Чланак

Пореске вести 

Јул-Aвгуст 2015. године

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредаба Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Закона о ПДВ-у), Закона о порезу на добит правних лица (у даљем тексту: Закона о ПД-у), Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о порезу на доходак грађана, а одабрана су следећа:

ПДВ третман пружања услуге клиничког испитивања лекова страном лицу

Када ПДВ обвезник – уговорна истраживачка организација, или друго лице на које је спонзор (физичко или правно лице које преузима одговорност за започињање, спровођење, односно финансирање клиничког истраживања) пренео део или све своје обавезе у вези са спровођењем клиничког испитивања лекова, пружа услуге клиничког испитивања лекова страном лицу, место промета је иностранство. Овакав третман значи да за предметну услугу не постоји обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ-а, а обвезник има право на одбитак претходног пореза по том основу.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-64/2014-04 од 23.4.2015. године)

Порески третман промета хране и пића који представља део накнаде за рад ангажованих извршилаца посла (предузетника)

Расход, који обвезник искаже у својим пословним књигама на име хране и пића и који по основу уговора о обављању послова закљученог са физичким лицем – предузетницима као извршиоцима посла, представља део накнаде за рад ангажованих извршилаца посла, признаје се у пореском билансу обвезника, уколико је обвезник тај део накнаде вредносно исказао и документовао за сваког извршиоца посла, у складу са прописима који уређују рачуноводство. Такође, када ПДВ обвезник набави добра – храну и пиће да би их, у циљу плаћања дела накнаде за примљене услуге испоручивао физичким лицима – предузетницима који пружају услуге том ПДВ обвезнику, реч је о промету за који је ПДВ обвезник дужан да обрачуна ПДВ, а по основу предметног промета ПДВ обвезник има право на одбитак претходног пореза.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-332/2015-04(I) од 15.5.2015. године)

Услови за непостојање обавезе плаћања ПДВ-а када обвезник врши пренос дела имовине као улог

Када ПДВ обвезник врши пренос дела имовине као улог коју чини пословна зграда коју ПДВ обвезник користи за изнајмљивање, ПДВ се не обрачунава и не плаћа под условима: да је привредно друштво - стицалац имовине ПДВ обвезник, односно да тим преносом постаје ПДВ обвезник, да наставља да обавља исту делатност коју обавља преносилац имовине, као и да у моменту преноса преносилац нема могућност изнајмљивања других објеката.

(Мишљење Министарства финансија, бр.br. 430-00-89/2015-04 од 13.5.2015. године)

Ослобођење од плаћања ПДВ-а на промет земљишта

Ако ПДВ обвезник изврши продају неизграђеног грађевинског земљишта, заједно са грађевинском дозволом која је издата том ПДВ обвезнику за изградњу објеката на предметном земљишту, реч је о промету који је ослобођен ПДВ-а без права на одбитак претходног пореза.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-464/2015-04 од 4.5.2015. године)

Могућност за подношење захтева за понављање пореског поступка када суд правноснажно утврди да је уговор који је представљао основ за утврђивање пореских обавеза ништав

Када надлежни суд правноснажном пресудом утврди да је уговор који је представљао правни основ за утврђивање пореских обавеза ништав (апсолутна ништавост), порески обвезник има право да надлежном пореском органу поднесе захтев за понављање поступка у складу са Законом о општем управном поступку. На основу поднетог захтева надлежни порески орган поништава решење о утврђивању пореских обавеза, чиме се поништавају и правне последице које је то решење произвело.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-597/2014-04 од 30.3.2015. године)

Опорезивање накнаде за закуп опреме коју огранак нерезидентног правног лица у Србији исплаћује централи у Аустрији

Када огранак нерезидентног правног лица (који обавља делатност на територији Србије) исплаћује накнаду за закуп опреме својој нерезидентној централи као закуподавцу опреме, нерезидентном правном лицу утврђује се порез по решењу. С тим у вези, а с обзиром на то да је између Србије и Аустрије закључен Уговор о избегавању двоструког опорезивања, према коме се приход од давања у закуп опреме сматра ауторском накнадом, а да се ауторска накнада може опорезовати и у држави уговорници у којој настаје (у конкретном случају у Србији), на остварени приход нерезидентног правног лица обрачунава се и плаћа порез по решењу по стопи од 10% од бруто износа ауторске накнаде.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-9/2015-04 од 21.5.2015. године)

