Новости

Пореске вести, септембар 2016. године

Нова мишљења Министарства финансија и Пресуда Апелационог суда

Нова мишљења Министарства финансија и Пресуда Апелационог суда

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: ЗПДВ), Закона о порезу на добит правних лица (у даљем тексту: ЗПДПЛ), Закона о порезу на доходак грађана (у даљем тексту: ЗПДПЛ), Закона о пореском поступку и пореској администрацији, као и једна Пресуда Апелационог суда која појашњава примену одредби Кривичног законика.

Порез на додату вредност

Одређивање места промета услуга у случају када обвезник врши промет услуга представништву страног лица у Србији

Када обвезник ПДВ врши промет услуга представништву страног лица у Србији, при чему је реч о услугама за које се место промета одређује према месту у којем прималац услуга обавља делатност или има пословну јединицу за коју се пружа услуга, односно место у којем прималац услуга има седиште или пребивалиште, место промета предметних услуга је Србија.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00377/2016-04 од 15.6.2016. године)

Непостојање обавезе обрачунавања ПДВ у случају када се стварна количина добара и количина тих истих добара по одређеним стандардима разликују

Имајући у виду да се квалитет, односно својства одређених добара (нпр. пшенице) утврђују према одређеним стандардима (СРПС) и да поређење квалитета, односно својстава конкретних добара са квалитетом, односно својствима предвиђеним стандардом може да доведе до тога да се стварна количина (тзв. нето количина) добара која су предмет промета и количина тих истих добара по стандарду разликују, та разлика, са аспекта ЗПДВ, не представља вишак, односно мањак добара, што значи да по том основу не настаје обавеза за обрачунавање ПДВ.

Напомињемо, рачун обвезника ПДВ, између осталог, треба да садржи податак о стварној (нето) количини добара.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00638/2016-04 од 14.7.2016. године)

ПДВ третман продаје, давања у подзакуп и закуп путничког аутомобила

Ако обвезник ПДВ није имао право да, по основу куповине путничког аутомобила, ПДВ обрачунат и исказан у рачуну продавца одбије као претходни порез, при продаји тог истог путничког аутомобила обвезник ПДВ није дужан да обрачуна и плати ПДВ, с обзиром на то да је реч о промету за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза. Такође, ако је обвезник ПДВ закупио путнички аутомобил и по том основу није имао право на одбитак претходног пореза, давање у подзакуп тог истог путничког аутомобила сматра се прометом за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза.

Међутим, промет услуге давања у закуп путничког аутомобила опорезује се ПДВ по општој стопи ПДВ од 20%, независно од тога да ли је по основу набавке тог путничког аутомобила обвезник ПДВ имао или није имао право на одбитак претходног пореза у складу са ЗПДВ.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00095/2016-04 од 9.6.2016. године)

Непостојање обавезе обрачунавања ПДВ у случају када страно лице врши банци - обвезнику ПДВ промет услуге посредовања код пословања са платним картицама

Када страно лице, тј. лице које y Србији нема седиште, ни сталну пословну јединицу, врши банци - обвезнику ПДВ промет услуге посредовања код пословања са платним картицама у смислу ауторизације платних картица, клиринга и салдирања у платном промету (у Србији и иностранству), ПДВ се не обрачунава и не плаћа.

Наиме, у овом случају, независно од тога што је место промета те услуге Србија, прималац услуге нема обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ, с обзиром да је за предметну услугу прописано пореско ослобођење.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00156/2016-04 од 28.7.2016. године) 

Порески поступак и пореска администрација

Постојање права на повраћај више плаћеног пореза на добит у ситуацији када је огранак брисан из регистра Агенције за привредне регистре

У ситуацији када је огранак брисан из регистра Агенције за привредне регистре, при чему је извршено и гашење његовог резидентног рачуна, право на повраћај више плаћеног пореза (у конкретном случају пореза на добит) може остварити нерезидентно правно лице које је првобитно и основало огранак подношењем захтева за повраћај надлежној организационој јединици Пореске управе преко пореског пуномоћника тог нерезидентног правног лица, после спроведених активности пореског органа у смислу сагледавања свих чињеница с тим у вези.

 (Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-28/2015-04 од 1.7.2016. године)

Обрачунавање камате у случају неизвршења повраћаја ПДВ

ЗПДВ предвиђа да, ако је износ претходног пореза већи од износа пореске обавезе, обвезник има право на повраћај разлике. Ако се обвезнику ПДВ, у року прописаном законом којим се уређује порез на додату вредност, не изврши повраћај тог пореза, камата се обрачунава од наредног дана до дана истека тог рока.

