Новости

Пореске вести, фебруар 2018.

Нова мишљења Министарства финансија 

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Закон о ПДВ) и Закона о порезу на добит правних лица.

Порез на додату вредност

Порески третман пружања „cash back” услуге

Када обвезник ПДВ - испоручилац добара, односно пружалац услуга, на захтев физичког лица - потрошача, изврши исплату готовог новца из своје благајне том физичком лицу, по основу коришћења платне картице физичког лица - потрошача на ПОС терминалу инсталираном у објекту обвезника ПДВ - продавца, при чему је коришћењем те платне картице физичко лице - потрошач извршило и плаћање накнаде за промет добара, односно услуга који му је извршио обвезник ПДВ - продавац пре исплате готовог новца, исплата готовог новца у том случају (тзв. „cash-back” услуга) се сматра прометом услуга за који је Законом о ПДВ-у прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-630/2017 од 05.09.2017. године)

Порески третман услуга превоза добара повезаних са увозом добара за која је, у оквиру царинског поступка, одобрен поступак царинског складиштења 

Kада обвезник ПДВ пружа услугу превоза добара која је повезана са увозом добара пореском обвезнику из члана 12 Закона о ПДВ-у - привредном субјекту са седиштем у Србији, место промета те услуге је у Србији. За промет предметне услуге је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, под условом да је вредност услуге превоза садржана у основици за обрачунавање ПДВ за увоз добара, тј. ако обвезник ПДВ - пружалац услуге превоза поседује документ о извршеној услузи превоза (ЦМР, ЦИМ, манифест и др.) и рачун или други документ који служи као рачун, издат у складу са Законом о ПДВ-у.

Међутим, у случају када вредност услуге превоза није садржана у основици за обрачунавање ПДВ за увоз добара, у конкретном случају вредност услуге превоза повезане са увозом добара за која је, у складу са царинским прописима, одобрен поступак царинског складиштења, на промет предметне услуге ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са Законом о ПДВ-у. 

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00818/2017-04 од 22.12.2017. године)

Постојање права обвезника ПДВ на одбитак ПДВ обрачунатог при увозу добара који је измирен путем конверзије потраживања у трајни улог Србије у капиталу обвезника ПДВ

ПДВ који је обрачунао царински орган за извршени увоз добара од стране обвезника ПДВ, плаћен конверзијом потраживања Србије по основу обрачунатог ПДВ у трајни улог Србије у капиталу тог обвезника ПДВ, извршене у складу са позитивним прописима, обвезник ПДВ има право да одбије као претходни порез, ако су испуњени остали услови за одбитак претходног пореза прописани Законом о ПДВ-у.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-276/2017-04 од 1.2.2018. године)

Oпорезивање промета услуга давања на коришћење покретних ствари који страно лице које није обвезник ПДВ у Србији врши пореском обвезнику

Ако је царински орган од 1. априла 2017. године обрачунао ПДВ по основу привременог увоза покретне ствари на основу уговора закљученог са страним лицем које није обвезник ПДВ у Србији, а чији је предмет услуга изнајмљивања, односно давања на коришћење тих добара, за период од 1. априла 2017. године, обвезник ПДВ - прималац услуге нема право да ПДВ плаћен по том основу одбије као претходни порез.

Oбвезник ПДВ који је платио ПДВ обрачунат од стране царинског органа у наведеном случају може да поднесе захтев за повраћај ПДВ у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00610/2017-04 од 6.2.2018. године)

Порез на добит правних лица

Признавање расхода у пореском билансу насталих по основу негативних курсних разлика и ефеката валутне клаузуле

Када обвезник искаже расход по основу негативних курсних разлика и ефеката валутне клаузуле, настао прерачунавањем аванса плаћених у страној валути и у динарима са уговореном валутном клаузулом за набавку одређених добара и услуга, тако исказан расход признаје се у пореском билансу обвезника који се подноси за тај порески период.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-770/2017-04 од 10.01.2018. године)

Признавање расхода у пореском билансу обвезника по основу обезвређења учешћа у капиталу зависног привредног друштва

Када обвезник искаже расход по основу обезвређења учешћа у капиталу зависног привредног друштва, који није био признат у пореском периоду у којем је исказан, у пореском периоду у којем обвезник и његово зависно привредно друштво престају да постоје услед статусне промене (којом се припајају другом друштву) стекли су се услови за признавање предметног расхода.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1114/2017-04 од 28.12.2017. године)

Да ли Вам је ово било корисно?