Новости

Пореске вести, мај 2018.

Усвојене измене и допуне Закона о порезу на додату вредност, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о акцизама

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност (даље: ЗПДВ), Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (даље: ЗПППА) и Закон о изменама и допунама Закона о акцизама (даље: Закон о акцизама).

Закон о изменама и допунама ЗПДВ ступио је на снагу 28. априла 2018. године, с тим што ће се највећи део измена примењивати од 1. јула 2018. године, осим измене члана 53 - Рефакција ПДВ-а страном обвезнику, која се примењује почевши од 1. јануара 2019. године.

Закон о изменама и допунама ЗПППА ступио је на снагу и примењује се од 28. априла 2018. године, осим одредби о уређењу нових пословних функција Пореске управе (укључујући пружање пореских услуга), о увођењу јединственог информационог система локалних пореских администрација и одредби о укидању овлашћења Пореске управе у области мењачког пословања које ће се примењивати од 1. јануара 2019. године, као и одредби о обавештавању Пореске управе о свим просторијама у којима се врши складиштење односно у којима се обавља регистрована делатност, које ће се примењивати од 27. августа 2018. године.

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама ступа на снагу 28. априла 2018. године.

У наставку је дат преглед најзначајнијих измена које су обухваћене наведеним законима.

 

1. Измене и допуне ЗПДВ

Усвојеним изменама моменат настанка пореске обавезе за услуге из члана 5 став 3 тачка 1) ЗПДВ је проширен и настаје даном издавања рачуна не само за услуге преноса, уступања и давања на коришћење ауторских и сродних права, патената, лиценци, заштитних знакова и других права интелектуалне својине већ и за услуге које су пружене у непосредној вези са њима а које пружа исто лице.

У члану 24 став 1, додата је и тачка 5а) која предвиђа да се ПДВ не плаћа и на промет добара која се уносе у слободну зону, превозне и друге услуге које су непосредно повезане са тим уносом и промет добара у слободној зони, који се врши страном лицу које има закључен уговор са обвезником ПДВ – корисником слободне зоне да та добра угради у добра намењена отпремању у иностранство.

Измењен је и члан 53 став 1 тачка 4) ЗПДВ-а, где је додата нова одредба која предвиђа да ће се рефакција ПДВ-а страном обвезнику извршити уколико он обавља промет добара и услуга на територији Републике Србије а за који обавезу обрачунавања ПДВ-а има обвезник ПДВ – прималац добара или услуга.

 

2.  Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији

2.1  Повраћај пореза на додату вредност

У складу са изменама члана 70 ЗПППА,  у случају када се пореском обвезнику врши повраћај пореза на додату вредност, такав повраћај се врши у износу умањеном за износ дугованог пореза доспелог по другом основу.

2.2  Проширивање одговорности физичких лица и одговорних лица за обрачунавање и плаћање пореза

Изменом члана 31 ЗПППА који уређује постојање секундарне пореске обавезе, проширује се одговорност физичких лица и одговорних лица за обрачунавање и плаћање пореза и на остале пореске облике, у случајевима када је то лице поступало без дужне пажње, а не само за порез по одбитку, како је до сада било прописано.

2.3  Измењена пореска пријава

Члану 40 ЗПППА додаје се нови став којим се одређује да порески обвезник не може поднети измењену пореску пријаву за порез на додату вредност, за порески период за који је поднео пореску пријаву, у којој се врши промена опредељења за повраћај, без обзира на висину износа за повраћај.

Прецизирају се одредбе члана 40 ЗПППА, тако да је порески обвезник дужан да поднесе измењену пореску пријаву до истека рока застарелости, када установи да поднета пореска пријава садржи грешку која за последицу има погрешно утврђену висину пореске обавезе.

Додатно, у складу са изменама, измењена пореска пријава не може се поднети и у случају покретања радњи пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних дела.

2.4  Достављање информација

Изменама члана 45 ЗПППА одређује се да Пореска управа може, осим пореском обвезнику, захтев за достављање расположивих информација и података од значаја за предузимање активности из надлежности Пореске управе да достави и другим лицима, привредним субјектима, банкама и државним органима.

2.5  Додатак записнику

Изменама члана 128 ЗПППА уводи се додатак записнику – наиме, ако је порески инспектор после достављања записника, односно допунског записника, пореском обвезнику, дошао до нових сазнања или чињеница које утичу на утврђено чињенично стање, у том случају саставља додатак записника који доставља пореском обвезнику, који има право да изјави примедбе на додатак записнику у року од 8 дана од дана пријема додатка записника.

2.6  Електронско подношење пореске пријаве за порез на имовину

Изменама члана 38 ЗПППА, од 1. јануара 2019. године пореску пријаву за порез на имовину порески обвезници моћи ће да подносе електронским путем.

