Новости

Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Пореске вести, децембар 2020.

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (Закон) усвојен је на седници Народне скупштине Републике Србије одржаној 26. новембра 2020. године.

Закон ступа на снагу у року од 8 дана од објављивања у Службеном гласнику РС, односно, 4. децембра 2020. године, при чему ће се већина одредби примењивати од 1. јануара 2021. године.

У тексту испод ће детаљније бити обрађене наведене измене и допуне. За сва питања у вези са применом Закона, можете контактирати Павла Кутлешића, LL.M., вишег руководиоца у Сектору за порески консалтинг на мејл адресу: pkutlesic@deloittece.com

Опште измене и допуне

-  Прецизиран је третман у пореско-управном односу отвореног инвестиционог фонда, односно алтернативног инвестиционог фонда који нема својство правног лица, а који је уписан у одговарајући регистар (у даљем тексту „Фонд“).

-  Регистрација пореских обвезника, односно дужност да се прибави ПИБ, се проширује на предузетника паушалца, предузетника пољопривредника, и других врста предузетника дефинисаних одредбама закона о порезу на доходак грађана.

-  Прописано је да Агенција за привредне регистре не може извршити регистровање промене података који се односе на оснивача привредног субјекта, ако је нови оснивач истовремено оснивач другог привредног субјекта коме је привремено одузет ПИБ у складу са овим законом, због незаконитог пословања, односно неизмирене пореске обавезе.

Измене које се односе на достављање:

-  Новим изменама поједностављен је поступак достављања пореских аката који се могу достављати у електронском облику физичком лицу које пореске пријаве подноси у електронском облику, преко портала Пореске управе, у ком случају није неопходна додатна сагласност физичког лица. Физичком лицу које пореске пријаве, подноси у папирном облику, порески акт се доставља у електронском облику, ако се исти сагласи са тим начином достављања.

-  Одређује се да захтеви за повраћај више или погрешно плаћеног пореза, односно споредних пореских давања, као и за рефакцију, односно рефундацију пореза, односно за намирење доспелих обавеза по другом основу путем прекњижавања пореза се могу поднети у електронском облику преко портала Пореске управе или у писменом облику – непосредно или путем поште.

-  Достављање пореско управног акта Фонду врши се на адресу седишта друштва за управљање фондом уписану у прописаном регистру, односно на посебну адресу за пријем поште која је регистрована код Агенције за привредне регистре и порески акт сматра се достављеним када се уручи одговорном лицу друштва за управљање фондом, пуномоћнику, односно пореском пуномоћнику друштва за управљање фондом, као и запосленом код друштва за управљање фондом.

Измене у вези са кривичним делом и казненим одредбама:

-  Дефинисана је пореска превара у вези са порезом на додату вредност као ново пореско кривично дело, као и измене одређених казнених одредби.

-  У оквиру пореске преваре у вези са порезом на додату вредност предвиђена је новчана казна и казна затвора од једне до пет година за лице које у намери да оно или неко друго лице, у претходних 12 месеци оствари право на неосновани повраћај ПДВ-а или порески кредит, поднесе једну или више пореских пријава за ПДВ неистинитог садржаја, а износ повраћаја или пореског кредита прелази милион динара.

-  Такође, предвиђена је и казна затвора од једне до пет година и новчана казна за лице које у намери да оно или друго лице, у претходних 12 месеци потпуно или делимично избегне плаћање ПДВ-а, не поднесе једну или више пореских пријава за ПДВ, поднесе неистините пријаве, или на други начин избегне плаћање пореза на додату вредност, а износ пореза чије се плаћање избегава прелази милион динара.

-  Додатно је предвиђено да уколико износ пореза чије се плаћање избегава прелази пет милиона динара, учинилац ће се казнити новчаном и казном затвора од две до осам година, а уколико тај износ прелази петнаест милиона динара, предвиђена је казна од три до десет година и новчана казна.

-  Поред наведених измена, предвиђено је да физичка лица, предузетници и одговорна лица у правном лицу – пореском обвезнику, које су осуђена за кривично дело, може бити изречена и мера безбедности забране вршења позива, делатности и дужности од једне до пет година.

Да ли Вам је ово било корисно?