Новости

Пореске вести

Нова мишљења Министарства финансија

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Закон о ПДВ-у), као и Законa о порезу на добит правних лица, Закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Краљевине Норвешке о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак, Царинског закона, Закона о порезима на имовину и Закона о пореском поступку и пореској администрацији, а одабрана су следећа:

Предмет опорезивања порезом по одбитку дела прихода нерезидентног правног лица оствареног од резидентног правног лица по основу накнаде за услуге превоза које се пружају на територији Републике Србије

Део прихода нерезидентног правног лица, остварен од обвезника по основу накнада за услуге превоза које се пружају на територији Републике Србије, предмет је опорезивања порезом по одбитку, имајући у виду да се услуга превоза пружа (или ће бити пружена) на територији Републике. Међутим, део прихода који нерезидентни обвезник остварује по основу дела накнаде за услугу превоза коју пружа ван територије Републике Србије није предмет опорезивања порезом по одбитку имајући у виду да је услуга у том делу пружена и коришћена ван територије Републике. Уколико нерезидентно правно лице - пружалац услуге превоза у рачуну исказује накнаду за извршену услугу превоза у јединственом износу (за превоз на територији Републике и ван територије Републике) Министарство финансија је мишљења да се накнада за услугу која је пружена на територији Републике може утврдити нпр. сразмерно пређеним километрима на територији Републике, при чему се сразмера утврђује стављањем у однос броја километара пређених на територији Републике са укупним бројем пређених километара (на територији Републике и ван територије Републике).

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-316/2016-04 од 17.3.2016. године)

Предмет опорезивања порезом по одбитку прихода нерезидентног правног лица оствареног од резидентног правног лица по основу накнаде за инжењерске, консултантске и услуге управљања

Приход нерезидентног правног лица (остварен од резидентног правног лица) по основу накнада за инжењерске услуге, консултантске услуге, услуге управљања, независно од тога да ли је пружање услуге извршено из иностранства или на територији Републике, предмет је опорезивања порезом по одбитку. Међутим, када се ради о плаћању које обвезник врши по фактури нерезидентног правног лица за хотелску услугу пружену лицу (запосленом код обвезника) за време службеног пута у иностранство, Министарство финансија је мишљења да је, у том конкретном случају, извршено плаћање накнаде за услугу која је и пружена и искоришћена ван територије Републике, па с тим у вези, тако плаћена накнада представља приход нерезидентног правног лица који није предмет опорезивања порезом по одбитку.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-209/2016-04 од 3.3.2016. године)

Место промета услуге давања у закуп непокретности – билборда

Местом промета услуге давања у закуп непокретности, у конкретном случају билборда, сматра се место где се налази непокретност - билборд. С тим у вези, када обвезник ПДВ страном лицу пружа услугу давања у закуп непокретности - билборда, која се налази на територији Републике Србије, дужан је да за промет ове услуге обрачуна ПДВ и да обрачунати ПДВ плати у складу са Законом о ПДВ-у.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00344/2016-04 од 25.3.2016. године)

Одређивање ПДВ дужника за промет који се односи на услугу пумпања бетона

Када је реч о промету услуга пумпања бетона, порески дужник јесте обвезник ПДВ који врши предметне услуге, с обзиром на то да се ове услуге не сматрају услугама из области грађевинарства у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ-у. Поред тога напомињемо, прометом добара из области грађевинарства у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ-у не сматра се промет бетона, односно промет бетона са превозом и пумпањем, што значи да је порески дужник за предметни промет обвезник ПДВ који тај промет врши.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-115/2016-04 од 25.3.2016. године) 

Постојање права на одбитак претходног пореза обвезника ПДВ који набавља добра и услуге за потребе изградње грађевинског објекта намењеног продаји независно од тога да ли поседује грађевинску документацију за изградњу објекта

Обвезник ПДВ који, у оквиру обављања делатности, набавља добра и услуге за потребе изградње грађевинског објекта намењеног продаји, има право на одбитак претходног пореза по том основу, уз испуњење прописаних услова, независно од тога да ли поседује грађевинску документацију за изградњу објекта. С тим у вези, уколико дође до спровођења решења о рушењу предметног објекта, издатог од стране надлежног органа, обвезник ПДВ је дужан да, у складу са Законом о ПДВ-у, изврши исправку одбитка претходног пореза.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00298/2016-04 од 17.3.2016. године)

