Новости

Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета и иновацију

Пореске вести, март 2022.

Влада Републике Србије је 11.02.2022, донела Уредбу о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета и иновацију (у даљем тексту: Уредба)1. Овом уредбом ближе се уређују критеријуми, услови и начин привлачења директних улагања у аутоматизацију2 постојећих капацитета и иновације у индустријским областима са високом додатом вредношћу. 

Која улагања су предмет ове Уредбе?

Средства се могу доделити за реализацију инвестиционих пројеката у индустријским областима са високом додатом вредношћу. 

а) којима се уводи аутоматизација производних процеса код корисника средстава, и/или

б) којима се уводи иновација код корисника средстава.

Право на учествовање у поступку доделе средстава имају улагачи који пријаве инвестиционе пројекте у индустријским областима са високом додатом вредношћу, а који се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава на начин и под условима предвиђеним овом уредбом.

Минимално улагање

Средства се могу доделити за реализацију инвестиционих пројеката за улагања ради аутоматизације и/или увођења иновативности чија је минимална вредност улагања у материјална и нематеријална средства 5.000.000 евра.

_____________________

1На основу члана 11. став 3. Закона о улагањима („Службени гласник РС”, бр. 89/15 и 95/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

2Аутоматизација у смислу ове уредбе, представља улагање у материјална и нематеријална средства ради унапређења ефикасности производног процеса и повећања продуктивности.

Индустријске области са високом додатом вредношћу у смислу ове уредбе јесте производња:

1) хемикалија и хемијских производа;
2) основних фармацеутских производа и препарате;
3) електричне опреме; 
4) рачунара, електронских и оптичких производа;
5) непоменутих машина и непоменуте опреме; 
6) моторних возила, приколица и полуприколица;
7) осталих саобраћајних средстава;
8) производа од гуме и пластике;

Максимални дозвољени износ средстава

Максималан дозвољени износ средстава за велика  привредна друштва може се утврдити највише до 50% оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта, за средња  до 60% оправданих трошкова, а за мала  привредна друштва највише до 70% оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта.

Максималан дозвољени износ средстава који може бити додељен за улагања већа од 50 милиона евра не може бити већи од 25% оправданих трошкова улагања, а за улагања која прелазе износ од 100 милиона евра тај проценат не може бити већи од 17% оправданих трошкова улагања и утврђује се на следећи начин:

1) за оправдане трошкове улагања до 50 милиона евра – до 50% тих трошкова;

2) за део оправданих трошкова улагања који прелази износ од 50 милиона евра – до 25% тих трошкова;

3) за део оправданих трошкова улагања који прелази износ од 100 милиона евра – до 17% тих трошкова.

Обезбеђење

Корисник средстава је дужан да приложи банкарску гаранцију издату од пословне банке која је регистрована на територији Републике Србије, безусловну и плативу на први позив у корист Републике Србије, две регистроване и потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем.

У случају неиспуњења уговорних обавеза или делимичног испуњења уговорних обавеза, као и у случају неостваривања сврхе инвестиционог пројекта, министарство надлежно за послове привреде може да, по основу издатих банкарских гаранција и бланко соло меница, наплати средства до висине износа исплаћених средстава и прописане законске затезне камате.

Контрола

Министарство надлежно за послове привреде може у сваком тренутку у току реализације инвестиционог пројекта да изврши контролу висине, динамике и структуре улагања, као и сврхе предвиђене инвестиционим пројектом, односно Уговором, у циљу контроле испуњења уговорних обавеза корисника средстава.

_________________________

3Велики привредни субјект јесте привредни субјект који има преко 250 запослених и годишњи приход преко 50 милиона евра или укупан годишњи биланс стања преко 43 милиона евра
4Средњи привредни субјект јесте привредни субјект који има од 50 до 250 запослених и годишњи приход који не прелази 50 милиона евра или укупни годишњи биланс стања који не прелази 43 милиона евра 
 5Мали привредни субјект јесте привредни субјект који има мање од 50 запослених и годишњи приход или укупан годишњи биланс стања који не прелази 10 милиона евра
6Приликом одређивања висине средстава која могу бити додељена, узима се у обзир кумулација са претходно одобреном државном помоћи, у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи.

Да ли Вам је ово било корисно?