Новости

Пореске вести, октобар 2016.

Донет је нови Правилник о евиденцији ПДВ-а

Донет је нови Правилник о евиденцији ПДВ-а

Министар финансија је 30. септембра 2016. године донео Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ-а („Сл. Гласник РС“ бр. 80/16, у даљем тексту: Правилник), који ће се примењивати од 1. јануара 2017. године.

Правилник прописује облик, садржину и начин вођења евиденције о ПДВ-у, односно садржину прегледа обрачуна ПДВ-а који се доставља на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву за сваки порески период. Њиме није прописана форма у оквиру које ће се водити ова евиденција (тзв. КИФ/КУФ евиденција), али су прописани начин и обавезне информације које треба да буду обухваћене.

Нова (проширена) евиденција за потребе ПДВ-а

Нови Правилник прописује значајно обимнију и детаљнију евиденцију о извршеном промету. Наиме, Правилник прописује десет група трансакција у вези са којима је обвезник дужан да води евиденцију. Члан 2. Правилника прописује да је обвезник ПДВ-а дужан да у евиденцији обезбеди податке о промету добара и услуга и другим активностима које врши тај обвезник ПДВ-а и који су извршени том обвезнику ПДВ-а, о рачунима и другој документацији, а која се односи на:

1) промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;

2) промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза;

3) опорезиви промет добара и услуга;

4) обрачунати ПДВ за промет другог лица;

5) смањење, односно повећање накнаде, односно основице и обрачунатог ПДВ-а;

6) увоз добара;

7) набавку добара и услуга од пољопривредника;

8) набавку добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника;

9) смањење, односно повећање накнаде, односно основице за набављена добра и услуге у Републици Србији, осим за набављена добра и услуге од пољопривредника, и исправку одбитка претходног пореза;

10) промет добара и услуга извршен у иностранству и другим активностима, односно примањима која не подлежу ПДВ-у.

Новину представља проширење захтева у вези са вођењем евиденције, па су тако обвезници сада дужни да у вези са активностима и трансакцијама евидентирају податке:

1) који ближе одређују добра, односно услуге (нпр. назив, врста, модел, тип, количина, обим и др.), што представља новину;

2) о датуму настанка пореске обавезе, односно испуњености услова за пореско ослобођење, што представља новину;

3) о датуму рачуна, односно другог документа;

4) о накнади, основици, односно вредности добара, односно услуга;

5) о примени пореске стопе ПДВ-а и обрачунатом ПДВ-у;

6) други подаци од значаја за утврђивање пореске обавезе.

Обвезник је дужан да ову евиденцију води хронолошким редом.

Нови Образац ПОПДВ

Обвезник ПДВ-а за сваки порески период саставља преглед обрачуна ПДВ-a на обрасцу ПОПДВ који ће се Пореској управи достављати електронским путем уз пореску пријаву (редовну и измењену) почев од првог пореског периода 2017. године (што значи да ће се нови обрасци подносити уз ПДВ пријаву почев од фебруара 2017. године, односно априла 2017. године за кварталне обвезнике). Садржај обрасца ПОПДВ дат је у виду 13 различитих прегледа на основу којих обвезник уноси податке у пореску пријаву.

Садржајем ПОПДВ обрасца су обухваћени подаци који се до сада нису уносили у евиденцију која је прописана актуелним Правилником (као што су подаци о примљеним донацијама, промету и набавци добара и услуга без накнаде који није опорезив ПДВ-ом, примања по основу накнаде штете и слично), а које је порески орган имао право да тражи у поступку пореске контроле.

Преглед обрачуна ПДВ-а у складу са новим Правилником садржи детаље о свим активностима ПДВ обвезника, иако поједине трансакције које су њиме обухваћене, не утичу на обрачун ПДВ.

Сагласно одредбама члана 25. Правилника, образац ПОПДВ садржи податке о:

1) промету добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;

2) промету добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза;

3) опорезивом промету добара и услуга;

4) обрачунатом ПДВ-у за промет другог лица;

5) смањењу, односно повећању накнаде, односно основице и обрачунатог ПДВ-а;

6) посебним поступцима опорезивања;

7) укупној накнади, односно основици за извршени промет добара и услуга и обрачунатом ПДВ-у;

8) увозу добара;

9) набавци добара и услуга од пољопривредника;

10) набавци добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника;

11) смањењу, односно повећању накнаде, односно основице за набављена добра и услуге у Републици Србији, осим за набављена добра и услуге од пољопривредника, као и смањењу, односно повећању претходног пореза;

12) укупној накнади, односно основици за набављена добра и услуге и обрачунатом ПДВ-у;

13) промету добара и услуга извршеном у иностранству и другим активностима, односно примањима која не подлежу ПДВ-у.

1. Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза. У вези са прометом добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, у делу 1 ПОПДВ обрасца уносе се износи

-  накнаде за извршен промет ка иностранству,

-  накнаде за извршен промет ка Аутономној покрајини Косово и Метохија,

-  накнаде за унос добара у слободну зону

-  накнаде за извршен промет у слободној зони,

-  накнаде за остали промет добара и услуга из члана 24. Закона о ПДВ,

-  накнаде за извршен промет за који је накнадно остварено право на пореско ослобођење,

-  укупном износу накнада које су наплаћене пре извршеног промета

-  прометима без накнаде.

2. Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза. Делом 2. ПОПДВ обрасца се обухватају информације о оствареној накнади за промете као што су:

-  промет новца и капитала,

-  промет земљишта и објеката, као и давање у закуп станова за стамбене потребе

-  промет услуга за приређивања игара на срећу,

-  остали промет добара и услуга који је ослобођен ПДВ-а без права на одбитак претходног пореза.

У овом делу се такође одвојено исказује и износ накнаде или дела накнаде који је наплаћен пре извршеног промета као и промет који је извршен без накнаде.

3. Опорезиви промет добара и услуга који врши обвезник ПДВ-а и обрачунати ПДВ. Део 3. ПОПДВ обрасца се односи на исказивање информација о опорезивом промету добара и услуга извршеном од стране обвезника ПДВ-а и о обрачунатој стопи ПДВ-а. У њему се, између осталог, исказују:

-  промети из области грађевинарства,

-  промет секундарних сировина, електричне енергије и природног гаса,

-  промет хипотекованих непокретности и предмета заложног права који су извршени другом обвезнику ПДВ-а,

-  промет добара и услуга над којима се спроводи извршење извршен другом обвезнику ПДВ-а,

-  остали промет добара,

-  остали промет услуга.

Нарочито се издвајају промети који су извршени без накнаде као и они који су у целости или делимично наплаћени авансно.

4. Обрачунати ПДВ за промет другог лица. У делу 4. ПОПДВ обрасца уносе се подаци у вези са ПДВ-ом који је обрачунат за промет другог лица, попут:

-  ПДВ-а за промет из члана 10. став 2. Закона о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ 84/04,…5/16, у даљем тексту: Закон о ПДВ-у),

-  ПДВ-а за промет електричне енергије и природног гаса који се испоручују преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, који су набављени за даљу продају, извршен од стране другог обвезника,

-  ПДВ-а за промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са њима, а који је извршио други обвезник,

-  ПДВ-а за промет хипотековане непокретности или заложног права извршен од стране другог обвезника, и друго.

5. Евиденција о смањењу, односно повећању накнаде - основице ПДВ-а. Део 5 се попуњава у ситуацијама када дође до измене пореске основице и у тај део се уносе, између осталог, подаци о:

-  пореској основици и припадајућем ПДВ-у у ситуацијама смањења и повећања накнаде за промет за који је прописано пореско ослобођење са и без права на одбитак претходног пореза,

-  смањењу основице и обрачунатог ПДВ-а по основу рефакције ПДВ-а страном држављанину,

-  смањењу основице и обрачунатог ПДВ-а због накнадног испуњавања услова за пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза,

-  повећању основице и обрачунатог ПДВ-а по основу опорезивог промета добара и услуга.

6. Евиденција о посебним поступцима опорезивања. У делу 6. Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о посебним поступцима опорезивања који се односе на пословање туристичких агенција и о промету половних добара, уметничких дела, колекционарских добра и антиквитета.

7. Евиденција о укупној накнади, односно основици за извршени промет добара и услуга и обрачунати ПДВ се уноси у делу 7. ПОПДВ обрасца.

8. Евиденција о увозу добара. Део 8 се односи на податке о увозу добара за који је прописано пореско ослобођење и о увозу добара на који се плаћа ПДВ.

9. Евиденција о набавци добара и услуга од пољопривредника. Део 9. Обрасца ПОПДВ се односи на податке о вредности примљених односно плаћених добара и услуга, односно о плаћеној ПДВ надокнади пољопривреднику, као и о ПДВ надокнади која се може одбити као претходни порез.

10. Евиденција о набавци добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника. О свим осталим набавкама уносе се подаци у део 10. Обрасца ПОПДВ, и то подаци о:

-  набавци добара и услуга од обвезника ПДВ-а у Републици Србији,

-  набавци добара и услуга у Републици Србији од страних лица која нису обвезници ПДВ-а,

-  набавци добара и услуга од лица са територије Републике Србији која нису обвезници ПДВ-а,

-  набавци добара и услуга од лица ван територије Републике Србије.

11. Смањење, односно повећању накнаде, односно основице за набављена добра и услуге у Републици Србији, осим за набављена добра и услуге од пољопривредника, као и смањење, односно повећање претходног пореза, предмет су дела 11. Обрасца ПОПДВ, при чему се  одвојено приказују промети за које се примењује општа и посебна стопа ПДВ-а.

12. Укупна накнада, односно  основица за набављена добра и услуге и обрачунати ПДВ, представљају  податке  исказане у делу 12 Обрасца ПОПДВ. У овом делу се исказује и податак о укупно обрачунатом ПДВ-у као и о укупно обрачунатом ПДВ-у који се може одбити као претходни порез.

13. Подаци о активностима које нису предмет опорезивања ПДВ-ом исказују се у делу 13. Обрасца ПОПДВ. Неки од података који се уносе у овај део су:

-  износ промета добара и услуга извршен у иностранству,

-  износ промета специфичних врста услуга, попут услуга консултаната, адвоката, ревизора, инжењера, у области економске пропаганде, за пренос, уступање и давање на коришћење ауторских и сродних права,

-  износ замена добара у гарантном року,

-  пренос дела или целокупне имовине,

-  бесплатног давања пословних узорака и тако даље.

******

Сходно претходно наведеном, Образац ПОПДВ који ће се електронским путем достављати уз сваку пореску пријаву почев од првог пореског периода 2017. године, захтева значајно обимније и детаљне податке о евидентирању свих активности обвезника, како у земљи тако и у иностранству, имајући у виду да ће се захтевани подаци уносити у 13 појединачних табела које садрже укупно 155 позиција.

Да ли Вам је ово било корисно?