2.7  Непостојање права на отпис камате

Допуњен је члан 76 ЗПППА којим је одређено да се отписује 50% камате пореском обвезнику којем је одобрено одложено плаћање дугованог пореза, а који одложене и текуће обавезе редовно измирује. Наиме, у складу са допунама, неће бити могућ отпис 50% камате у случају када је обавеза утврђена решењем у поступку пореске контроле.

2.8  Ново уређење основних пословних функција Пореске управе

Уместо досадашњег решења према којем Пореска управа обавља канцеларијску контролу, теренску контролу и радње у циљу откривања пореских кривичних дела,  након измена које ступају на снагу од 1. јануара 2019. године, одређено је да Пореска управа обавља пружање пореске услуге, пореску контролу и радње у циљу откривања пореских кривичних дела.

Сходно томе, одређено је да ће Пореска управа пружати пореске услуге, које укључују, између осталог, пружање правне помоћи пореском обвезнику, пријем и обрада пореских пријава и сл.

Изменама ЗПППА више се не прави разлика између канцеларијске и теренске контроле, већ се поступак контроле назива „пореском контролом“ и на њега се примењују једнозначна правила.

2.9  Народна Банка Србије

Од 1. јануара 2019. године Пореска управа више неће бити надлежна за издавање дозвола за обављање мењачких послова и контролу мењачких послова, већ ту функцију преузима Народна Банка Србије.

2.10  Достављање пореских аката електронским путем и слање подсетника пореским обвезницима

Измене и допуне ЗПППА односе се и на уређивање достављања пореских аката електронским путем и електронску комуникацију Пореске управе са пореским обвезницима. Додатно, изменама и допунама се ствара правни оквир да Пореска управа шаље подсетнике пореским обвезницима, пре слања опомене, и то писаним или електронским путем или СМС поруком.

2.11  Подношење кривичних и прекршајних пријава

У складу са изменама ЗПППА, у случају када порески инспектор у поступку пореске контроле утврди неправилности, порески инспектор ће или доставити захтев за покретање прекршајног поступка овлашћеном лицу или ће доставити извештај пореској полицији о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело. Уколико је достављен извештај пореској полицији на основу којег пореска полиција поднесе кривичну пријаву, порески инспектор неће подносити захтев за покретање прекршајног поступка, већ ће такав захтев поднети јавни тужилац, уколико за тим буде било потребе. У случају да пореска полиција не поднесе кривичну пријаву, овлашћено лице у Пореској управи ће поднети захтев за покретање прекршајног поступка, након добијања обавештења од пореске полиције.

2.12  Неосновано исказивање износа са повраћај пореза

Извршене су измене члана 173а ЗПППА, те је одређено да у случају када је неосновано исказан износ за повраћај пореза или порески кредит а такав износ не премашује 1.000.000 динара за претходних 12 месеци, такав случај биће санкционисан у прекршајном а не кривичном поступку.

2.13  Обавештавање Пореске управе

Изменама члана 25 ЗПППА разјашњава се да је порески обвезник дужан да Пореску управу обавести о свим релевантним подацима који се не пријављују Агенцији за привредне регистре, што укључује и податке о свим пословним просторијама у којима складишти односно, смешта добра, као и о просторијама у којима обавља регистровану делатност, осим уколико су такви подаци већ достављени Пореској управи. Предвиђена је прекршајна казна у распону од 100.000 до 2.000.000 динара за правно лице које не достави тражене податке Пореској управи.

2.14  Локалне пореске администрације

Изменама ЗПППА омогућава се успостављање јединственог информационог система локалних пореских администрација, у којем би се водили подаци који су од значаја за утврђивање пореза на имовину и других јавних прихода, као и подаци о наплати тих изворних прихода, а у циљу уједначавања рада и ефикаснијег вођења административних послова у електронском облику. Успостављање јединственог информационог система очекује се од 1. јануара 2019. године, од ког момента су јединице локалне самоуправе дужне да са повежу са тим системом, док најкасније до 1. јануара 2020. године Пореска управа преузима послове вођења јединственог информационог система локалних пореских администрација.

 

3.  Измене и допуне Закона о акцизама

Најзначајније изменe Закона о акцизама односе се на додатно појашњење одредби члана 39б чиме се знатно повећава правна сигурност пореских обвезника.

Наиме, ставу 1 наведеног члана је додат део норме који недвосмислено наводи да Купац - крајњи корисник може остварити рефакцију плаћене акцизе на наведене деривате нафте и биотечности чак и када се наведени деривате нафте користе као енергетско гориво или као репродукциони материјал.

Додатно, у ставу 3 тачка 4), а у складу и са горе наведеним, извршено је усаглашавање терминологије ове норме тако да новелирана одредба каже да право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9 став 1 тачка 3), 4), 5) и 6) овог закона, који се користе као енергетска горива или као репродукциони материјал остварује лице које те деривате нафте користи за индустријске сврхе.

 

Да ли Вам је ово било корисно?