Новости

Пореске вести, новембар 2017.

Потврде о резидентности друштава Google и Facebook издате у електронском формату

Министарство финансија је у Мишљењу бр. 430-00-45/2017-04 од 18.10.2017. године потврдило употребљивост потврда о резидентности друштава Google и Facebook, које издаје надлежни орган Републике Ирске у електронском формату.

Наиме, у предметном мишљењу се наводи да је од 2017. године у Републици Ирској пракса да се потврде о резидентности издају искључиво у електронском (ПДФ) формату, као и да овакве потврде више неће садржати позивање на конкретан уговор о избегавању двоструког опорезивања. Међутим, ове потврде ће свакако и даље садржати датум издавања, пун назив пореског обвезника и његов пореско-регистрациони број, став да је порески обвезник резидент Републике Ирске, потпис овлашћеног пореског инспектора као и печат надлежног пореског органа.

Имајући у виду наведено, Министарство финансија закључује да се потврда о резидентности издата у електронском формату од стране надлежног пореског органа Републике Ирске, која садржи све поменуте елементе, може сматрати потврдом о резидентности у смислу члана 159а став 1 Закона о пореском поступку и пореској администрацији, те да се потврде које достављају друштва Google и Facebook српским пореским обвезници могу сматрати веродостојним.

Препорука Заштитника грађана Републике Србије у вези са правом пореских обвезника на камату због више плаћеног пореза и споредних пореских давања

Заштитник грађана је у Препоруци бр. 1317-1208/17 од 20.10.2017. године утврдио пропусте у раду пореских органа (конкретно Филијале Пореске управе Бачка Топола) посредством којих је повређено право пореског обвезника на камату због више плаћеног пореза и споредних пореских давања.

У поменутој препоруци, Заштитник грађана износи следеће ставове:

  • Надлежни порески орган има обавезу да одлучи о захтеву пореског обвезника за исплату камате у форми коју закон прописује, тј. пореским управним актом;
  • Недостатак средстава за исплату камате не може представљати законит разлог, нити препреку да се о захтеву пореског обвезника за исплату камате не одлучи у законом прописаној форми; и
  • Пореска управа, као ни њене организационе јединице, не могу интерним дописима и обавештењима отклањати примену изричитих законских одредби, нити заснивати своје одлуке о правима, обавезама и правним интересима грађана на тим актима.

На основу наведеног, Заштитник грађана је наложио пореском органу да без одлагања одлучи о захтеву пореског обвезника, и то одговарајућим актом. Додатно, Заштитник грађана је наредио да порески орган треба у будућем раду на захтевима грађана да се руководи искључиво одредбама Устава, закона и других важећих прописа, уз правилно тумачење инструкција којима се усмерава њен рад.

Коначно, Заштитник грађана наводи да порески орган треба, у сарадњи са Министарством финансија, да предузме све мере и активности из своје надлежности како би обезбедила средства за остваривање законом утврђених права грађана, укључујући и право на повраћај камате због више плаћеног пореза и споредних пореских давања.

У складу са Законом о заштитнику грађана, уколико порески орган не поступи по препоруци најкасније у року од 60 дана, Заштитник грађана може о томе да обавести јавност, Скупштину и Владу, а може и да препоручи утврђивање одговорности функционера који руководи конкретним пореским органом.

Да ли Вам је ово било корисно?