Новости

Пореске вести, новембар 2016. године

Нова мишљења Министарства финансија 

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: ЗПДВ), Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на доходак грађана, као и Закона о фискалним касама.

Порез на додату вредност

ПДВ третман у случају преносa дела имовине уз накнаду, при чему преносиоцу није онемогућено да обавља делатност

Када обвезник ПДВ изврши пренос дела имовине, уз накнаду, при чему преносом предметног дела имовине преносиоцу није онемогућено да обавља делатност коју је обављао тим делом имовине, у конкретном случају изнајмљивање објеката, односно економски дељивих целина у оквиру објеката, с обзиром на то да обвезник ПДВ задржава право располагања на одређеним економски дељивим целинама у оквиру објеката (које такође изнајмљује), реч је о преносу дела имовине на који се не примењује одредба члана 6. став 1. тачка 1) ЗПДВ.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00113/2016-04 од 31.8.2016. године)

Постојање права на претходни ПДВ у случају када обвезник ПДВ увезе путнички аутомобил и тај путнички аутомобил употреби за реализацију посла тзв. повратног лизинга

Када обвезник ПДВ увезе путнички аутомобил и тај путнички аутомобил употреби за реализацију посла тзв. повратног лизинга (sale and leaseback), који подразумева да ће обвезник ПДВ продати увезени путнички аутомобил лизинг кући, а да ће лизинг кућа тај исти путнички аутомобил дати у лизинг том обвезнику ПДВ, обвезник ПДВ има право да ПДВ плаћен за увоз путничког аутомобила одбије као претходни порез ако поседује документ о извршеном увозу путничког аутомобила у којем је исказан ПДВ и документ којим се потврђује да је исказани ПДВ плаћен приликом увоза.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-212/2016-04 од 19.9.2016. године)

Смањење пореске основице у случају када дође до рекламације и враћања одређене количине добара продавцу због лошег квалитета

Када обвезник ПДВ - продавац, који се бави производњом навлака за аутомобилска седишта, испоручи предметна добра другом обвезнику ПДВ - купцу, после чега дође до рекламације одређене количине добара од стране купца (због лошег квалитета) и враћања тих добара продавцу, сматра се да је дошло до смањења пореске основице за извршени промет. У овом случају, обвезник ПДВ - продавац може да смањи износ обрачунатог ПДВ ако обвезник ПДВ коме је извршен промет добара исправи одбитак претходног пореза и о томе писмено обавести обвезника ПДВ – продавца.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00146/2016-04 од 20.9.2016. године)

ПДВ третман промета услуге посредовања код промета добара

Промет услуге посредовања код промета добара (независно од назива уговора на основу којег се пружа предметна услуга) одређује се према месту промета добара која су предмет посредовања. Независно од тога што се уговор о трговинском заступању и уговор о посредовању разликују, пре свега по питању права заступника да у име и за рачун налогодавца закључи уговор, у случају када је циљ уговора о трговинском заступању, односно уговора о посредовању, закључивање уговора о продаји добара, са аспекта ЗПДВ сматра се да обвезник ПДВ - заступник, односно посредник врши промет услуге посредовања код промета тих добара.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-01-00317/2016-04 од  20.9.2016. године)

Одређивање пореског дужника у случају када обвезник ПДВ врши испоруку са уградњом панелних ограда и електромотора за капије

Испорука са уградњом панелних ограда (при чему уградња подразумева ископ темеља, бетонирање и др), коју врши обвезник ПДВ (у својству извођача или подизвођача радова) другом обвезнику ПДВ, сматра се прометом добара из области грађевинарства за који је порески дужник обвезник ПДВ - прималац добара, с обзиром на то да је реч о активностима из групе 42.99 - Изградња осталих непоменутих грађевина.

Такође, прометом добара из области грађевинарства сматра се и испорука са уградњом електромотора за капије, односно аутоматске паркинг рампе као активност из групе 42.99 - Изградња осталих непоменутих грађевина.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00207/2016-04 од 19.9.2016. године)

Место промета услуга визуелне контроле делова

Када је реч о услугама названим услугама визуелне контроле делова које подразумевају преглед делова у циљу утврђивања да ли су делови оштећени, да ли представљају целину, да ли су адекватно офарбани и сл., наведене услуге се, по својој суштини, не сматрају услугама инжењера.

