Новости

Нова мишљења Министарства финансија

Пореске вести, јун 2020

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о рачуноводству и Закона о девизном пословању.

За детаљнија питања у вези са применом мишљења на вашу конкретну делатност и околности, контактирајте наше колеге из Сектора за порески и правни консалтинг, контакти су наведени у тексту.

Порез на додату вредност

Одређивање ПДВ дужника за радове на санацији, затварању и рекултивацији депоније сметлишта

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-376/2019-04 од 10.7.2019. године

Закључак из Мишљења: Промет добара, односно услуга који се врши у оквиру извођења радова на санацији, затварању и рекултивацији несанитарне депоније сметлишта, не сматра се прометом из области грађевинарства. Изузетак су радови који се односе на изградњу, односно санацију бунара мањег пречника који служе за мерење нивоа подземних вода, израду и постављање градилишне ограде и двокрилне колске градилишне капије, као и припремање радне површине која служи за постављање постројења за отплињавање (под условом да се под припремањем радне површине сматра бетонирање, односно асфалтирање).

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који изводе радове на санацији, затварању и рекултивацији депоније сметлишта, као и ПДВ обвезницима који ове радове набављају.

 

Порески третман набавке модуларних контејнера и изградње привремених грађевинских објеката

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-623/2019-04 од 12.8.2019. године

Закључак из Мишљења: Извођач радова који набавља модуларне контејнере за сврху изградње привремених грађевинских објеката на градилишту, који ће бити коришћени за смештај запослених и обављање административних и других послова, има право на одбитак претходног пореза по основу набавке предметних добара. Такође, када он пружа услуге смештаја запосленима на градилишту без накнаде, није дужан да по том основу обрачуна ПДВ, с обзиром да је у том случају реч о услугама које се пружају у пословне сврхе.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који у склопу извођења радова граде и користе привремене грађевинске објекте.

 

Непостојање обавезе обрачунавања ПДВ-а за промет услуга царинског заступања у оквиру привременог увоза

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00447/2019-04 од 25.10.2019. године

Закључак из Мишљења: ПДВ обвезник који пружа услуге царинског заступања за поступак привременог увоза добара, као радње и формалности које се предузимају пред царинским органом у току периода трајања поступка привременог увоза добара, а чије је место промета у Србији, нема обавезу обрачунавања ПДВ за промет тих услуга ако поседује рачун или други документ који служи као рачун.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који пружају услуге царинског заступања, као и ПДВ обвезницима – примаоцима ових услуга.

 

ПДВ третман промета без накнаде у циљу промоције производа

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-29/2019-04 од 23.12.2019. године

Закључак из Мишљења: Kада дистрибутер кафе за еспресо апарате, у циљу промоције свог производа, даје без накнаде повремено различитим лицима капсуле кафе за еспресо апарате, појединачне тржишне вредности мање од 2.000 динара, без ПДВ-а, реч је о давању поклона мање вредности, што значи да он нема обавезу да обрачуна и плати ПДВ по том основу до вредности утврђене подзаконским актом.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који врше активности у промотивне сврхе, нарочито када се ради активностима из основне делатности тих ПДВ обвезника, будући да поменуто Мишљење наводи да се чак и давање добара којима ПДВ обвезник иначе тргује може сматрати давањем поклона мање вредности.

 

ПДВ третман преноса једнонаменских ваучера – поклон картица

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1159/2019-04 од 13.1.2020. године

Закључак из Мишљења: На пренос поклон картица који ПДВ обвезник изврши у своје име, у својству издаваоца поклон картица, при чему за њих постоји обавеза да се прихвате као накнада или део накнаде за испоруку добара у свим његовим малопродајним објектима који се налазе у Србији и у којима се продају искључиво добра чији се промет опорезује по општој пореској стопи од 20%, , што значи да је ПДВ обвезник дужан да по основу њиховог преноса обрачуна и плати ПДВ, јер је реч о једнонаменским вредносним ваучерима.

Будући да је ПДВ обвезник дужан да стварну испоруку добара у малопродајним објектима евидентира преко фискалне касе у складу са законом којим се уређују фискалне касе, по основу те стварне испоруке добара, ПДВ обвезник није порески дужник у складу са Законом о порезу на додату вредност, имајући у виду да се стварна испорука добара у овом случају не сматра независном трансакцијом.
Додатно, ПДВ обвезник је дужан да у својој евиденцији обезбеди податке који се односе на пренос једнонаменских вредносних ваучера и стварну испоруку добара у замену за те ваучере.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који врше пренос једнонаменских вредносних ваучера.