Постојање права преноса губитака из претходних пореских периода на рачун више утврђеног износа опорезиве добити у поступку пореске контроле

У случају када је у поступку пореске контроле обвезника утврђена опорезива добит већа од оне која је исказана у пореском билансу (и умањена по основу губитака из ранијих година), обвезник има право да на овакав начин (ново) утврђену добит умањи за износ преосталог неискоришћеног губитка из ранијих година.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-16/2016-04 од 17.3.2016. године)

Објашњење о примени члана 10. став 2. под 2) Уговора између Републике Србије и Краљевине Норвешке о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак

Стопа пореза по одбитку коју држава извора дивиденди (у конкретном случају, Република Србија) може применити на дивиденде које се исплаћују правним лицима (у конкретном случају, резидентима Краљевине Норвешке) која имају мање од 25 одсто учешћа у капиталу компаније која исплаћује дивиденде, као и у свим другим случајевима (нпр. када се дивиденде исплаћују физичким лицима) износи 15 одсто.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-26/2016-04 од 25.3.2016. године)

Начин плаћања доприноса за социјално осигурање радника упућеног на рад у иностранство у случају када се порез на зараде обрачунава у држави у коју је упућен

Када се за упућеног радника, сагласно Уговору о избегавању двоструког опорезивања порез на зараду обрачунава према националном законодавству државе у коју је упућен (у конкретном случају, према законодавству Републике Белорусије), док се доприноси за обавезно социјално осигурање плаћају у складу са домаћим прописима у Републици Србији, домаћи послодавац који је упутио радника на рад у другу државу, код попуњавања података у пореској пријави - Образац ППП-ПД, податке о плаћеним доприносима исказује користећи ОВП 199. У конкретном случају неопходно је да се обавести надлежна организациона јединица Пореске управе да је порез у Републици Белорусији стварно плаћен (презентовати одговарајући доказ издат од стране надлежног органа Републике Белорусије) како би порески орган имао увид у тачност исказаних података у поднетој пореској пријави.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-01-90/2016-04 од 29.3.2016. године)

ПДВ третман новчаних средстава – депозита који прими закуподавац од закупца на основу уговора о закупу

Новчана средства која, на основу уговора о закупу, прими обвезник ПДВ - закуподавац од обвезника ПДВ - закупца, као депозит на име евентуалног обештећења закуподавца у случају причињене штете, нису предмет опорезивања ПДВ. Међутим, уколико дође до промене суштине предметних новчаних средстава у смислу да је реч о накнади за промет услуге давања у закуп, односно за други промет добара или услуга, у том случају, а у зависности од тога да ли је реч о накнади за промет за који постоји обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ или о накнади за промет за који не постоји обавеза обрачунавања ПДВ, ПДВ се обрачунава и плаћа.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00069/2016-04 од 16.3.2016. године)

Постојање права на претходни ПДВ у случају када обвезник набавља деривате нафте од продавца који не поседује лиценцу за трговину дериватима нафте

Обвезник ПДВ који набавља деривате нафте за теретна моторна возила којима обавља делатност у оквиру које врши промет са правом на одбитак претходног пореза, има право на одбитак претходног пореза по основу набавке предметних добара, ако поседује рачун обвезника ПДВ - продавца деривата нафте издат у складу са Законом о ПДВ-у, независно од тога да ли обвезник ПДВ - продавац деривата нафте поседује лиценцу за обављање делатности трговине на велико, односно трговине на мало дериватима нафте, која се издаје у складу са законом којим се уређује енергетика. Наиме, чињеница да обвезник ПДВ који је испоручио деривате нафте не поседује предметну лиценцу, не умањује право обвезника ПДВ - стицаоца деривата нафте да ПДВ обрачунат и исказан у рачуну обвезника ПДВ - испоручиоца деривата нафте одбије као претходни порез.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00174/2016-04 од 17.3.2016. године)

ПДВ третман промета добара и услуга из области грађевинарства када се ради о системима техничке заштите (противпожарни аларм, видео надзор, контрола приступа, контрола радног времена, систем против провала и упада, интерфон)

