Новости

Пореске вести, јун 2016. године

Нова мишљења Министарства финансија

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Закон о ПДВ-у), Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на доходак грађана, као и Закона о акцизама.

Порез на додату вредност

Обрачунавање ПДВ-а при промету деривата нафте подизвођачима преко цистерне на градилишту

Када обвезник (грађевинско предузеће) поседује на градилишту цистерну са дериватима нафте из које се снабдевају подизвођачи овог обвезника, обвезник (грађевинско предузеће) врши промет нафтних деривата својим подизвођачима. За предметни промет обвезник дужан је да обрачуна и плати ПДВ у складу са Законом o ПДВ-у.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-51/2016-04 од 11.4.2016. године)

Одређивање ПДВ дужника у случају столарских радова на текућем одржавању објеката

Када обвезник Народној скупштини врши столарске радове на текућем одржавању објеката, реч је о промету који се не сматра прометом из области грађевинарства. С тим у вези, за предметни промет обавезу да обрачуна ПДВ и да обрачунати ПДВ плати у складу са Законом о ПДВ-у има обвезник који врши столарске радове на текућем одржавању објеката.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-437/2016-04 од 4.4.2016. године)

Одређивање ПДВ дужника за услугу истовара палетираних добара, истовара и подизања тих добара и утовара шута на камион са превозом

Када обвезник пружа услуге истовара палетираних добара (нпр. грађевинског материјала), истовара и подизања тих добара телескопским виљушкаром на више спратове зграде, као и услуге утовара шута на камион са превозом до градске депоније, независно од тога да ли предметне услуге пружа обвезнику или лицу које није обвезник, обавезу да обрачуна ПДВ и да обрачунати ПДВ плати у складу са Законом о ПДВ-у има обвезник који врши промет тих услуга.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-128/2016-04 од 20.4.2016. године)

Одређивање ПДВ дужника за услугу лимарских радова

У случају када обвезник врши промет добара и услуга из области грађевинарства лицу из члана 9 став 1 Закона о ПДВ-у, у конкретном случају Народној скупштини, порески дужник за тај промет јесте Народна скупштина. С тим у вези, а у конкретном случају, лимарски радови сматрају се активностима из групе 43.99 - Остали непоменути специфични грађевински радови.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-01-127/2016-04 од 19.5.2016. године)

Право на одбитак претходног пореза на основу јединствене царинске исправе у којој је обвезник наведен као власник робе, а ПДВ је платио шпедитер који потражује плаћени износ од ино-добављача

Обвезник који је у јединственој царинској исправи за стављање робе у слободан промет наведен као власник робе, односно као лице које има слична права располагања робом која се увози, има право да, уз испуњење осталих услова, ПДВ плаћен при увозу добара одбије као претходни порез, независно од тога што је ПДВ за увоз добара платио шпедитер и што шпедитер потражује плаћени износ ПДВ од ино-добављача, а не од обвезника који је у јединственој царинској исправи наведен као власник робе, односно као лице које има слична права располагања над робом која се увози.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-111/2016-04 од 19.5.2016. године)

Непостојање обавезе обрачунавања и плаћања ПДВ-а за испоруку електричне енергије страном лицу ако је његово седиште у иностранству

Ако је седиште примаоца електричне енергије којем се врши испорука, односно ако је стална пословна јединица примаоца електричне енергије којој се врши испорука, у иностранству, независно од тога да ли је тај промет извршен обвезнику или лицу које није обвезник у Србији, реч је о промету добара за који се сматра да је извршен у иностранству.

Према томе, када обвезник врши испоруку електричне енергије страном лицу - обвезнику који се бави прометом електричне енергије на организованом тржишту електричне енергије у Србији, а које има седиште у иностранству, место промета електричне енергије је иностранство, што значи да по основу тог промета не постоји обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ-а.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00038/2016-04 од 11.4.2016. године)

Објашњење о пореском пуномоћнику страног лица у и његовом евидентирању за обавезу плаћања ПДВ-а

Закон о ПДВ-у прописује обавезу страним лицима који обављају промет у Србији да се региструју за потребе ПДВ-а и да именују пореског пуномоћника у Србији. Исти Закон не намеће санкције у случају нерегистровања за потребе ПДВ-а. У овом случају, прималац добара и услуга има улогу пореског дужника и обрачунава и плаћа ПДВ.

