Новости

Правилник о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника 

Пореске вести, новембар 2020.

Објављен је ПРАВИЛНИК о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника (у даљем тексту: Правилник), дана 13.11.2020. године у Службеном гласнику.

Овим Правилником се ближе уређују услови и докази које је неопходно да прибаве квалификовани послодавац и новонастањени обвезник како би имали право да користе умањење основице пореза на зараду новонастањеног обвезника.

Подсећамо да је крајем 2019. године у оквиру измена Закона о порезу на доходак грађана(у даљем тексту „Закон“), уведена одредба која предвиђа пореску основицу за новонастањене обвезнике и услове које та лица морају да испуне да би имала право на умањење пореске основице.

Основни подаци о одредбама из Правилника

За сврхе примене пореске основице квалификовани послодавац из члана 15в став 2 Закона прибавља следећу документацију:

 • Даје своју писану изјаву да новонастањени обвезник пре заснивања радног односа код квалификованог послодавцаа није био у радном односу код повезаног лица са квалификованим послодавцем;
 • Прибавља писану изјаву новонастањеног обвезника да није био у радном односу или ако је био изјаву о подацима тих послодаваца

Када је у питању квалификовани послодавац из члана 15в став 3 Закона, од новонастањеног обвезника прибавља:

 • Потврду о промени пребивалишта/боравишта за новонастањеног обвезника/супружника и децу, у периоду од највише 25 година којом се потврђује да је лице најмање три године имало пребивалиште/боравиште на територији Р. Србије;
 • Доказ о одобреном привременом боравку/сталном настањењу на територији Р. Србије за страног држављанина/супружника и децу, као доказ да су најмање три године имали боравиште на територији Р. Србије;

Квалификовани послодавац из члана 15в став 4 тачка 1 од новонастањеног обвезника прикупља следећу документацију као доказ да лице 24 месеца пре заснивања радног односа није имало пребивалиште односно боравиште на територији Р. Србије:

 • Потврду о промени пребивалишта/боравишта надлежног органа Р. Србије; или
 • Потврду о пребивалишту или боравишту друге државе, или извод из одговарајућег регистра страног надлежног органа; или
 • Потврду страног послодавца о радном односу на територији друге државе; или
 • Доказ надлежног органа социјалног осигурања друге државе;

Што се тиче доказа да лице 12 месеци пре заснивања радног односа није имало пребивалиште односно боравиште на територији Р. Србије документација је следећа:

 • Потврду о промени пребивалишта/боравишта надлежног органа Р. Србије; или
 • Потврду о пребивалишту или боравишту друге државе, или извод из одговарајућег регистра страног надлежног органа; 

Такође, уз горенаведене доказе новонастањени обвезник доставља и писану изјаву да је у претходних 12 месеци боравило у другој држави/државама и да није боравило непрекидно или с прекидима 183 дана на територији Р. Србије, односно доказ о завршеном средњем или високом образовању у другој држави због чега је непрекидно или са прекидима боравио 183 и више дана ван Србије.

Као доказ за испуњење услова из члана 15в став 7, новонастањени обвезник може доставити:

 • Доказ о сопственом праву својине или праву својине чланова његове породице на непокретности на територији Р. Србије;
 • писану изјаву којом то лице потврђује да се настанио на територији Р. Србије с намером да борави 183 или више дана у било ком периоду од 12 месеци;
 • Уверење о пребивалишту/боравишту на територији Р. Србије – доказ о одобреном привременом боравку/сталном настањењу на територији Р. Србије – и ови докази се достављају најкасније у року од 180 дана од заснивања радног односа послодавцу, а након тога једном у периоду од 12 месеци

Ову документацију, квалификовани послодавац је дужан да прибави најкасније до дана када новонастањеном обвезнику врши исплату зараде.

Датум примене:
Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном Гласнику.

Да ли Вам је ово било корисно?