Новости

Пореске вести, март 2017.

Нова мишљења Министарства финансија 

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: ЗПДВ), Закона о порезу на добит правних лица, као и три Пресуде Управног суда које појашњавају примену одредби Закона о општем управном поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Царинског закона.

Порез на додату вредност

Непостојање обавезе обрачунавања и плаћања ПДВ на накнаду за услуге исплате готовог новца са платног рачуна, платних трансакција и трансфера новца

На накнаду за услуге исплате готовог новца са платног рачуна, платних трансакција и трансфера новца, које обвезник ПДВ - институција електронског новца пружа власницима платних рачуна, ПДВ се не обрачунава и не плаћа.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-01115/2016-04 од 16.1.2017. године)

Постојање права на одбитак претходног ПДВ приликом набавке горива за аутобусе којима обвезник обавља градски превоз путника

Обвезник ПДВ који набавља гориво за аутобусе којима обавља градски превоз путника (опорезиви промет услуга), има право на одбитак претходног пореза по основу набавке тог горива, ако поседује рачун претходног учесника у промету издат у складу са ЗПДВ. Чињеница да обвезник ПДВ не поседује сагласност Министарства рударства и енергетике за складиштење горива преко пет тона, не умањује право обвезника ПДВ да ПДВ обрачунат и исказан у рачуну претходног учесника у промету одбије као претходни порез.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-01086/2016-04 од 23.1.2017. године)

Место промета услуга посредовања код промета услуга смештаја у хотелима

Место промета услуга посредовања код промета услуга смештаја у хотелима одређује се према месту у којем се хотел налази, у складу са правилима за утврђивање места промета за промет услуга у вези са непокретностима.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-487/2016-04 од 23.1.2017. године)

Постојање обавезе обрачунавања и плаћања ПДВ на уништавање добара за која је уговором са добављачем предвиђено да се после одређеног времена не могу продавати

На уништавање добара из разлога што је уговором са издавачем предвиђено да се после одређеног времена не могу продавати, тј. истеком одређеног времена предметна добра престају да буду актуелна, ПДВ се обрачунава и плаћа, с обзиром на то да у овом случају није реч о расходу на који се не плаћа порез на додату вредност.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-01004/2016-04 од 13.2.2017. године)

Порез на добит правних лица
Порески третман расхода на име исправке вредности потраживања насталог по основу уговора о јемству које није у вези са обављањем делатности обвезника

Исправка вредности потраживања (евидентираног у пословним књигама по основу уговора о јемству) које није у вези са обављањем делатности обвезника и не подразумева реализацију пословних активности које су у вези са остваривањем добити обвезника, не признаје се као расход у пореском билансу обвезника.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-11/2017-04 од 26.1.2017. године)

Непостојање обавезе подношења пореске пријаве и пореског биланса сталне пословне јединице нерезидентног правног лица (представништва) која у Србији обавља искључиво активности припремног и помоћног карактера за нерезидента

Стална пословна јединица нерезидентног правног лица која на територији Србије обавља искључиво активности припремног и помоћног карактера за нерезидента, не сматра се сталном пословном јединицом (преко које нерезидент обавља делатност), па, с тим у вези, није дужна да поднесе пореску пријаву и порески биланс.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-988/2016-04 од 1.2.2017. године)

Могућност избегавања двоструког опорезивања на основу потврде о резидентности која гласи на стварног власника прихода

Резидентно правно лице које по основу куповине секундарних сировина од нерезидентног правног лица (продавца секундарних сировина) плаћање врши другом нерезидентном правном лицу (коме је продавац секундарних сировина продао своје потраживање), дужно је да поднесе пореску пријаву уз коју (ради примене одредаба уговора о избегавању двоструког опорезивања са државом резидентства примаоца прихода) прилаже потврду о резидентности купца потраживања.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-01-00221/2016-04 од 1.2.2017. године)

Закон о пореском поступку и пореској администрацији
Терет доказивања у пореском поступку

Пореска управа није овлашћена да од пореског обвезника захтева да достави доказ да је између држава закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања, поготово ако је пружио доказ да је порез платио у другој држави.

(Пресуда Управног суда, 9У 62/2015 од 29.12.2016. године)

Закон о општем управном поступку

Страна исправа као доказ у управном поступку

Страна исправа је подобно доказно средство на основу кога се утврђују одлучне чињенице у управном поступку, само ако је преведена на српски језик, односно службени језик на коме се води поступак.

(Пресуда Управног суда, 9У 10527/2015 од 8.12.2016. године)

Царински закон

Утврђивање царинске вредности увезене робе

Када царинска вредност увезене робе не може да се утврди на основу трансакцијске цене, дужност је царинског органа да царинску вредност робе утврди применом законом прописаних метода вредновања, по њиховом хијерархијском редоследу, и да образложи зашто поједине методе вредновања није могуће применити на конкретан случај.

(Пресуда Управног суда, 23У 10727/2015 од 6.12.2016. године)

Да ли Вам је ово било корисно?