Према томе, место промета предметних услуга одређује се према месту седишта, сталне пословне јединице, односно пребивалишта пружаоца услуга, што значи да је обвезник ПДВ - пружалац услуга дужан да за промет тих услуга обрачуна ПДВ и да обрачунати ПДВ плати у складу са ЗПДВ, независно од тога да ли се услуге пружају лицу које има седиште, сталну пословну јединицу за коју се пружа услуга, односно пребивалиште у Србији или у иностранству.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00319/2016-04 од 6.10.2016. године)

Стопа ПДВ по којој се опорезује промет система за инфузију

На промет система за инфузију, који се, између осталог, сматра материјалом за дијализу, ПДВ се обрачунава по посебној стопи ПДВ од 10%, при чему на опредељивање пореске стопе није од утицаја то што се предметно добро, осим као материјал за дијализу, користи и у друге медицинске сврхе.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-194/2016-04 од 4.10.2016. године)

Постојање ПДВ обавезе у случају када произвођач поклања дистрибутеру одређену количину робе (количински рабат) и признавање трошка по том основу у пореском билансу

Када обвезник ПДВ који производи и увози семе кукуруза ради даљег промета, поред продаје, врши и поклањање семена кукуруза свом дистрибутеру (у истим паковањима појединачне вредности веће од 2.000 динара, без ПДВ) у зависности од резултата продаје и тачности плаћања, при чему дистрибутер семе кукуруза стечено без накнаде, такође даје без накнаде купцима семена, обвезник ПДВ - произвођач дужан је да на предметни промет обрачуна ПДВ.

Уговорено бесплатно давање семена кукуруза (из сопствене производње, односно робе) од стране привредног друштва које је регистровано за производњу и промет семена житарица и увоз и извоз, дистрибутерима, представља, према мишљењу Министарства финансија, трошкове репрезентације, који се признају у пореском билансу обвезника до 0,5% од укупног прихода, имајући у виду да је такво давање усмерено ка пословним партнерима (дистрибутерима) са којима обвезник има закључен уговор о купопродаји и дистрибуцији увезеног и дорађеног семена као и семена произведеног у Србији.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-71/2015-04 од 3.10.2016. године)

Место промета услуга модификације и развоја софтвера постојеће апликације слањем софтверског кода на сервер примаоца услуга

Када обвезник ПДВ врши промет услуга модификације и развоја софтвера постојеће апликације слањем софтверског кода на сервер примаоца услуга, реч је о услугама из члана 12. став 3. тачка 4. подтач. (7) и (10) ЗПДВ.

С тим у вези, у случају када је прималац предметних услуга лице које у Србији нема седиште или сталну пословну јединицу за коју се пружају услуге, односно пребивалиште или боравиште, местом промета тих услуга сматра се иностранство, што значи да те услуге нису предмет опорезивања ПДВ.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00166/2016-04 од 27.9.2016. године)

Постојање права на одбитак претходног ПДВ на основу рачуна који не садржи потпис и печат издаваоца рачуна

С обзиром на то да потпис и печат издаваоца рачуна нису обавезни елементи рачуна, што значи да рачун може, али не мора да садржи потпис и печат, обвезник ПДВ који поседује рачун претходног учесника у промету, који не садржи потпис и печат издаваоца рачуна, али садржи све прописане елементе, на основу тог рачуна има право на одбитак претходног пореза.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00703/2016-04 од 27.9.2016. године)      

Одређивање ПДВ дужника код услуга санирања инсталација у смислу поправке постојећих електричних инсталација у објекту

Када је реч о пословима санирања инсталација, а под претпоставком да се под тим пословима подразумева поправка електричних инсталација у објекту, поправка електричних инсталација се не сматра прометом из области грађевинарства у смислу члана 10. став 2. тачка 3) ЗПДВ, а што значи да је за предметни промет порески дужник обвезник ПДВ који тај промет врши.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00361/2016-04 од 27.9.2016. године)

Порез на добит правних лица

Постојање обавезе обрачунавања и плаћања пореза по одбитку на приходе које нерезидентно правно лице оствари од резидентног правног лица по основу накнаде за услугу посредовања

