Новости

Пореске вести, јануар 2019.

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе

Министар финансија је дана 28. децембра 2018. године донео Правилник о изменама и допунама Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе (у даљем тексту: „Правилник“), који је објављен у “Сл. Гласнику РС”, бр. 104/18. Основни разлог за доношење овог Правилника је потреба усаглашавања Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе („Службени гласник РС”, бр. 116/04 и 99/10, у даљем тексту: Правилник о амортизацији) са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица (“Сл. Гласнику РС”, бр. 113/17) који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године и примењује се на утврђивање пореске обавезе почев за 2018. годину.

Правилником је прецизирано да се сва средства која нису посебно наведена у групама од II до V разврставају у III амортизациону групу. Такође, уводе се два нова обрасца: OA/I – за утврђивање амортизације средстава разврстаних у прву амортизациону групу, и OA/N – за утврђивање амортизације нематеријалне имовине.

Најзначајније новине уређене овим Правилником се односе на амортизацију нематеријалне имовине и накнадних улагања извршених на сталним средствима, као и на амортизацију средстава стечених путем статусне промене.

Правилник ступа на снагу 1. јануара 2019. године, а његове одредбе се примењују на утврђивање амортизације почев за 2018. годину.

Aмортизација нематеријалних улагања

Значајну новину уређену Правилником представља промена методе обрачуна амортизације нематеријалних средстава (концесије, патенти, робне и услужне марке, жигови, модели, лиценце, франшизе).

Наиме, нематеријална средства стављена у употребу почев од 1. јануара 2018. године се не разврставају по групама, а њихова амортизација се утврђује пропорционалном методом, применом стопе утврђене на основу века трајања конкретног средства, на основицу коју чини набавна вредност сваког средства посебно. Последично, износ амортизације нематеријалних средстава који се признаје као расход у пореском билансу одговара износу амортизације тих средстава утврђеном у складу са прописима којима се уређује рачуноводство.

Када су у питању нематеријална средства која су већ разврстана у II aмортизациону групу, закључно са 31. децембром 2017. године, она ће се и даље амортизовати дегресивном методом, применом стопе од 10% на салдо групе.

Aмортизација средстава стечених путем статусне промене

Према раније важећим правилима, у случају стицања сталног средства разврстаног у I групу (непокретност) путем статусне промене, основицу за амортизацију таквог средства, код обвезника стицаоца, чини његова неотписана вредност на дан статусне промене, утврђена (код обвезника који је преноси) на начин да се набавна вредност умањује за припадајући износ пореске амортизације. Овакво решење је значило да се непокретност стечена на овакав начин амортизује наредних 40 година, по стопи од 2,5%.

Правилником је ово решење измењено, будући да је прописано да за непокретност стечену путем статусне промене обвезник стицалац наставља обрачун амортизације на исти начин и до истека преосталог амортизационог века који је, за исто средство утврдио обвезник преносилац (на пример, уколико је обвезник преносилац амортизовао средство 10 година, обвезник стицалац ће амортизацију наставити да утврђује применом стопе од 2,5% на иницијалну набавну вредност средства, у наредних 30 година).

Исто правило се примењује и за амортизацију нематеријалне имовине стечене путем статусне промене.

У случају када се путем статусне промене сва стална средства преносе искључиво једном обвезнику, обвезник - стицалац салдо групе утврђен на крају претходног пореског периода увећава за одговарајући салдо групе сталних средстава стечених статусном променом.

Обрачун амортизације сталних средстава стечених статусном променом закључно са 31. децембром 2017. године, утврђује се у складу са одредбама Правилника о  амортизацији.

У случају када је услед покретања, закључења или обуставе поступка ликвидације порески период краћи од календарске године, амортизација за стална средства разврстана у групе од II до V утврђује се сразмерно броју дана пореског периода за који се подносе пореска пријава и порески биланс. Исто правило се примењује и у случају стечајног поступка.

Накнадна улагања на сталним средствима

За стална средства која су у складу са Правилником о амортизацији разврстана у неку од амортизационих група од II до V, а на којима су почев од 1. јануара 2019. године, извршена накнадна улагања у износу већем од 10% износа неотписане рачуноводствене вредности тог средства, обрачун амортизације врши се према одредбама члана 10б новог Закона о порезу на добит правних лица, који је ступио на снагу у децембру 2018. године. Напомињемо да се очекује објављивање правилника који би требало да ближе уреди примену последњих измена Закона о порезу на добит правних лица, укључујући и наведену измену у вези са третманом накнадних улагања.

Постојеће одредбе о обрачуну пореске амортизације примењују за обрачун амортизације сталних средстава стечених до 31. децембра 2018. године (односно, последњим даном периода који почиње у 2018. години), а за стална средства из II do V групе најкасније на обрачун амортизације тих средстава закључно са 31. децембром 2028. године, односно последњим даном пореског периода који почиње у 2028. години. Уколико је крајњи салдо групе: за II групу мањи од 10%, за II групу мањи од 15%, за IV групу мањи од 20%, а за V групу мањи од 30% у односу на салдо утврђен на 31. децембар 2018. године (односно, на последњи дан пореског периода који почиње у 2018. години),а као расход се признаје целокупни салдо групе.

Да ли Вам је ово било корисно?