 

Право на пореско ослобођење испоручиоца добара која се отпремају на територију АПКМ у случају када у рачуну за тај промет није наведена напомена о пореском ослобођењу

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00164/2020-04 од 12.5.2020. године

Закључак из Мишљења: Ако испоручилац добара која се отпремају са територије Србије ван АПKМ на територију АПKМ, у рачуну за предметни промет није навео напомену о одредби Закона о порезу на додату вредност на основу које није обрачунат ПДВ, реч је о формалном недостатку рачуна који не може да доведе до промене пореског третмана конкретног промета.

Наведено мишљење је значајно већини ПДВ обвезника, будући да потврђује да истицање одредбе закона на основу кога ПДВ није обрачунат не мења суштину конкретног промета и да не може довести до обрачуна ПДВ-а.

 

Одређивање ПДВ дужника у случају извођења комплекса грађевинско-монтажних радова

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-639/2019-04 од 11.5.2020. године

Закључак из Мишљења: Kада подизвођач извођачу врши промет добара на основу уговора чији је предмет извођење комплекса грађевинско-монтажних радова у оквиру изградње доњег строја пруге, друмских путева, мостова, потпорних зидова, зидова за заштиту од буке и др, при чему се реализација предметног промета састоји од низа активности (од којих се поједине одвојено не би сматрале прометом из области грађевинарства), реч је о промету добара из области грађевинарства за који је порески дужник извођач - прималац.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који изводе комплексе грађевинско-монтажних радова који се садрже од више врста радова, као и ПДВ обвезницима за које се изводе такви радови.

 

ПДВ третман продаје фактору будућег краткорочног потраживања на основу уговора о факторингу са регресом

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00915/2019-04 од 12.11.2019. године

Закључак из Мишљења: Kада пружалац услуга (са изузетком ПДВ обвезника који примењује систем наплате), на основу уговора о факторингу са регресом, прода фактору своје будуће краткорочно потраживање из уговора о пружању услуга, који уплатом новчаних средстава на име куповине потраживања испуњава своју уговорну обавезу у своје име и за свој рачун, предметна новчана средства наплаћена од фактора не сматрају се авансом, што значи да по том основу не настаје пореска обавеза.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који продају будућа потраживања за промете у оквиру којих се обрачунава ПДВ.


За сва питања у вези са применом мишљења у области пореза на додату вредност, можете контактирати Павла Кутлешића, LL.M., руководиоца у Сектору за порески консалтинг (Индиректни порези), на имејл: pkutlesic@deloittece.com

Порез на добит правних лица

Порески третман преноса удела у резидентном правном лицу у случају када је имовина нерезидента пренета другом нерезидентну

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-491/2019-04 од 18.9.2019. године

Закључак из Мишљења: Kада се, услед статусне промене спроведене ван територије Србије, имовина нерезидента (коју, између осталог, чини и удео у резидентном правном лицу) пренесе другом нерезидентном правном лицу, извршени пренос удела (у резидентном правном лицу) је основ за утврђивање капиталног добитка (односно губитка), а приход који нерезидент (као друштво преносилац) оствари преносом удела у резидентном правном лицу на друштво стицаоца, опорезив је у складу са чланом 40 став 6 Закона о порезу на добит правних лица.

Наведено мишљење је посебно значајно нерезидентним лицима који преносе уделе у резидентном правном лицу и по том основу остварују приход.

 

Документовање трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-528/2019 од 16.7.2019. године

Закључак из Мишљења: Следеће исправе би требало прихватити као веродостојне рачуноводствене исправе на основу којих се трошкови превоза за долазак и одлазак са рада запослених евидентирају у пословним књигама правних лица, односно предузетника:

1. Од стране послодавца:

- у случају коришћења сопственог возила био би потребан обједињен рачун на име послодавца, који би специфицирао све појединачне износе горива купљене од стране запослених у току једног месеца;

- у случају коришћења јавног превоза био би потребан обједињен рачун на име послодавца, који би специфицирао све појединачне купљене месечне претплатне карте;

- у случају коришћења такси превоза био би потребан обједињен рачун на име послодавца, који би специфицирао све појединачне износе такси вожњи коришћених од стране запослених у току једног месеца.