Порески обвезник коме се не изврши повраћај ПДВ у роковима прописаним законом, има право на камату обрачунату почев од наредног дана од дана истека тог рока.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-677/2016-04 од 29.7.2016. године) 

Порез на доходак грађана

Порески третман накнаде трошкова превоза, смештаја и исхране физичког лица ангажованог по основу уговора о стручном оспособљавању

Накнада трошкова (у конкретном случају накнада трошкова превоза од места пребивалишта до места извођења обуке, накнада трошкова смештаја у хотелу за преноћиште и доручак, као и накнада трошкова исхране и градског превоза у месту у коме се врши стручно оспособљавање) физичком лицу које није у радном односу код исплатиоца а ангажовано је по основу уговора о стручном оспособљавању, представља други приход физичког лица који подлеже плаћању пореза на доходак грађана.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-606/2016-04 од 23.6.2016. године) 

Порез на добит правних лица

Постојање обавезе подношења извештаја о трансферним ценама зајмодавца у случају када је уговором о зајму предвиђено да се камата на зајам не обрачунава и не плаћа

Када је уговором о зајму, закљученим између обвезника (као зајмопримца) и његовог оснивача - повезаног лица (као зајмодавца), предвиђено да се камата на зајам не обрачунава и не плаћа, обавезу подношења документације о трансферним ценама у форми извештаја има искључиво зајмодавац.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-173/2016-04 од 18.7.2016. године)

Порески третман исправке вредности потраживања насталог по основу испуњења обавезе у складу са уговором о јемству

Расход на име исправке вредности потраживања насталог по основу испуњења обавезе у складу са уговором о јемству, који је обвезник, у конкретном случају, исказао у својим пословним књигама, не признаје се у пореском билансу обвезника, имајући у виду да предметни расход није настао у сврху обављања пословне делатности.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-573/2016-04 од 18.7.2016. године)

Обавеза обрачунавања и плаћања пореза по одбитку на приходе нерезидентног правног лице по основу ауторске накнаде за коришћење информационих система

Накнада коју резидентно правно лице - банка плаћа нерезиденту по основу коришћења информационих система над којима нерезидентно правно лице има неко од права интелектуалне својине, има карактер ауторске накнаде, која се опорезује порезом по одбитку.

Сагласно наведеном, уколико су, у конкретном случају, у питању информациони системи, односно подаци са тржишта над којима нерезидентно правно лице има неко од права интелектуалне својине, па, с тим у вези, уговором о лиценци преноси на банку право њиховог коришћења, у том случају, накнада коју банка (по том основу) плаћа нерезиденту, има карактер ауторске накнаде, која се опорезује порезом по одбитку у складу са чланом 40. став 1. тачка 2) ЗПДПЛ.

Системски закони из области интелектуалне својине су у надлежности Завода за интелектуалну својину као посебне организације у систему државне управе Србије која се, између осталог, бави пословима који се односе на давања стручних мишљења и објашњења (у погледу примене прописа о праву индустријске својине и ауторском и сродним правима), а која, у конкретном случају, представљају претходно питање за опредељење врсте прихода нерезидента и, с тим у вези, правилног пореског третмана истих.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-185/2016-04 од 21.7.2016. године)

Непостојање обавезе подношења измењене пореске пријаве у случају када исплатилац прихода накнадно достави потврду о резидентности уз захтев за повраћај више плаћеног пореза

Нерезидентно правно лице има право да (преко исплатиоца прихода) поднесе захтев за повраћај више плаћеног пореза. У случају када исплатилац прихода накнадно достави потврду о резидентности  истовремено са захтевом за повраћај више плаћеног пореза, не постоји обавеза подношења измењене пореске пријаве од стране исплатиоца прихода, с обзиром да првобитно поднета пореска пријава (на основу које је порез плаћен) не садржи грешку или пропуст.

(Мишљење Министарства финанси ја, бр. 430-00-201/2016-04 од 18.5.2016. године)

Признавање расхода у пореском билансу обвезника насталих по основу разграничених нето ефеката обрачунате уговорене валутне клаузуле и курсних разлика

Износ разграничених нето ефеката обрачунате уговорене валутне клаузуле и разграничених нето ефеката обрачунатих курсних разлика, пренетих на терет расхода, односно прихода у складу са прописима који уређују рачуноводство и исказаних у финансијским извештајима, признају се, као такви, у пореском билансу обвезника.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-545/2016-04 од 7.6.2016. године)

Кривични законик

Критеријуми који раздвајају постојање кривичног дела пореска утаја од пореског прекршаја

Намера окривљеног да избегне плаћање пореза је битан критеријум за разликовање кривичног дела од пореског прекршаја, а утврђује се на основу временског периода у којем је вршен обрачун пореза на неправилан и непотпун начин, узастопности појављивања умањеног износа у пореској пријави, као и постојања свести окривљеног (имајући у виду и његово образовање и животно искуство) о тако прикривеним подацима.

(Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Кж1 372/2012 од 21.7.2014. године)

Да ли Вам је ово било корисно?