Чланак

Пореске вести - јун 2015.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредаба Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Закона о ПДВ-у), Закона о порезу на доходак грађана и Закона о акцизама, а одабрана су следећа:

Накнадно смањење ПДВ основице за опорезиви промет 

Ако се основица за опорезиви промет накнадно измени – смањи, обвезник ПДВ који је извршио промет може изменити износ ПДВ само ако обвезник ПДВ коме је извршен промет исправи одбитак претходног пореза и ако о томе писаним путем обавести обвезника ПДВ – испоручиоца добара и услуга. У случају смањења основице за обрачунавање ПДВ, обвезник ПДВ који је извршио опорезиви промет добара и услуга издаје документ у складу са чланом 15. Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011−00−1190/2014−04 од 14.4.2015. године)

ПДВ третман услуге стављања особља на располагање 

На промет услуга стављања особља на располагање који обвезник ПДВ врши домаћем привредном друштву, ПДВ се обрачунава и плаћа, с тим да ПДВ основицу чини укупан износ накнаде коју обвезник ПДВ прима или треба да прими по том основу (без ПДВ), а у коју се урачунавају сви споредни трошкови које обвезник ПДВ зарачунава примаоцу услуге (трошкови зарада, превоза и сл). Прописима којима се уређује материја пореза на додату вредност није регулисано које трошкове обвезник ПДВ може да зарачуна примаоцу услуге, већ то зависи од њихових уговорних односа.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011−00−1290/2014−04 од 14.4.2015. године)

Остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе у транспортне сврхе

Када купац – крајњи корисник (правно лице, односно предузетник) набавља деривате нафте (који се користе у транспортне сврхе) од привредног субјекта који је истовремено овлашћени дистрибутер на велико и мало, користећи корпоративне (неплатне) картице издате од стране тог привредног субјекта, при чему фискални исечак за продају деривата нафте издаје тај привредни субјект у својству продавца на мало, а рачун у коме је уписан број фискалног исечка у својству овлашћеног дистрибутера на велико, купац – крајњи корисник има право на рефакцију плаћене акцизе, с обзиром на то да је фискални исечак о набавци деривата нафте и рачун који садржи податак о редном броју фискалног исечка издат од стране истог лица – овлашћеног дистрибутера који се бави продајом деривата нафте на велико и мало.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011−00−78/2015−04 од 8.4.2015. године)

Немогућност уговарања ПДВ-a код промета грађевинског објекта у случају статусне промене у којој учествује само једно привредно друштво 

Када се промет грађевинског објекта врши на основу уговора о статусној промени, а који се закључује ако у статусној промени учествују два или више друштава, тим уговором се може предвидети да ће се на промет грађевинског објекта обрачунати ПДВ. Међутим, код статусне промене у којој учествује само једно друштво, не постоји основ за примену члана 10. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ-у, којим би се предвидео обрачун ПДВ-а на промет грађевинског објекта. 

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011−00−00304/2015−04 од 29.4.2015. године)

Порески третман пружања услуге АДСЛ-а за службене и приватне потребе запослених

Умањење за 60% комерцијалне цене изабраног АДСЛ пакета коју запослени оствари од послодавца за коришћење интернет услуга на адреси свог пребивалишта, односно боравишта у случају када интернет користи и за приватне и за службене потребе, представља примање које подлеже порезу на доходак грађана на зараду.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430−01−42/2013−04 од 14.4.2015. године)

Порески третман пружања погодности запосленима у виду тзв. team building-a

Када послодавац на терет сопствених средстава запосленима обезбеђује учествовање у активностима које за циљ имају јачање тимског духа (тзв. team building), такво примање представља чињење погодности запосленима које подлеже опорезивању порезом на доходак грађана на зараду и плаћању доприноса за обавезно социјално осигурање.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430−01−29/2013−04 од 14.4.2015. године)

ПДВ третман продаје портфолија лизинг друштва који чине уговори о лизингу покретних ствари

Када ПДВ обвезник – лизинг друштво које обавља послове финансијског лизинга, чији су предмет покретне ствари, изврши уз накнаду пренос дела имовине коју чине права и обавезе по основу закључених уговора о финансијском лизингу покретних ствари, а самим тим и пренос права својине на предметима лизинга, реч је о преносу дела имовине код којег се сматра да промет добара и услуга није извршен, под условима:

1) да је стицалац предметног дела имовине обвезник ПДВ, односно да тим преносом постаје обвезник ПДВ,

2) да стицалац наставља да обавља исту делатност коју је обављао преносилац, и

3) да преносилац лизинга у моменту преноса дела имовине нема фактичку могућност давања покретних ствари у финансијски лизинг – што значи да нема на стању покретне ствари које могу бити предмет финансијског лизинга.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-333/2014-04 (1) од 23.4.2015. године)

Да ли Вам је ово било корисно?