Услови за остваривање права на одбитак ПДВ-а исказаног у вансудском поравнању закљученом због неовлашћеног коришћења електричне енергије

Када ПДВ обвезник неовлашћено користи електричну енергију, након чега закључи вансудско поравнање са оператором система, при чему је саставни део тог вансудског поравнања обрачун неовлашћеног коришћења електричне енергије, ПДВ обвезник има право да ПДВ обрачунат и исказан у вансудском поравнању, чији је саставни део обрачун неовлашћеног коришћења електричне енергије, одбије као претходни порез, ако је електричну енергију користио за промет са правом на одбитак претходног пореза и ако вансудско поравнање садржи и друге податке у складу са чланом 42. став 4. Закона о ПДВ-у.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00273/2015-04 од 22.6.2015. године)

Порески третман накнаде трошкова лицима ангажованим на снимању филма

Када правно лице које је за потребе снимања филма ангажовало филмску екипу – режисера, глумце, сценаристе, техничко особље и појединачно са сваким од тих лица, а која иначе нису у радном односу код њега, закључило посебан уговор о ангажовању на снимању филма и у циљу реализације снимања сноси терет трошкова авио превоза за свако од тих лица појединачно, накнада трошкова превоза представља приход физичког лица који подлеже плаћању пореза на доходак грађана на друге приходе.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-26/2015-04 од 8.7.2015. године)

Услови за непостојање обавезе обрачуна и плаћања ПДВ-а у случају када ПДВ обвезник изврши пренос, без накнаде, целокупних залиха робе другом ПДВ обвезнику

Када ПДВ обвезник – преносилац имовине, који обавља делатност трговине на мало, у току трајања поступка ликвидације, без накнаде, изврши пренос целокупних залиха робе, што значи да му је у моменту преноса онемогућено да обавља ту делатност, ПДВ се не обрачунава и не плаћа, под условом да ПДВ обвезник – стицалац имовине продужава да обавља исту делатност коју је обављао преносилац имовине.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00625/2013-04 од 28.7.2015. године)

Право на порески подстицај по члану 50а Закона о ПД-у у случају улагања међусобно повезаних лица

Како би обвезник остварио право на порески подстицај из члана 50а Закона о ПД-у  неопходно је да искључиво у основна средства тог обвезника буде уложено више од милијарду динара од стране самог обвезника, односно од стране било ког другог појединачног лица. Дакле, чињеница да су порески обвезник и његово повезано лице заједно уложили у основна средства више од милијарду динара, укупно, не представља довољан услов за порески подстицај.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-0544/2015-04 од 24.6.2015. године)

Исказивање вредности имовине стечене статусном променом за потребе пореског подстицаја по члану 50а Закона о ПД-у

У смислу Закона о ПД-у, Образац СИ у коме се исказује сразмерно стечена имовина статусном променом подноси се само у првом пореском периоду у којем је имовина тако стечена. У наредним годинама се наведена имовина не исказује, већ се вредност имовине стечене статусном променом исказује само под редним бројем 4. Обрасца СУ што утиче на корекцију умањења обрачунатог пореза утврђеног под редним бројем 5. истог обрасца.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00260/2015-04 од 26.6.2015. године)

ПДВ третман промета добара у слободној зони

Када ПДВ обвезник у својству извођача радова врши промет добара и услуга из области грађевинарства ПДВ обвезнику – кориснику слободне зоне на објекту који се налази у слободној зони, не постоји обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ-а. Међутим, у случају када ПДВ обвезник у својству тзв. подизвођача врши промет добара и услуга из области грађевинарства ПДВ обвезнику - извођачу, ПДВ се обрачунава и плаћа.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 43-00-6/2015-04 од 1.7.2015. године)

Да ли Вам је ово било корисно?