Чланак

Пореске вести - децембар 2014.

Измене и допуне фискалних прописа

Народна скупштина Републике Србије је 25. децембра 2014. године усвојила пакет законских прописа којима се мењају одредбе Закона о порезу на додату вредност, Закона о акцизама и Закона о порезу на добит правних лица. Поменуте измене ступају на снагу 1. јануара 2015. године, а у наставку се налази преглед најзначајнијих измена:

Измене Закона о порезу на добит правних лица

  • Стална пословна јединица, која не води пословне књиге у складу са прописима о рачуноводству, се обавезује да поред пореског биланса подноси и пореску пријаву.
  • Омогућено је признавање као расхода у пореском билансу издатака обвезника учињених за хуманитарну помоћ, односно за отклањање последица насталих у случају ванредне ситуације уколико су учињени Републици Србији, аутономној покрајини, односно јединици локалне самоуправе, у збирном износу до 5% од укупног прихода. Наведена измена се односи и на 2014. годину.
  • Дефинисано је да се као расход у пореском билансу банке признаје увећање исправке вредности потраживања и резервисања за губитке (по ванбилансним ставкама) у износу обрачунатом на нивоу банке, а која су у складу са интерним актима банке исказани у билансу успеха као расход и у складу са прописима Народне банке (а не до висине одређене у складу са прописима Народне банке).
  • Уводи се посебан начин опорезивања порезом на добит обвезника у поступку стечаја који се спроводи банкротством, као и посебан порески период за наведене обвезнике (период стечаја).
  • Изменама је прецизирано да се дивидендом сматра ликвидациони остатак, односно вишак деобне масе у новцу односно неновчаној имовини, изнад вредности уложеног капитала који се расподељује члановима.
  • Додавањем члана 61б одређено је да се за потребе примене правила о трансферним ценама, Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе не сматрају правним лицима, те се лица не могу више сматрати повезаним по основу заједничког власника у виду Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе. Наведена измена се односи и на 2014. годину.

Измене Закона о порезу на додату вредност

  • Изменама члана 24. је омогућено да се промет добара и услуга, као и увоз добара извршен ради реализације пројеката финансираних у складу са условима инструмената претприступне помоћи Европске уније (ИПА) у целости ослободи пореза на додату вредност.

Наиме, према тренутно важећим прописима, промет добара и услуга који се врши у складу са уговором o донацији може бити ослобођен ПДВ-а само у делу који се финансира из средстава донације. Имајући у виду да није могуће раздвојити промет на део који се финансира из ИПА средстава и део који се финансира из националних средстава, било је неопходно створити основ да се промет добара и услуга извршен у циљу реализације оваквих пројеката у потпуности ослободи ПДВ.

Измене Закона о акцизама

  • Укида се тромесечни обрачун акцизе и прописује се обавеза подношења пореске пријаве у роковима прописаним за плаћање акцизе. Другим речима, обвезник акцизе подноси пореску пријаву последњег дана у месецу за износ обрачунат у периоду од 1. до 15. дана у месецу, односно најкасније 15. дана у месецу за износ акцизе обрачунат за период од 16. до краја претходног месеца.
  • Укинуто је коначно обрачунавање акцизе по истеку године, а обезбеђени су и услови за подношење пореске пријаве у електронском облику, а у складу са одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
  • Продужен је рок за ослобођење од акцизе до 31.12.2015. године на одређене деривате нафте у случају када се користе као сировине и енергенти (нпр. у процесима фракционе дестилације ради даље полимеризације), односно само сировине (нпр. за производњу течног нафтног гаса).

Нова мишљења Министарства финансија и одлука Управног суда

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија и једна одлука Управног суда који појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на имовину, Закона о рачуноводству и Закона о порезу на добит правних лица, а одабрана су следећа:

Одлука Управног суда у погледу овлашћења Пореске управе у пореском поступку

Пореска управа није овлашћена да цени да ли је и колика је површина земљишта потребна за редовну употребу објекта, односно да одваја грађевинску парцелу, формирану на основу одговарајућег планског акта, од објеката изграђених на тој грађевинској парцели у складу са законом, за потребе опорезивања ПДВ-ом.

