Новости

Пореске вести, јун 2018.

Закон о централној евиденцији стварних власника

У циљу побољшања постојећег система откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма, као и усаглашавања домаћег законодавства са међународним стандардима у овој области, Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о централној евиденцији стварних власника (у даљем тексту: „Закон“) којим се прописује обавеза привредним друштвима и другим регистрованим лицима (у даљем тексту: „Регистровани субјекти“) да обелодане своје стварне власнике, и успоставља се Централна евиденција стварних власника правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији (у даљем тексту: „Централна евиденција“). Закон је ступио на снагу 8. јуна 2018. године.

1. Централна евиденција и обавеза евидентирања

Постојећи Регистровани субјекти су дужни да, најкасније до 08.07.2018. године (рок од 30 дана од дана ступања на снагу Закона), одреде стварне власнике Регистрованог субјекта, као и да чувају податке и документа на основу којих је стварни власник одређен. Регистровани субјект је дужан да ове податке и документа учини доступним на захтев надлежног државног органа и Народне банке Србије.

Централна евиденција је јавна, јединствена, централна, електронска база података о физичким лицима која су стварни власници Регистрованог субјекта, коју води Агенција за привредне регистре.

Регистровани субјекти имају обавезу да одреде стварне власнике и да обезбеде пратећу документацију, као и да ове податке и документе унесу и евидентирају у Централној евиденцији код Агенције за привредне регистре.

Основи евидентирања у Централну евиденцију су:

1. оснивање Регистрованог субјекта,

2. промена власничке структуре и чланова органа Регистрованог субјекта, као и друге промене на основу којих се може ценити испуњеност услова за стицање својства стварног власника Регистрованог субјекта.

Овлашћено лице Регистрованог субјекта је дужно да евидентира податке у Централној евиденцији, најкасније у року од 15 дана од дана наступања основа евидентирања.

Истовремено са евидентирањем врши се и објављивање података на интернет страни (порталу) Агенције за привредне регистре, док подаци о стварном власнику Регистрованог субјекта производе правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања тих података.

Агенција за привредне регистре треба да успостави Централну евиденцију у електронској форми најкасније до краја 2018. године. Овлашћена лица код Регистрованих субјеката ће бити дужна да евидентирају податке о стварним власницима у Централну евиденцију за субјекте регистроване до краја 2018. године најкасније до 31.01.2019. године. Подзаконски акти за примену овог Закона донеће се у року од три месеца од дана ступања на снагу овог Закона.

2. Регистровани субјекти

Закон се примењује на следећа правна лица и друге субјекте регистроване у Републици Србији:

  • привредна друштва, осим јавних акционарских друштава;
  • задруге;
  • огранке страних привредних друштава;
  • пословна удружења и удружења, осим политичких странака, синдиката, спортских организација и удружења, цркава и верских заједница;
  • фондације и задужбине;
  • установе;
  • представништва страних привредних друштава, удружења, фондација и задужбина.

Овај Закон не примењује се на привредна друштва и установе у којима је Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе једини члан, односно оснивач.

3. Стварни власник Регистрованог субјекта

Закон дефинише стварног власника као:

1. физичко лице, које је посредно или непосредно ималац 25% или више удела, акција, права гласа или других права, на основу којих учествује у управљању Регистрованим субјектом, односно учествује у капиталу Регистрованог субјекта са 25% или више удела;

2. физичко лице које посредно или непосредно има преовлађујући утицај на вођење послова и доношење одлука;

3. физичко лице, које Регистрованом субјекту посредно обезбеди или обезбеђује средства и по том основу битно утиче на доношење одлука органа управљања Регистрованог субјекта приликом одлучивања о финансирању и пословању;

4. физичко лице које је оснивач, повереник, заштитник, корисник ако је одређен, као и лице које има доминантан положај у управљању трастом, односно у другом лицу страног права;

5. физичко лице које је регистровано за заступање задруга, удружења, фондација, задужбина и установа, ако овлашћено лице за заступање није пријавило друго физичко лице као стварног власника.

Уколико није могуће одредити физичко лице које је стварни власник како је прописано у тачкама 1-4, стварни власник Регистрованог субјекта је физичко лице које је регистровано за заступање, односно које је регистровано као члан органа тог субјекта.

4. Казнене санкције

4.1  Кривично дело

Законом је уведено кривично дело за лица која у намери да прикрију стварног власника:

1. не упишу податке о стварном власнику,

2. упишу неистинит податак о стварном власнику,

3. промене или избришу истинит податак о стварном власнику.

За новоуведено кривично дело запрећена је казна затвора у трајању од три месеца до пет година.

4.2  Прекршаји

Законом је предвиђена прекршајна одговорност за Регистрованог субјекта и одговорно лице у њему уколико субјекат не изврши евидентирање података о стварном власнику у прописаном року и уколико не чува одговарајуће податке и документа на основу којих је евидентирао стварног власника. За наведене прекршаје прописане су новчане казне од 500.000 до 2.000.000 динара за Регистроване субјекте и од 50.000 до 150.000 динара за одговорна лица у њима.

Да ли Вам је ово било корисно?