Чланак

Пореске вести - април 2015.

Обавештење о подношењу пријаве за годишњи порез на доходак грађана

Од 1. априла 2015. године подношење пореских пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана биће искључиво у електронском облику, путем електронског сервиса Пореске управе (е-Порези). Порески обвезници који још нису поднели пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2014. годину, дужни су да је поднесу електронски, на Обрасцу ППДГ-2Р, који је прописан Правилником о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу. Предуслов за подношење пореске пријаве електронским путем је поседовање дигиталног сертификата (тзв. електронски потпис). Порески обвезник може овластити друго лице (које поседује дигитални сертификат) за подношење пореске пријаве електронским путем.

Подсећамо да су обвезници годишњег пореза на доходак грађана, резидентна и нерезидентна физичка лица за укупно остварен доходак на територији Републике Србије, која су у календарској години остварила доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом у Републици Србији у години за коју се утврђује порез, према подацима Републичког завода за статистику (RSD 2.211.336).

Обавештење о подношењу пријаве за порез на добит правних лица

Од 1. априла 2015. године пореска пријава за порез на добит правних лица, осим пореза на добит правних лица по одбитку, се подноси искључиво у електронском облику. Порески обвезници пореску пријаву за порез на добит правних лица (Образац ПДП) подносе преко електронског сервиса Пореске управе (е-Порези). Напомињемо да се искључиво у електронском облику подносе и обрасци прописани Правилником о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица, Правилником о начину исказивања прихода и расхода ради утврђивања добити коју стална пословна јединица нерезидентног обвезника оствари на територији Републике Србије и Правилником о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредаба  Закона о порезу на додату вредност, као и два у вези са применом Закона о рачуноводству и Закона о ревизији од значаја за пореску материју, а одабрана су следећа:

Место промета услуга клиничког испитивања и организације клиничког испитивања лекова

Местом промета услуга клиничког испитивања лекова сматра се место у којем прималац услуга обавља делатност или има пословну јединицу за коју се пружају услуге, односно место у којем прималац услуга има седиште или пребивалиште. За разлику од тога, местом промета услуга организације клиничког испитивања лекова сматра се место у којем пружалац услуге обавља делатност.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011−00−64/2014−04 од 5.1.2015. године)

Утврђивање ПДВ основице у случају када се промет добара врши по цени нижој од набавне 

Основицу за обрачунавање ПДВ-а за промет добара и услуга чини износ накнаде (у новцу, стварима или услугама) коју обвезник ПДВ-а прима или треба да прими за испоручена добра, односно пружене услуге од примаоца добара или услуга или трећег лица, у коју није урачунат ПДВ, а основица за обрачунавање ПДВ-а се утврђује на исти начин и у случају када обвезник ПДВ-а врши промет добара по цени која је нижа од набавне. 

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011−00−599/2014−04 од 12.1.2015. године)

Право на одбитак претходног пореза обрачунатог за промет добара у царинском складишту који је извршен 2012. године, као и ПДВ плаћеног на увоз предметних добара

Обвезник ПДВ који је у току 2012. године набавио природни гас који је у моменту набавке био у поступку царинског складиштења, након чега је извршио увоз предметног добра, имао је право да ПДВ који му је обрачунат од стране претходног учесника у промету, као и ПДВ који је платио приликом увоза, одбије као претходни порез, уз испуњење свих услова прописаних Законом о порезу на додату вредност. Ако обвезник ПДВ није искористио право на одбитак претходног пореза у пореском периоду у којем је то право стекао у складу са Законом о ПДВ, предметно право може да искористи у неком од наредних пореских периода.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011−00−575/2013−04 од 13.1.2015. године)

Могућност израде извештаја о трансферним ценама субјекту ревизије од стране друштва за ревизију у години за коју обавља ревизију финансијских извештаја том субјекту

Друштво за ревизију у години за коју обавља ревизију финансијских извештаја субјекта ревизије, том субјекту ревизије може истовремено да пружа услугу израде извештаја о трансферним ценама, под условом да обављање ове услуге не утиче на вредновање позиција у финансијским извештајима, а што је друштво за ревизију дужно да цени у сваком конкретном случају када постоји могућност за истовременим пружањем услуге ревизије финансијских извештаја и услуге израде извештаја о трансферним ценама.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011−00−1125/2014−16/2 од 3.2.2015. године)

Утврђивање разлике између трошкова репрезентације и трошкова рекламе и пропаганде

Приликом утврђивања да ли се одређени трошак треба сматрати трошком који је настао у сврхе рекламе и пропаганде или трошком који је настао у сврхе репрезентације, порески обвезник би најпре требало да се води општим правилом да се услуге које су учињене за рекламу и пропаганду пружају већем броју непознатих лица под истим условима (при чему се интерним актима детаљније уређује признавање и висина тих трошкова), док се услуге учињене за репрезентацију пружају унапред познатим лицима.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430−00−379/2014−08 од 30.3.2015. године)

Да ли Вам је ово било корисно?