Новости

Пореске вести

Измене и допуне одредби које уређују порески поступак и начина подношења пријаве за порез по одбитку

Претражите садржај

Измене и допуне одредби које уређују порески поступак и начина подношења пријаве за порез по одбитку

Влада Републике Србије је упутила Народној скупштини Републике Србије Предлог Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Као основни разлози за измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - аутентично тумачење и 112/15, у даљем тексту: Закон) наведени су обезбеђивање нормализације пословања пореских обвезника, као и потреба да се изврши прецизирање појединих одредби Закона.

Додатно, дана 1.3.2016. године ступају на снагу одредбе Правилника о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица („Службени гласник РС“, бр. 14/16), којима су извршена усклађивања и прилагођавања тренутног Правилника („Службени гласник РС“, бр. 97/15 и 111/15, у даљем тексту: Правилник). 

У наставку биће детаљније обрађене одабране измене и допуне, које се сматрају најзначајнијим за пословање привредних субјеката на територији Републике Србије.

Престанак пореске обавезе

У складу са изменама чланова 23. и 67. Закона уведена је могућност измирења пореских обавеза предајом ствари надлежном државном органу уместо плаћања, на основу акта који доноси Влада. Члан 68. је допуњен додатним ставом који предвиђа да се даном плаћања пореза, у случају предаје ствари, сматра дан када је Влада донела акт о предаји ствари.

Додељивање ПИБ-а

Изменама члана 26. Закона прописано je да Пореска управа, поред случајева који су већ предвиђени у Закону, не може да додели ПИБ и у случајевима када је привремено одузет ПИБ оснивачима – правним лицима и предузетницима, правним лицима насталим статусном променом издвајања уз оснивање, као и предузетницима. Такође, као новина је предвиђено и да Пореска управа решењем одузима додељени ПИБ и у случајевима када је пореском обвезнику наложена забрана располагања новчаним средствима преко рачуна пореског обвезника отвореног код банке ако забрана траје дуже од годину дана.

Одлагање плаћање дугованог пореза

Изменама Закона предвиђено je да се може одобрити одлагање плаћања дугованог пореза на рате, али најдуже до 60 месеци (уместо досадашњих 24 месеца). Повећан је и износ дугованог пореза за који се од пореског обвезник неће захтевати средства обезбеђења и то за правна лица и предузетника – 1.500.000 динара, а за физичка лица – 200.000 динара.

Такође, новим решењем је предвиђено да, ако је сагласно одредбама чланова 73, 74, 74а и 74б Закона плаћање дугованог пореза одложено, камата се, за време док траје одлагање, обрачунава по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије (без увећања од 10%).  

Подношење пореске пријаве пореза на добит по одбитку

Ради подсећања, од 1.3.2016. године подношење пореске пријаве пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица се врши електронским путем.

Предложеним изменама члана 2. Правилника, српско друштво - исплатилац прихода, подноси пореску пријаву чак и у случају када према уговору о избегавању двоструког опорезивања нерезидентно правно лице плаћа порез у држави чији је резидент. Наиме, чак и уколико се примењују одредбе уговора о избегавању двоструког опорезивања, уз пријаву се као прилог подноси и оверена потврда о резидентности.

Последица наведене измене је то да је сада неспорна обавеза резидентног исплатиоца прихода да поднесе пореску пријаву, али и одговарајућу потврду о резидентности, чак и када је конкретан приход изузет од опорезивања у Републици Србији услед примене одредби уговора о избегавању двоструког опорезивања за појединачне врсте прихода, или пак услед примене одредбе која уређује опорезивање добити од пословања.

Додатно, подношење пореских пријава у складу са Правилником о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на приходе које остварују нерезидентна правна лица („Службени гласник РС“, број 122/12) се врши закључно са 29.2.2016. године, осим у следећим ситуацијама (када се исте подносе и након 1.3.2016. године):

  • у случају када је закључно са 29.2.2016. године пореска обавеза за порез на добит по одбитку плаћена, али пореска пријава није поднета и
  • у случају подношења измењене пореске пријаве за пореску пријаву поднету закључно са 29.2.2016. године.
Да ли Вам је ово било корисно?