Добрима из области грађевинарства, у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ-у, сматра се постављање инсталација (од материјала испоручиоца) за све врсте система техничке заштите за чије је функционисање потребна искључиво електрична инсталација - противпожарни аларм, видео надзор, контрола приступа, контрола радног времена, систем против провала и упада, интерфон, и испорука опреме за те системе са уградњом, као активност из групе 43.21 - Постављање електричних инсталација Класификације делатности. За наведени промет добара из области грађевинарства, који врши обвезник ПДВ другом обвезнику ПДВ, односно лицу из члана 9. став 1. Закона о ПДВ-у, порески дужник јесте прималац добара, независно од тога да ли је обвезник ПДВ - испоручилац добара у конкретном послу ангажован од стране инвеститора (као извођач радова) или од стране извођача радова (као подизвођач) и независно од тога да ли после извршеног промета добара пружа примаоцу услугу надзора. Када обвезник ПДВ врши промет услуге надзора, порески дужник за тај промет јесте обвезник ПДВ - пружалац услуге надзора.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-01254/2015-04 од 29.3.2016. године)

Учествовање страних лица у царинском поступку у Републици Србији

Лице које нема седиште или пребивалиште у Републици Србији, а учествује у царинском поступку, мора именовати посредног заступника који поступа у своје име а за рачун лица које нема седиште или пребивалиште у Републици Србији.

(Објашњење Управе царина, бр. 148-03-030-01-550/9/2015 од 1.4.2016. године)

Одређивање пореског дужника за промет добара и услуга из области грађевинарства у случају када обвезник ПДВ врши испоруку хидрауличне маказасте лифт платформе

Испорука са уградњом опреме (нпр. лифта) која је саставни део објекта (опрема која је инкорпорисана у објекат, што значи да се не може премештати са места на место без оштећења његове суштине), сматра се прометом добара из области грађевинарства, у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ-у, као активност из групе 41.20 - Изградња стамбених и нестамбених зграда Класификације делатности. У том случају, порески дужник за предметни промет јесте обвезник ПДВ - прималац. Међутим, када је реч о испоруци хидрауличне маказасте лифт платформе за превоз терета без пратиоца са монтажом, при чему монтажа подразумева спајање одређених делова (елемената) конкретног добра, није реч о промету добара из области грађевинарства, што значи да је порески дужник за тај промет обвезник ПДВ – испоручилац.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00009/2016-04 од 29.3.2016. године)

ПДВ третман промета добара и услуга из области грађевинарства када се ради о испоруци електричне опреме са уградњом

Уколико се системи и уређаји сматрају системима за чије је функционисање потребна електрична инсталација, добрима из области грађевинарства сматра се постављање инсталација за електричне системе и испорука опреме за те системе са уградњом, као активност из групе 43.21 - Постављање електричних инсталација Класификације делатности. Добрима из области грађевинарства, не сматра се испорука електричне опреме без уградње.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-500/2015-04 од 4.4.2016. године)

Непостојање предмета опорезивања порезом по одбитку премија реосигурања које резидентно правно лице (за реосигурање) исплаћује нерезидентном правном лицу (за реосигурање)

У случају када друштво које обавља послове реосигурања - резидентно правно лице (које је дужно да, сходно Закону о осигурању, реосигура, у земљи или иностранству, део ризика који не може покрити својим средствима) закључи уговор о реосигурању са нерезидентним правним лицем коме (по том основу) плаћа премију реосигурања, сматрамо да се предметна премија не опорезује у складу са одредбом члана 40. став 1. тачка 5) Закона о порезу на добит правних лица.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 401-00-1270/2016-04 од 5.4.2016. године)

Признавање расхода у пореском билансу по основу камата, негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле који су настали у вези са уговором о кредиту закљученог са пословном банком за финансирање откупа акција зависног правног лица, као и по основу трошкова консултантских услуга

Обвезнику који у својим пословним књигама искаже расход од камате по основу уговора о кредиту закљученог са пословном банком ради куповине акција (свог) зависног правног лица, укључујући и расход исказан по основу евентуално настале негативне курсне разлике, односно негативних ефеката валутне клаузуле (сагласно предметном уговору о кредиту) признаје се, као такав, у пореском билансу. Такође, расход који обвезник искаже у својим пословним књигама по основу консултантских услуга коришћених у вези са доношењем коначне одлуке о планираној куповини акција зависног правног лица (нпр. услуге анализе правних аспеката власничке консолидације друштва које је предмет трансакције, идентификације и анализе потенцијалних продаваца, израде стратегије процеса власничке консолидације друштва, састављање листе потенцијалних продаваца), признаје се, као такав, у пореском билансу обвезника.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-0402/2015-04 од 5.4.2016. године)

