Новости

Пореске новости

2013. година

Претражите садржај

Уколико желите да добијате наше Пореске вести на имејл пријавите се овде.

Пореске вести, децембар 2013.

Претходне недеље је усвојено више закона којима се мењају постојећи прописи у пореској материји. Наиме, усвојене су измене: Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на доходак грађана, Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закона о пензијском и инвалидском осигурању и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Такође, 1. јануара 2014. године на снагу ће ступити и уговори о избегавању двоструког опорезивања које је Србија закључила са Вијетнамом („Сл. гласник РС-Међународни уговори“, бр. 7/2013), Грузијом, Канадом и Тунисом („Сл. гласник РС-Међународни уговори“, бр. 6/2012).

Недавно је објављено и неколико нових мишљења Министарства финансија која ближе објашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност и Закона о порезу на добит правних лица

Пореске вести, децембар 2013.

Пореске вести, новембар 2013.

Недавно је објављено неколико нових мишљења Министарства финансија која ближе објашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица и Закона о порезу на доходак грађана.

Осим тога, најављено је повећање посебне стопе ПДВ са 8% на 10%, као и опорезивање неких добара и услуга, који су до сада били опорезовани са 8%, општом стопом од 20% почев од 1. јануара 2014. године.

Такође, најављено је “додатно опорезивање зарада у јавном сектору“. Међутим, према нашим сазнањима, ова мера неће бити пореског карактера већ ће имати форму процентуалног умањења нето зарада запослених у јавном сектору које су изнад одређених прагова (60.000 динара нето – 20% и 100.000 динара нето – 25%).

 

Пореске вести, новембар 2013.

Пореске вести, септембар 2013.

Недавно је објављено неколико нових мишљења Министарства финансија која ближе објашњавају примену одредби Закона о ПДВ и Закона о порезу на добит правних лица.

Осим тога, на снагу је ступио Споразум о стабилизацији и придруживању између земаља чланица Европске уније, са једне стране, и Републике Србије са друге, који ће, између осталог, имати директни утицај на пословање привредних субјеката у Србији.

Пореске вести, септембар 2013.

Пореске вести, август 2013.

У протеклом периоду је донет о неколико нових правилник а који уређују пореску материју. Поред тога, објављено је и више мишљења Министарства финансија и привреде, од којих смо неке издвојили као најзначајније за пореску праксу.

Пореске вести, август 2013.

Пореске вести, јул 2013.

Недавно је донет нов правилник који ближе уређује обрасце и садржаје образаца који се тичу пореза на добит за приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа остварује нерезидентни обвезник. Такође, измењен je и Правилник о обрасцима пореских пријава пореза на имовину, а стари обрасци ППИ – 3 (порез на поклон и наслеђе) и ППИ – 4 (порез на пренос апсолутних права) замењују  се новим.

Осим тога,  у протеклом периоду  објављено је и више мишљења Министарства финансија и привреде која су од значаја за пореску праксу.

Пореске вести, јул 2013.

Измене и допуне Закона о порезима на имовину, мај 2013.

Влада Републике Србије утврдила je Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину. У додатку можете прочитати преглед најбитнијих измена.

Измене и допуне Закона о порезима на имовину

Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана, мај 2013.

На скупштинској седници одржаној дана 29. маја 2013. године усвојене су измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана. Закон је ступио на снагу 30. маја 2013. године. Према објављеним разлозима за доношење закона, суштина је да се новим законским решењима постигну следећи циљеви:

1. повећање праведности опорезивања дохотка грађана;

2. смањење административних трошкова спровођења пореских обавеза;

3. усаглашавање и осавремењивање постојећих одредби у складу са променама других прописа, али и променама у изворима и облицима примања појединаца које су резултат промена у начину пословања српске привреде.

 

Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана

Измене и допуне Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, мај 2013.

Ради усаглашавања, измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана и Закона о пореском поступку и пореској администрацији прате и измене и допуне Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Значајна измена је повећање стопе обавезних доприноса за пензијско и инвалидско осигурање са 22% на 24%. Сходно томе, у случају када се доприноси плаћају истовремено из основице и на основицу, стопа доприноса који се плаћају из зараде је повећана на 13%, док је стопа за доприносе који се плаћају на зараду остала непромењена, дакле 11%.

Измене и допуне Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Измене и допуне Закона о порезу на добит правних лица, мај 2013.

Основни разлог измена и допуна Закона о порезу на добит правних лица (ЗПДПЛ) је пружање подршке привредним друштвима која улажу у развој нових производа, процеса или услуга путем признавања права на порески кредит који је претходно био резервисан за улагања у основна средства. Извршено је и повећање признатих расхода за здравствене, хуманитарне, спортске, културне и сличне сврхе ради подстицања интересовања приватног сектора за улагање у ове области. Даље, извршено је неколико потребних прецизирања, међу којима је и начин признавања расхода по основу отписа потраживања.

Измене и допуне Закона о порезу на добит правних лица

Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији, мај 2013.

Један од разлога за измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији (у даљем тексту: ЗПППА) је обједињавање плаћања обавеза по основу пореза по одбитку, чиме се све постојеће пореске пријаве и други обрасци који су се до сада подносили (35 образаца) замењују једном, појединачном пореском пријавом. Поред тога, изменама се уводи и обавезност аката које издаје Министарство финансија и привреде, могућност да обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање застаре, али се пооштравају и казнене мере.

Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији
Да ли Вам је ово било корисно?