Новости

Пореске вести, август 2016. године

Нова мишљења Министарства финансија и Решење Привредног апелационог суда

Нова мишљења Министарства финансија и Решење Привредног апелационог суда

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Закон о ПДВ), Закона о порезу на добит правних лица, као и једно Решење Привредног апелационог суда које појашњава примену одредби Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Порез на додату вредност

Одређивање ПДВ дужника за услуге постављања привремених електричних инсталација за потребе фестивала

Када обвезник ПДВ врши промет из области грађевинарства другом обвезнику ПДВ, а који се односи на постављање електричних инсталација у свим врстама зграда и осталих грађевина, порески дужник за тај промет јесте прималац добара, односно услуга, с обзиром на то да је реч о активностима из групе 43.21 - Постављање електричних инсталација Класификације делатности.

Међутим, када је реч о постављању привремених електричних инсталација за потребе фестивала, порески дужник за тај промет јесте обвезник ПДВ који тај промет врши.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-208/2016-04 од 1.6.2016. године)

Одређивање ПДВ дужника за услуге поправке водоводне опреме - водомера и пумпи за воду

Када обвезник ПДВ врши промет из области грађевинарства другом обвезнику ПДВ, а који се односи на поправку водоводне опреме - водомера и пумпи за воду, под условом да није реч о ситним поправкама, порески дужник за тај промет јесте прималац услуга, с обзиром на то да је реч о активности из групе 43.22 - Постављење водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система Класификације делатности.

Међутим, када је реч о активностима које се односе на ситне поправке (нпр. замена споредних делова), порески дужник јесте обвезник ПДВ који врши промет.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00075/2016-04 од 1.6.2016. године)

Смањење основице за обрачунавање ПДВ и износа обрачунатог ПДВ за износ накнаде или дела накнаде који није наплаћен

Обвезник ПДВ који је извршио опорезиви промет добара и услуга може да измени основицу за обрачунавање ПДВ и износ обрачунатог ПДВ за износ накнаде или дела накнаде за испоручена добра или пружене услуге који није наплаћен, само на основу правноснажне одлуке суда о закљученом стечајном поступку или на основу овереног преписа записника о судском поравнању.

Међутим, на основу закљученог "поравнања" у облику јавнобележничког записа након окончаног парничног и извршног поступка, обвезник ПДВ - поверилац не може да смањи основицу за обрачунавање ПДВ и износ обрачунатог ПДВ за износ накнаде или дела накнаде који није наплаћен.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00142/2016-04 од 2.6.2016. године) 

Постојање обавезе обвезника ПДВ да плати ПДВ који је грешком обрачунао и исказао у рачуну за промет за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза

Када обвезник ПДВ грешком обрачуна ПДВ за промет услуга за који је Законом о ПДВ прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза и искаже обрачунати ПДВ у рачуну који је за тај промет издао другом обвезнику ПДВ, обвезник ПДВ - пружалац услуга дужан је да тако исказани ПДВ плати, док у новом рачуну не исправи износ ПДВ.

Имајући у виду да обвезник ПДВ нема обавезу да изда рачун из члана 42 Закона о ПДВ за промет добара и услуга за који је у складу са чланом 25 Закона о ПДВ прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза, већ да за тај промет може да изда рачун у складу са Законом о ПДВ, обвезник ПДВ који је за промет услуга из члана 25 Закона о ПДВ издао рачун са исказаним ПДВ, може да исправи тај износ ПДВ ако обвезнику ПДВ изда нови рачун у складу са Законом о ПДВ (у којем, између осталог, треба да наведе одредбу Закона о ПДВ на основу које ПДВ није обрачунат).

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-525/2016-04 од 23.6.2016. године)

Одређивање ПДВ дужника за промет који се односи на испоруку са монтажом, односно услугу монтаже опреме за мини хидроелектрану која је саставни део објекта мини хидроелектране

Ако је реч о испоруци са монтажом, односно монтажи опреме за мини хидроелектрану која представља саставни део објекта мини хидроелектране (опрема која је инкорпорисана у објекат, што значи да се не може премештати, са места на место без оштећења његове суштине), примера ради турбина и генератор, ради се о промету добара и услуга из области грађевинарства, па је порески дужник за наведени промет обвезник ПДВ - прималац добара и услуга.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00521/2016-04 од 27.6.2016. године)

Утврђивање основице ПДВ у случају када подизвођач трошкове кредита који је узео од пословне банке потражује од трећег лица - инвеститора са којим главни извођач има закључен уговор о грађењу

Када обвезник ПДВ - подизвођач врши промет добара и услуга главном извођачу на основу закљученог уговора о извођењу радова, при чему обвезник ПДВ - подизвођач трошкове кредита који је узео од пословне банке (камата и др.) не потражује од главног извођача, већ од инвеститора са којим главни извођач има закључен уговор о грађењу, реч je о делу накнаде (без ПДВ), тј. о делу пореске основице, који обвезник ПДВ - подизвођач остварује од трећег лица - инвеститора за промет који обвезник ПДВ - подизвођач врши извођачу радова.

С тим у вези, ако се предметни трошкови потражују после издавања рачуна за промет који је обвезник ПДВ - подизвођач извршио извођачу, реч је о повећању пореске основице.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-127/2016-04 од 27.6.2016. године)

Порески поступак и пореска администрација

Прекид застарелости пореске обавезе

Опоменом за плаћање пореза не прекида се рок застарелости пореске обавезе, већ доношењем решења о принудној наплати пореза.

(Решење Привредног апелационог суда, Пж 1873/2015 од 12.5.2016. године)

Порез на добит правних лица

Непостојање обавезе плаћања пореза по одбитку када нерезидентно правно лице оствари приход по основу ауторске накнаде од огранка који обавља делатност на територији Србије

У случају када нерезидентно правно лице оствари приход по основу ауторске накнаде од огранка који обавља делатност на територији Србије (независно од чињенице да ли се ради о његовом огранку или огранку другог нерезидентног правног лица), тако остварен приход  није предмет опорезивања порезом по одбитку, као ни порезом по решењу.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-116/2016-04 од 6.6.2016. године)

Непостојање обавезе плаћања пореза по одбитку на приходе које нерезидентно правно лице оствари од резидентног правног лица по основу накнаде за услугу авио-превоза у међународном ваздушном саобраћају

У случају када нерезидентно правно лице оствари од резидентног правног лица приход по основу накнаде за услугу авио-превоза у међународном ваздушном саобраћају, тако остварен приход није предмет опорезивања порезом по одбитку, имајући у виду да услуга превоза није пружена, односно коришћена на територији Србије.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-320/2016-04 од 6.6.2016. године)

Докази које нерезидентно правно лице треба да достави исплатиоцу прихода ради потврђивања да је стварни власник прихода

У вези доказа које нерезидентно правно лице треба да достави исплатиоцу прихода (резиденту Србије) ради потврђивања да је стварни власник прихода, сматра се да се као доказ (о стварном власништву прихода) може поднети било који веродостојан документ на основу кога се (као оборива претпоставка) недвосмислено (или, са великим степеном вероватноће) може утврдити да се приход приписује том лицу, односно да нерезидент самостално и без икаквих ограничења (нпр. у погледу обавезе прослеђивања прихода неком другом лицу) може истим да располаже (нпр. копија уговора, рачуна, извод из овлашћеног регистрационог органа, извештај о извршеним услугама и др).

(Мишљење Министарства финансија, бр. 337-00-232/2016-04 од 27.5.2016. године) 

Да ли Вам је ово било корисно?