Потребан доказ да је вредност имовине исказана по фер вредности код утврђивања основице пореза на имовину за непокретност обвезника који води пословне књиге

За непокретности обвезника који води пословне књиге и чију вредност у пословним књигама исказује по методу фер вредности у складу са међународним рачуноводственим стандардима (МРС), односно међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) и усвојеним рачуноводственим политикама, основица пореза на имовину је фер вредност непокретности исказана у пословним књигама обвезника на последњи дан пословне године обвезника у текућој години. Општи акт правног лица, којим су уређене рачуноводствене политике, је доказ о томе да је правно лице своју имовину вредновало по фер вредности. Уколико је то случај, правно лице има обавезу да, након обављене процене (у складу са МРС-16, минимум једном на сваких 3-5 година, а може и чешће) изврши одговарајућа евидентирања (књижења) у својим пословним књигама по наведеној процени, па се и то може сматрати доказом да је вредност имовине исказана по методу фер вредности.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00407/2016-04 од 8.4.2016. године)

Признавање расхода у пореском билансу по основу камате на депозит примљен од повезаног лица

У случају када обвезник у својим пословним књигама искаже расход по основу камате на депозит примљен од повезаног лица, на признавање предметног расхода у пореском билансу обвезника не примењују се одредбе члана 62. Закона о порезу на добит правних лица, имајући у виду да је тим законским одредбама прописан (искључиво) начин признавања расхода по основу камате коју обвезник плаћа на зајам, односно кредит примљен од повезаног лица. За потребе утврђивања износа камате која би се по принципу "ван дохвата руке" обрачунавала на депозит примљен од повезаног лица, обвезник је дужан да примени општа правила о утврђивању цене трансакције по принципу "ван дохвата руке" из чл. 60. и 61. ст. 1. и 2. Закона о порезу на добит правних лица (осим у случају испуњења услова за подношење извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику) имајући у виду да се каматне стопе за које се сматра да су у складу са принципом "ван дохвата руке" а које прописује министар финансија могу применити само у случају зајмова, односно кредита (а не и депозита) између повезаних лица.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-252/2016-04 од 28.3.2016. године)

Порески третман за смештај и исхрану учесника на стручним скуповима организованих у вези са оглашавањем лекова обвезника

Уколико обвезник (као носилац дозволе за лек) у складу са прописима који уређују лекове и медицинска средства, врши оглашавање лекова, и, с тим у вези, у својим пословним књигама искаже расход који, између осталог, обухвата угоститељске услуге тј. услуге за смештај и исхрану учесника на стручним скуповима, сматрамо да се тако исказан расход (укључујући и предметне угоститељске услуге) признаје у пореском билансу.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-0177/2015-04 од 7.4.2016. године)

Немогућност примене методе парификације за потребе утврђивања ПДВ основице

Основицу код промета добара, односно услуга чини износ накнаде (у новцу, стварима или услугама) коју обвезник ПДВ прима или треба да прими за испоручена добра или пружене услуге од примаоца добара или услуга или трећег лица, укључујући и субвенције и друга примања, без ПДВ. У основицу за обрачунавање ПДВ урачунавају се јавни приходи (осим ПДВ) и сви споредни трошкови које обвезник ПДВ зарачунава примаоцу добара и услуга, а не урачунавају попусти и друга умањења цене који се примаоцу добара или услуга одобравају у моменту вршења промета добара или услуга, као и износи које обвезник ПДВ наплаћује у име и за рачун других лица, ако те износе преноси лицима у чије име и за рачун је извршио наплату. С тим у вези, како је основица за обрачунавање ПДВ елемент за утврђивање износа ПДВ који се дугује за конкретни промет добара, односно услуга, а да се процена пореске основице парификацијом, прописана Законом о пореском поступку и пореској администрацији, користи код утврђивања пореске основице за период за који се утврђује порез, при утврђивању основице за обрачунавање ПДВ не примењује се метод парификације.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-299/2016-04 од 31.3.2016. године)

 

 

Да ли Вам је ово било корисно?