Пореске вести, март 2017.

Нова мишљења Министарства финансија 

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: ЗПДВ), Закона о порезу на добит правних лица (у даљем тексту: ЗПДПЛ). Такође, објављен је и јавни позив за доделу средстава подстицаја за директне инвестиције.

Порез на додату вредност

Непостојање обавезе обрачунавања и плаћања ПДВ на промет услуга прераде добара која је страно лице набавило у Србији а које се после прераде превозе или отпремају у иностранство

Обвезник ПДВ који страном правном лицу, тј. лицу које на територији Србије нема седиште, ни сталну пословну јединицу, пружа услугу прераде добара (нпр. прераду топловаљане траке и топловаљаног лима одређеног стандарда) која је страно лице набавило од другог обвезника ПДВ у Србији, а која се после прераде превозе или отпремају у иностранство, нема обавезу да на накнаду за предметну услугу обрачуна и плати ПДВ.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00246/2016-04 од 7.2.2017. године)

Постојање права обвезника ПДВ да у пореском периоду у којем је извршио плаћање дела вредности примљених добара и ПДВ надокнаде пољопривреднику одбије плаћени износ ПДВ надокнаде као претходни порез

Када пољопривредник изврши промет пољопривредних производа обвезнику ПДВ, а обвезник ПДВ по том основу плати пољопривреднику део вредности примљених добара (независно од начина плаћања) и ПДВ надокнаду која се односи на тај део вредности пољопривредних добара (у новцу - уплатом на текући рачун или рачун штедње), обвезник ПДВ има право да у пореском периоду у којем је извршио плаћање одбије плаћени износ ПДВ надокнаде као претходни порез, уз испуњење осталих законом прописаних услова.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00468/2015-04 од 20.2.2017. године)

Непостојање обавезе обрачунавања ПДВ на новчани износ који обвезник ПДВ на кога гласе рачуни за електричну енергију потражује по том основу од осталих власника идеалних делова пословне зграде

Када су више правних и физичких лица власници идеалних делова пословне зграде, а рачуни за електричну енергију гласе на једно правно лице - обвезника ПДВ, при чему сви власници идеалних делова пословне зграде сносе трошак за електричну енергију, на новчани износ који правно лице - обвезник ПДВ (на које гласе рачуни) потражује по овом основу од осталих власника идеалних делова пословне зграде, не обрачунава се ПДВ, с обзиром на то да није реч о накнади за промет који је предмет опорезивања ПДВ.

Такође, правно лице - обвезник ПДВ на које гласе рачуни за електричну енергију има право да ПДВ који је обрачунат и исказан у рачуну претходног учесника у промету - обвезника ПДВ одбије као претходни порез, у делу који се односи на тог обвезника ПДВ, уз испуњење осталих услова прописаних ЗПДВ, при чему за остваривање права на одбитак претходног пореза није од значаја да ли рачуне за електричну енергију плаћа правно лице - обвезник ПДВ на које гласе рачуни или друго лице. Обвезници ПДВ на које не гласе рачуни за електричну енергију немају право на одбитак претходног пореза.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00265/2016-04 од 20.2.2017. године)

Одређивање пореског дужника за промет добара и услуга из области грађевинарства у случају када обвезник ПДВ врши постављање инсталација за све врсте система за чије је функционисање потребна искључиво електрична инсталација

Када обвезник ПДВ врши промет из области грађевинарства другом обвезнику ПДВ, а који се односи на постављање инсталација од материјала испоручиоца за све врсте система за чије је функционисање потребна искључиво електрична инсталација - видео надзор, видео интерфон, контрола приступа, паркинг рампе, систем мрежне телекомуникационе инфраструктуре и др. и испорука опреме (нпр. камере и др) за те системе са уградњом, порески дужник за тај промет јесте прималац добара, с обзиром да је реч о активностима из групе као 43.21 - Постављање електричних инсталација Класификације делатности.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-11/2016-04 од 20.2.2017. године)

Порез на добит правних лица

Признавање расхода у пореском билансу по основу краткорочног резервисања на име накнаде зараде за годишњи одмор које ће запослени користити у наредном пореском периоду

Расход који обвезник искаже у својим пословним књигама по основу краткорочног резервисања на име накнаде зараде за годишњи одмор које ће запослени користити у наредном пореском периоду, признаје се у пореском билансу обвезника у износу који је исказан у билансу успеха.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1326/2015-04 од 24.1.2017. године)

Oдређивање амортизационе групе за стално средство - комби теретно возило

Стално средство - комби теретно возило које, као такво, није наведено ни у једној од амортизационих група (од II до V), за сврху обрачуна пореске амортизације треба разврстати у III амортизациону групу.

 (Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-12/2017-04 од 6.2.2017. године)

Непостојање обавезе обрачунавања и плаћања пореза по одбитку на приходе које нерезидентно правно лице оствари од резидентног правног лица по основу примљених донација и признавање расхода за пореске потребе

Приход нерезидентног правног лица, остварен од резидентног правног лица, по основу (примљених) донација није предмет опорезивања порезом по одбитку.

Према одредбама ЗПДПЛ, издаци у вези са донацијама и давањима установама социјалне заштите, признају се у пореском билансу уколико су извршени лицима регистрованим за те намене у складу са посебним прописима. Имајући у виду наведено, расход обвезника по основу донације нерезидентном правном лицу (удружењу, у конкретном случају), не признаје се у пореском билансу, јер нису испуњени наведени услови прописани ЗПДПЛ.

Приход правног лица по основу спонзорства иницијално настаје на основу уговора о спонзорству којим се спонзор обавезује да уступи спонзорисаној страни одређени новчани износ, услуге или производе, а спонзорисана страна се обавезује да пружи спонзору одређене рекламне или пропагандне противуслуге (нпр. оглашавање, јавна презентација спонзора на било који начин и сл.). С тим у вези, у случају када (на основу закљученог уговора о спонзорству) резидентно правно лице (спонзор) исплаћује накнаду нерезидентном правном лицу  које врши услугу рекламирања, односно услугу промоције активности спонзора у циљу изграђивања његове репутације и имиџа ван територије Србије, приход правног лица - нерезидента, није предмет опорезивања у складу са одредбама ЗПДПЛ.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 401-00-393/2017-04 од 28.2.2017. године)

Јавни позив за доделу средстава подстицаја за директне инвестиције

Објављен је јавни позив за доделу средстава подстицаја за директне инвестиције и то привредним привредним друштвима која реализују инвестиционе пројекате у производном сектору, сектору услуге које могу бити предмет међународне трговине, као и пројекти у сектору пољопривреде и рибарства. Средства у висини 420.000.000,00 динара за реализацију овог јавног позива обезбеђена су у финансијском плану Развојне агенције Србије.

Циљ је да се подрже и мањи инвестициони пројекти, а посебно они у неразвијеним и девастираним подручјима, и у том се случају подстицајна средства могу доделити и за реализацију пројеката вредности од најмање 100.000 евра и са запошљавањем најмање 10 нових радника. Више информација је доступно на интернет страници Министарства привреде - http://www.privreda.gov.rs/javni-poziv-za-dodelu-sredstava-podsticaja-za-direktne-investicije/

Да ли Вам је ово било корисно?