Новости

Пореске вести, септембар 2018.

Споразум о социјалној сигурности закључен између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кинe

Објављен је предлог Закона о потврђивању Споразума о социјалној сигурности закљученог између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине. Споразум је потписан у Београду 8. 6. 2018. године, на српском, кинеском и енглеском језику.

Споразум би требало да ступи на снагу након потврђивања у обе државе уговорнице и то првог дана четвртог месеца по истеку месеца у ком су стране уговорнице једна другу обавестиле да су извршиле законом прописане процедуре.

Споразум ће се примењивати на правне прописе страна уговорница које се односе на пензијско и инвалидско осигурање и осигурање за случај незапослености. Здравствено осигурање није обухваћено овим Споразумом.

Оно што се такође издваја јесте примена правних прописа једне државе уговорнице на лице које је упућено на привремени рад на територију друге стране уговорнице. Наиме, период примене правних прописа прве стране уговорнице је 60 месеци, а може се продужити за још 24 месеца уколико се надлежни органи страна уговорница међусобно сагласе.

Период примене правних прописа ће имати утицаја на период важења радних дозвола за упућивање и кретање у оквиру привредног друштва.

Да ли Вам је ово било корисно?