Новости

Пореске вести, јун 2017.

Нова мишљења Министарства финансија 

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: „Закон о ПДВ-у“).

Порез на додату вредност
Непостојање обавезе поседовања јединствене царинске исправе као услова за пореско ослобођење за услуге превоза добара повезаних са увозом

За остваривање пореског ослобођења по основу пружене услуге превоза добара која је повезана са увозом, обвезник ПДВ - пружалац услуге превоза није дужан да поседује јединствену царинску исправу (ЈЦИ), коју издаје надлежни царински орган.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-201/2017-04 од 17.5.2017. године)

Постојање права на одбитак претходног ПДВ за услугу превоза која је повезана са увозом добара на основу рачуна у којем је поред податка о укупном износу накнаде за ту услугу, исказан и податак о делу накнаде за превоз извршен ван Србије и делу накнаде за превоз извршен у Србији

Ако обвезник ПДВ за услугу превоза која је повезана са увозом добара, а коју пружа пореском обвезнику у смислу члана 12. Закона о ПДВ-у, поред податка о укупном износу накнаде за ту услугу, искаже и податке о делу накнаде за превоз извршен ван Србије и делу накнаде за превоз извршен у Србији, рачун са тако исказаним подацима се сматра рачуном који је издат у складу са Законом о ПДВ-у.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-320/2017-04 од 17.5.2017. године)

Место промета услуга складиштења добара код којих целокупна непокретност није намењена за искључиво складиштење добара одређеног примаоца услуге

Када је реч о услугама складиштења добара код којих целокупна непокретност, односно конкретни део непокретности није намењен за искључиво складиштење добара одређеног примаоца услуге, те услуге не сматрају се услугама које су непосредно повезане са непокретностима.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-291/2017-04 од 15.5.2017. године)

Место промета услуга изнајмљивања превозних средстава на период дужи од 30 дана који се врши представништву страног привредног друштва

Када обвезник ПДВ врши промет услуга изнајмљивања превозних средстава на период дужи од 30 дана привредном друштву, местом промета тих услуга сматра се место у којем прималац услуга има седиште, а ако се промет предметних услуга врши сталној пословној јединици која се не налази у месту у којем прималац услуга има седиште (при чему се сталном пословном јединицом из члана 12. Закона од ПДВ-у сматра и представништво страног привредног друштва), местом промета услуга сматра се место у којем се налази стална пословна јединица.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-306/2017-04 од 15.5.2017. године)

Постојање права на одбитак претходног пореза плаћеног при увозу добара у случају увоза добара у своје име а за туђ рачун, односно у случају тзв. увоза добара за познатог купца

Ако из расположиве документације произлази да је страно лице у пословном односу искључиво са лицем које увози добра у своје име а за туђ рачун, са пореског аспекта страно лице извршило је промет добара (која су предмет увоза), тј. пренос права располагања на тим добрима лицу које увози добра у своје име а за туђ рачун, као и да то лице врши други промет добара (пренос права располагања) лицу за чији је рачун извршило увоз добара. Лице које увози добра у своје име а за туђ рачун сматра се стварним власником добара која се увозе, што значи да то лице - обвезник ПДВ има право на одбитак ПДВ плаћеног при увозу у складу са Законом о ПДВ-у, али и обавезу да за промет добара, који врши лицу за чији је рачун увезло добра, изда рачун, обрачуна ПДВ и да обрачунати ПДВ плати у складу са Законом о ПДВ-у.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-202/2017-04 од 31.5.2017. године)

Одређивање пореског дужника за промет геодетских услуга

Услугама из области грађевинарства не сматрају се геодетске услуге, што значи да је порески дужник за промет тих услуга обвезник ПДВ који врши предметни промет.

Међутим, у случају када је предмет уговора о извођењу радова промет добара из области грађевинарства у оквиру изградње или реконструкције грађевинског објекта, при чему је накнада за предметни промет добара утврђена као збир свих трошкова (нпр. трошак за геодетске услуге), у том случају сматра се да је извршен само промет добара из области грађевинарства, за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац.

(Mишљење Mинистарства финансија, бр. 011-00-204/2017-04 од 1.6.2017. године)

Oдређивање места промета услуга клиничког испитивања лекова које обвезник ПДВ пружа страном лицу

Kада обвезник ПДВ пружа услуге клиничког испитивања лекова правном лицу које обавља делатност као трајну активност, а које има седиште у иностранству, местом промета предметних услуга сматра се место у којем прималац услуга има седиште, тј. иностранство. По основу пружања предметних услуга обвезник ПДВ нема обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ, а има право на одбитак претходног пореза у складу са Законом о ПДВ-у.

За промет наведених услуга обвезник ПДВ - пружалац услуга издаје рачун који, између осталог, треба да садржи напомену о одредби Закона о ПДВ-у на основу које није обрачунат ПДВ, а која може да гласи: "ПДВ није обрачунат у складу са чланом 12. став 4. Закона о ПДВ-у". Поред тога, а у циљу евентуалног доказивања да је промет услуга извршен пореском обвезнику из члана 12. став 2. Закона о ПДВ-у, који има седиште у иностранству, препоручујемо да један од података предметног рачуна буде и податак о ПИБ-у страног лица - примаоца услуга (иако то није обавезно).

(Mишљење Mинистарства финансија, бр. 011-00-292/2017-04 од 31.5.2017. године)

Да ли Вам је ово било корисно?