(Пресуда Управног суда, 3 У. 9935/2012 од 9.9.2014. године)

Време настанка пореске обавезе по основу пореза на имовину за објекат који није у потпуности завршен

Обавеза по основу пореза на имовину настаје даном почетка коришћења објекта, независно од тога да ли се објекат користи стално или повремено, да ли га користи обвезник или друго лице, односно да ли је објекат који се користи у потпуности завршен или не.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00037/2014-04 од 8.10.2014. године)

ПДВ третман преноса дела имовине уз накнаду када се пренос врши на основу тзв. оквирног уговора

Када обвезник ПДВ који обавља делатности трговине на велико и трговине на мало, уз накнаду, врши пренос дела имовине који чини опрема за обављање наведених делатности, залихе робе, права интелектуалне својине, улагања у сопствене и туђе објекте у којима обавља наведене делатности (које даје у закуп, односно подзакуп стицаоцу дела имовине), при чему ће стицалац имовине преузети и запослене преносиоца, ПДВ се не обрачунава и не плаћа, под условима да је привредно друштво - стицалац имовине обвезник ПДВ, односно да тим преносом постаје обвезник ПДВ и да наставља да обавља исте делатности које је обављао преносилац имовине, с обзиром да се у конкретном случају ради о преносу дела имовине који представља пословну целину, а чијим је преносом у моменту преноса преносиоцу онемогућено да обавља те делатности.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-01078/2014-04 од 30.10.2014. године)

Начин и рок чувања рачуноводствених исправа издатих у електронском облику

Рачуноводствене исправе настале у изворно електронском облику, једино се могу чувати у електронском облику. Поред тога као место чувања ових података закон прописује да их треба чувати на серверу, а како закон не прецизира место сервера, подаци могу бити једнако чувани на серверу у држави или у иностранству.

Систем треба да буде такав да, између осталог, омогућава приступ и извоз података у читљивом облику, који је погодан за даљу обраду у неком другом софтверу који за потребе контроле користе надлежни државни органи.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1077/2014(II)-16 од 7.11.2014. године)

Електронски потпис или идентификациона ознака одговорног лица као обавезан елемент рачуноводствене исправе у електронском облику

Рачуноводствена исправа у електронском облику мора да садржи електронски потпис или идентификациону ознаку одговорног лица, односно лица овлашћеног за издавање рачуноводствене исправе.

Појам „идентификационa ознакa“ представља сваку ознаку која једнозначно одређује, односно упућује на одговорно лице, односно лице које је овлашћено за издавање рачуноводствене исправе. Дакле, то може бити потпис, факсимил, име и презиме, електронски потпис и сл. као и комбинација поменутих ознака.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1077/2014-16 од 7.11.2014. године)

Порески третман накнаде коју резидентно правно лице плаћа резиденту Данске по основу коришћења нацрта и скица

Накнада коју резидентно правно лице плаћа нерезидентном обвезнику (резиденту Данске) по основу коришћења или права коришћења нацрта и скица за изградњу сушаре на пару, односно монтажу опреме за сушару на пару, укључујући и коришћење или право коришћења технолошког поступка сушења који је заштићен патентима, при чему изградњу сушаре на пару, монтажу сушаре на пару врши купац опреме – резидентно правно лице, има карактер ауторске накнаде приликом чије исплате се обрачунава и плаћа порез на добит по одбитку.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-427/2014-04 од 24.11.2014. године)

Право на одбитак претходног пореза по основу набавке софа за опремање просторија у којима раде запослени

Обвезник ПДВ има право да ПДВ обрачунат од стране претходног учесника у промету за промет добара – софа које набавља за опремање просторија у којима раде запослени, у циљу стварања бољих услова за рад, одбије као претходни порез.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-171/2014-04 од 5.11.2014. године)

ПДВ третман промета добара на основу уговора о продаји којим је предвиђено да продавац одобрава купцу попуст у моменту промета али и обавеза купца да део одобреног попуста пренесе

Када продавац одобрава купцу попуст у моменту промета, а купац има обавезу да део попуста који му је одобрио продавац у моменту промета одобри својим купцима (пренесе на тржиште), разлика између износа попуста који је продавац одобрио купцу и износа попуста који купац одобрава својим купцима (преноси на тржиште), не представља накнаду за промет услуге, с обзиром на то да, у конкретном случају, купац не врши промет услуга продавцу.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-279/2014-04 од 23.10.2014. године)

ПДВ третман промета услуга централизоване рачуноводствене подршке које се пружају кроз рад у софтверу који користе и пружалац и примаоци услуга, а који обвезник ПДВ врши страним повезаним лицима

На промет услуга централизоване подршке у области рачуноводства, које обухватају рачуноводствено евидентирање и праћење продаје, набавке, основних средстава, вођење пројектног рачуноводства, главне књиге и друге рачуноводствене послове, које се пружају кроз рад у рачуноводственом софтверу који користе и пружалац и примаоци услуга, а који обвезник ПДВ врши страним повезаним лицима која у Републици Србији немају седиште ни сталну пословну јединицу за коју се пружају услуге, ПДВ се не обрачунава и не плаћа, с обзиром да се местом промета пружања предметних услуга сматра иностранство.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-308/2014-04 од 19.11.2014. године)

Да ли Вам је ово било корисно?