Новости

Пореске вести, октобар 2018.

Правилник о улагањима у области културе која се признају као расход

Министар културе и информисања је донео Правилник о улагањима у области културе која се признају као расход (у даљем тексту: „Правилник“), у вези са применом Закона о порезу на добит правних лица.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије, а даном почетка његове примене престаје да важи претходно важећи Правилник о улагањима у области културе која се признају као расход („Службени Гласник РС“, бр. 9/02).

У односу на претходно важеће решење, нови Правилник обезбеђује модернизован правни оквир за ово питање, и то кроз ажуриране шифре делатности за лица – примаоце улагања, као и кроз проширен списак улагања која укључују и улагања кроз употребу информационих и комуникационих технологија.

За сва питања у вези са применом новог Правилника и опредељивања признатих расхода, слободно контактирајте наше колеге из Сектора за Порески и правни консалтинг.

 

Улагања која се признају као расход за пореске сврхе

Улагања у области културе се признају као расход уколико омогућују:

1)  стварање услова за обављање и развој културних делатности;

2)  откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштиту, очување, представљање, интерпретацију, коришћење и управљање културним добрима;

3)  подстицање међународне културне делатности  и сарадње;

4)  подстицање едукације у области културе;

5)  подстицање стручних и научних истраживања у области културе;

6)  подстицање младих талената у области културног и уметничког стваралаштва;

7)  употребу информационе и комуникационе технологије (дигиталних водича, надограђене и виртуелне стварности, 3Д анимације и др.), генеричких сервиса, јединствених софтверских решења у циљу представљања културног наслеђа и савременог стваралаштва и омогућавања доступности широј јавности;

8)  подстицање аматерског и уметничког културног стваралаштва;

9) подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури;

10) подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступности свих културних садржаја особа са инвалидитетом;

11) подстицање развоја креативних индустрија;

12) подстицање културног и уметничког развоја друштвено осетљивих група.

Наведена улагања у области културе се признају као расход уколико се улагање врши у установе културе, уметничка удружења, факултете, академије, уметничке школе и друга домаћа правна лица која су регистрована у следеће подгрупе делатности, према Уредби о Класификацији делатности („Службени Гласник РС“, бр. 54/10), и то:

1)  заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика (91.03);

2)  делатност библиотека и архива (91.01);

3)  делатност музеја, галерија и збирки (91.02);

4)  уметничко стваралаштво (90.03);

5)  производња кинематографских дела, аудио-визуелних програма и телевизијских програма (59.11);

6)  снимање и издавање звучних записа и музике (59.20);

7)  издавање књига, часописа, и друге издавачке делатности (58.1);

8)  делатности ботаничких и зоолошких вртова и других природних резервата (91.04).

Улагања у области културе која се врше у установе културе, уметничка удружења, факултете, академије, уметничке школе и друга домаћа правна лица која су регистрована за обављање горе наведених делатности, представљају издатке који се признају као расход уколико су уложена у инвестиције намењене реконструкцији постојећих и изградњи нових објеката културе, конзервацији и рестаурацији културних добара као и очувању елемента нематеријалног културног наслеђа који су уписани у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, програмске активности, продукцију и опрему која служи за обављање делатности културе и уметности. 

Да ли Вам је ово било корисно?