Приход нерезидентног правног лица остварен од резидентног правног лица по основу накнаде за услугу посредовања (обезбеђења пласмана робе резидентног правног лица у иностранству), предмет је обрачунавања и плаћања пореза по одбитку, уколико међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено, с обзиром да се пружене услуге користе у Србији.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-715/2016-04 од 19.8.2016. године)

Постојање обавезе обрачунавања и плаћања пореза по одбитку на приходе које нерезидентно правно лице оствари од резидентног правног лица по основу накнаде за услуге пословног саветовања

Приходи које оствари нерезидентно правно лице од правног лица резидента Србије, по основу услуга пословног саветовања, предмет су опорезивања порезом по одбитку уколико међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00198/2016-04 од 12.8.2016. године)

Могућност избегавања двоструког опорезивања на основу потврде о резидентности која гласи на матичну компанију под условом да је стварни власник прихода њена стална пословна јединица

Потврда о резидентности Холандије може да гласи на матичну компанију из Холандије, ако ауторску накнаду, заиста остварује њена стална пословна јединица у Ирској.

Будући да фактура добијена од добављача не приказује никакву повезаност добављача са Холандијом (нити садржи доказе о његовој правној форми, односно да ли је заиста у питању стална пословна јединица матичне компаније из Холандије), надлежни порески орган, у сваком конкретном случају, утврђује чињенице од значаја за опорезивање у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

 (Мишљење Министарства финансија, бр. 413-01-127/2016-04 од 19.5.2016. године)

Признавање у пореском билансу расхода на име бонуса обрачунатих по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца

Расходи које обвезник (послодавац) искаже у својим пословним књигама на име бонуса, обрачунатих по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца, укључујући и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, признају се као такви у пореском билансу обвезника.

 (Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-177/2016-04 од 29.9.2016. године)

Порез на доходак грађана

Порески третман примања у виду новчане накнаде коју у случају престанка радног односа послодавац исплаћује запосленом који није искористио годишњи одмор

У случају престанка радног односа, послодавац је дужан да запосленом који није искористио годишњи одмор, исплати новчану накнаду уместо коришћења годишњег одмора, у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, сразмерно броју дана неискоришћеног одмора и та накнада има карактер накнаде штете.

Новчана накнада коју послодавац исплаћује запосленом који није искористио годишњи одмор у целини или делимично, представља примање запосленог које има карактер зараде. На предметно примање запосленог обрачунава се и плаћа порез на доходак грађана и доприноси за обавезно социјално осигурање по основу зараде.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-274/2014-04 од 17.10.2016. године)

Порески третман премија осигурања за случај смрти запосленог услед болести, које послодавац плаћа за све запослене (колективно осигурање запослених)

Премија коју послодавац плаћа за све запослене (колективно осигурање запослених) по основу животног осигурања за случај смрти запосленог услед болести, а које се сагласно Закону о осигурању не сврстава у осигурање од последица незгоде, није предмет пореског ослобођења и има порески третман зараде.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-41/2016-04 од 20.7.2016. године)

Остваривања права на неопорезиви месечни за премију за добровољно здравствено осигурање плаћену у целости и одједном за период од 12 месеци

У случају када послодавац, сагласно уговору о осигурању, у целости и одједном, за период од 12 месеци, плати премију добровољног здравственог осигурања за запослене, има право да по том основу користи неопорезиви износ за сваког запосленог до висине од 5.501 динара на месечном нивоу (неопорезиви износ од 5.501 динара месечно - важи од 1.2.2016. године и примењује се до 31.1.2017. године).

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-497/2016-04 од 13.7.2016. године)

Закон о фискалним касама

Непостојање обавезе евидентирања промета преко фискалне касе у случају када послодавац обезбеђује припремљене оброке запосленима од другог лица

У случају када послодавац на терет својих средстава обезбеђује припремљене оброке запосленима, без накнаде, и то у виду тзв. "додатне исхране" (храну и пиће за потребе запослених), од другог лица (испоручиоца), не постоји обавеза евидентирања преко фискалне касе.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00520/2016-04 од 10.6.2016. године)

 

Да ли Вам је ово било корисно?