Међутим, страно лице не мора да именује пореског пуномоћника када врши промет у Србији, будући да страно лице има могућност (не и обавезу) да се региструје за потребе ПДВ-а.

За страно лице које обавља промет добара и услуга у Србији нису прописане казне (санкције) у случају да није дало пуномоћје одређеном лицу које би обављало све активности прописане законом, и тиме не региструјући се за потребе ПДВ-а. У случају да се страно лице не региструје за потребе ПДВ-а, Закон о ПДВ-у прописује да ће друго лице у промету имати статус пореског дужника.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1180/2015-04 od 23.5.2016. године)

Порез на добит по одбитку

Обавеза плаћања пореза по одбитку по основу годишње чланарине

У случају када резидентно правно лице у оквиру обављања своје делатности (између осталог, формирање и ажурирање регистра давалаца коштане сржи) као корисник података Светског регистра давалаца коштане сржи плаћа нерезидентном правном лицу годишњу накнаду (чланарину), тако плаћена накнада није предмет опорезивања порезом по одбитку.

Приход нерезидентног правног лица остварен од резидентног правног лица по основу накнаде за услугу обраде узорака потенцијалног даваоца, при чему је предметна услуга пружена ван територије Србије, није опорезив порезом по одбитку.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-350/2016-04 од 22.4.2016. године)

Обавеза плаћања пореза по одбитку по основу накнаде за услугу анализе квалитета производа која је пружена у лабораторији у иностранству

Приход који оствари нерезидентно правно лице, од резидентног правног лица по основу накнаде за услуге анализе квалитета производа (у конкретном случају слада и јечма), није предмет опорезивања порезом по одбитку, имајући у виду да је предметна услуга пружена (у лабораторији у иностранству) и реализована ван Србије (издавањем потврде о квалитету).

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-0431/2016-04 од 12.4.2016. године)

Обавеза плаћања пореза по одбитку по основу накнаде за услуге испитивања тржишта и посредовања

Приход нерезидентног правног лица остварен од резидентног правног лица по основу накнаде за услугу испитивања тржишта ради пласмана робе или услуга резидентног правног лица у иностранство (као нпр. анализа конкуренције и потенцијалних купаца), као и по основу накнаде за услугу посредовања (обезбеђења пласмана робе и услуга резидентног правног лица у иностранству), предмет је опорезивања порезом по одбитку.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-179/2016-04 од 16.5.2016. године)

Порез на доходак грађана

Обавеза обрачунавања и плаћања пореза и доприноса на основу правоснажне судске пресуде

Примање које физичко лице оствари по основу накнаде штете досуђене (правноснажном) судском пресудом због мање исплаћене зараде, представља приход тог лица који подлеже опорезивању порезом на доходак грађана на зараду, као и обавези плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање по основу зараде.

Обвезник обрачунавања и плаћања пореза на доходак грађана и доприноса за обавезно социјално осигурање по основу зараде је исплатилац прихода - послодавац, који је дужан да по одбитку обрачуна и плати припадајући порез и доприносе, независно од тога за који период се односи та исплата.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-104/2016-04 од 6.4.2016. године)

Акцизе

Вино као предмет опорезивања акцизом

Вино, домаће или страно, као пољопривредно-прехрамбени производ, добијен потпуном или делимичном алкохолном ферментацијом свежег грожђа, кљука или шире од грожђа винских сорти винове лозе, сагласно прописима којима се уређује област производње, прераде и промета вина, није предмет опорезивања акцизом.

Међутим, мешавине воћних сокова или освежавајућих безалкохолних пића и рафинисаног етил алкохола или алкохолних пића или биљних екстраката или алкохолних пића добијених путем ферментације (вина, вина од јабуке - цидер, вина од крушке - perry и др.), која садрже више од 1,2% вол алкохола, а највише 15% вол алкохола, сматрају се нискоалкохолним пићима, која јесу предмет опорезивања акцизом.

Воћна вина и мешана воћна вина, сагласно прописима којим се уређује квалитет и други захтеви за алкохолна пића, као категорија алкохолних пића која настају путем ферментације - врења, без додатака мешаних воћних сокова или освежавајућих безалкохолних пића, нису предмет опорезивања акцизом.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 434-00-00016/2016-04 од 11.4.2016. године)

Да ли Вам је ово било корисно?