим индексом потрошачких цена у години која претходи години за коју се усклађивање врши, а на основу података републичког органа надлежног за послове статистике.

На основу индекса потрошачких цена у Србији у 2016. години публикованог од стране Републичког завода за статистику, у табели бр. 1 приказани су неки од неопорезивих динарских износа за сврхе пореза на доходак грађана који ће бити у примени од 1. фебруара 2017. године:

Табела 1:

Опис

Износ у РСД

Неопорезиви износ зараде

11.790

Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају 

3.725

Дневница за службено путовање у земљи 

2.236

Накнада превоза на службеном путовању

 

6.520

Коришћење сопственог аутомобила за службено путовање/у службене сврхе 

Јубиларна награда запосленима

18.624

Поклон деци запослених, до 15 година, поводом Нове године и Божића

9.313

Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд 

5.589

Обавештење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2016. годину

На основу објављених података о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2016. години од 25. јануара 2017. године, неопорезиви износ дохотка за утврђивање обавезе подношења пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана за 2016. годину износи 2.285.064 динара. Обвезници годишњег пореза на доходак грађана за 2016. годину су физичка лица, како резиденти тако и нерезиденти, који су у 2016. години остварили укупан доходак већи од наведеног износа.

У табели бр. 2 се налазе неопорезиви износи, опорезиви износи и лични одбици који се примењују приликом утврђивања пореске обавезе за годишњи порез на доходак грађана:

Табела 2:

Опис 

Износ у РСД

Неопорезиви износ 

2.285.064

Опорезив приход по стопи од 10%

4.570.128

Опорезив приход по стопи од 15%

изнад 4.570.128

Износ личног одбитка за за пореског обвезника *

304.675

Износ одбитка за издржаваног члана породице *

114.253

*Укупан износ одбитака не може бити већи од 50% дохотка на опорезивање

Да ли Вам је ово било корисно?