Новости

Пореске вијести

 Нови Закон о ликвидационом поступку и  Измјене и допуне Закона о привредним друштвима

НОВИ ЗАКОН О ЛИКВИДАЦИОНОМ ПОСТУПКУ

На Шестој редовној сједници, одржаној 19.септембра 2019.године Народна скупштина Републике Српске усвојила је нови Закон о ликвидационом поступку с чијим ступањем на снагу престаје да важи Закон о ликвидационом поступку (“Службени гласник Републике Српске”, број 64/02 ). Нови Закон о ликвидационом поступку је објављен у “Службеном гласнику Републике Српске”, број: 82/10 и ступио је на снагу 13. октобра 2019.године.

Најзначајније новине које доноси Закон, у односу на раније законско рјешење, су:

·        Прописивање одредаба које се односе на уновчење имовине у ликвидационом поступку, и то непокретне и покретне имовине, као и имовине без терета и са теретима,

·        могућност да ликвидациони управник, уз сагласност повјерилаца, покретну имовину коју није било могуће уновчити, из прописаних разлога, може предати Црвеном крсту, хуманитарним организацијама, социјалним и образовним установама,

·        увођење новог института у правно законодавство Републике Српске – скраћени добровољни ликвидациони поступак,.

Скраћени добровољни ликвидациони поступак спроводи се ради убрзања поступка затварања пословних субјеката и смањења трошкова ликвидационог поступка послије донесене одлуке о престанку пословног субјекта у скраћеном добровољном ликвидационом поступку, када сви власници капитала пословног субјекта дају нотарски овјерене изјаве да су измирене све обавезе пословног субјекта према повјериоцима, укључујући и обавезе према радницима, као и да су сaгласни да се спроведе скраћени добровољни ликвидациони поступак.

Након што суд утврди да су испуњени сви услови, ликвидациони судија доноси рјешење о отварању и истовременом закључењу скраћеног добровољног ликвидационог поступка, а по правоснажности рјешења се налаже и брисање пословног субјекта из Регистра.

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

У “Службеном гласнику Републике Српске”, број 82/19 од 04. октобра 2019.године објављене су измјене и допуне Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике Српске “, број :  127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17).

Измјене и допуне Закона су ступиле на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске и односе се на:

·        Измјену одредби из члана 7. Закона

·        Измјену одредби из члана 435. Закона

Члан 7.  Закона прописује могућност електронске регистрације једночланог друштва са ограниченом одговорношћу без учешћа нотара у поступку регистрације примјеном методом аутентикације и електронског потписивања, у складу са прописима којима се уређује електронски потпис и електронски документ.

Измјене и допуне члана 435. Закона о привредним друштвима се односе на утврђивање изузетка од дужности друштва да откупи акције од несагласних акционара у ситуацији када евентуалне одлуке скупштине акционара привредног друштва не представљају вољу већинског акционара или руководства привредног друштва, него се заснивају на обавезама проистеклим из међународних уговора, односно обавеза преузетих у процесу стабилизације и придруживања Европској унији. Изузетак није екстензивно постављен, већ се односи само на ситуације када привредна друштва имају обавезу да своје пословање ускладе са обавезама проистеклим из међународних уговора.

Уколико желите више информација будите слободни да контактирате наше стручњаке из сектора Пореза:

Контакти:

Наташа Киза-Мајсторовић, руководилац
nkizamajstorovic@deloittece.com

Тел. + 387 51 223 500

 

Жарко Мионић, руководилац
zmionic@deloittece.com

Тел. + 387 51 223 500

Да ли Вам је ово било корисно?