У случају било које врсте превоза би био потребан и пропратни списак запослених који користе сопствени/јавни/такси превоз за долазак и одлазак са рада (име и презиме запосленог, број ваучера/бона/картице, односно месечне претплатне карте).

2. Од стране запослених:

- у случају коришћења сопственог возила био(ли) би потребан фискални рачун(и) за купљено гориво;

- у случају коришћења јавног превоза био(ли) би потребан фискални рачун(и) за купљену месечну/дневну претплатну карту(е);

- у случају коришћења такси превоза били би потребни такси рачуни.

У случају било које врсте превоза би била потребна и додатна изјава запосленог да се предметни рачуни односе на трошкове сопственог превоза за долазак и одлазак са рада.

Наведено мишљење је значајно за већину обвезника пореза на добит правних лица у Србији који сносе трошкове превоза запослених.

 

Утврђивање каматних стопа, за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке”, приликом израде пореског биланса за пословну годину која је различита од календарске

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-353/2019-04 од 18.11.2019. године

Закључак из Мишљења: Будући да се каматне стопе за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке" прописују за порески период који одговара календарској години, предметне каматне стопе за порески период 1.1.2018.-31.12.2018. године су прописане Правилником о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке" за 2018. годину, а за порески период 1.1.2019.-31.12.2019. године каматне стопе су прописане таквим Правилником за 2019. годину.

Наведено мишљење је посебно значајно обвезницима који имају трансакције зајмова и кредита са повезаним лицима у случају када је им је одобрена промена пословне године.

 

Непостојање обавезе плаћања пореза по одбитку на приход који нерезидент остварује од резидента по основу уговора о каматном свопу

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-33/2019-04 од 30.10.2019. године

Закључак из Мишљења: У случају када резидентно правно лице врши плаћање нерезидентном правном лицу по основу уговора о каматном свопу, као посебном правном послу који се закључује у циљу заштите од ризика промене каматних стопа, а не у циљу финансирања, плаћање по наведеном основу не сматра се каматом, и, с тим у вези, не опорезује се порезом по одбитку.

Наведено мишљење је посебно значајно правним лицима која врше плаћања нерезидентним по основу уговора о каматном свопу.

 

За сва питања у вези са применом мишљења у области пореза на добит правних лица, можете контактирати Милицу Стублинчевић, ACCA, руководиоца из Сектора за порески консалтинг (Опорезивање правних лица) на мејл адресу: mstublincevic@deloittece.com

Закон о рачуноводству

Непостојање обавезе да рачуноводствена исправа садржи потпис одговорног лица

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-567/2019-16 од 15.7.2019. године

Закључак из Мишљења: Фактура не мора да садржи печат и (електронски) потпис одговорног лица, већ је довољно да садржи „идентификациону ознаку” која упућује на одговорно лице.

Наведено мишљење је значајно за правна лица и предузетнике који теже дигитализацији процеса фактурисања.


За сва питања у вези са применом мишљења из области финансијског извештавања, можете да контактирате Душанку Бастају, руководиоца из Сектора за порески консалтинг (Књиговодство и рачуноводство) на мејл адресу: dbastaja@deloittece.com.

Закон о девизном пословању

Начин плаћања приликом нерезидентове продаје удела у правном лицу са седиштем у Србији резиденту

Мишљење Министарства финансија, бр. 401-00-00196/2019-16 од 28.1.2019.године

Закључак из Мишљења: Нерезидентова продаја удела у правном лицу са седиштем на територији Србије не би могла да се изврши плаћањем према иностранству у девизама на домицилни рачун нерезидента у иностранству, већ би купац - резидент требало да изврши плаћање у корист динарског нерезидентног рачуна страног лица код банке у Србији.

Наведено мишљење је значајно правним и физичким лицима која купују уделе у резидентним правним лицима од нерезидената.

 

За сва питања у вези са применом мишљења из области девизног пословања, можете да контактирате Стефана Антонића, вишег руководиоца из Сектора за правни консалтинг на мејл адресу: santonic@deloittece.com.

Да ли Вам је ово било корисно?