Чланак

Пореске вести, март 2018.

Објављени нови правилници

Министарство финансија је објавило три нова Правилника:

 • Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица, који ће ступити на снагу 1. априла 2018. године;
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о ПП ОПО пореској пријави, који је ступио на снагу 17. марта 2018. године; и
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о ППП ПД пореској пријави, који је ступио на снагу 17. марта 2018. године.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица

Једна од значајнијих измена јесте да исплатилац више не подноси пријаву у случају када се применом одредаба уговора о избегавању двоструког опорезивања порез плаћа другој држави, под условом да у моменту настанка опорезивог догађаја исплатилац поседује доказе да је нерезидентно правно лице резидент државе са којом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања и да је стварни власник прихода, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ПП ОПО пореској пријави

Новим Правилником предвиђене су следеће измене:

 • прецизније дефинисање месне надлежности организационе јединицe Пореске управе при подношењу пореске пријаве за нерезидента преко пореског пуномоћника;
 • додатно се разграничавају подаци о пореском обвезнику;
 • у Каталогу врсте прихода, додају се наслови и ознака врсте прихода за Дивиденде и учешће у добити 

Принос од инвестиционе јединице;

 • наслов Приход од сопствених непокретности мења се у Приход од непокретности, а све врсте унутар те групе наводе се без одреднице „сопствени“;

Овим Правилником је прописан и нов Образац ПП ОПО.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ППП ПД пореској пријави

Новим Правилником прописанe су следеће измене и допуне:

 • у Образац ППП-ПД, додате су ознаке за предузетнике;
 • у Каталогу врсте прихода, додаје се наслов (врста прихода) Зарада, односно лична зарада, са олакшицом по члану 21ђ Закона и члану 45г Закона о доприносима;
 • зарада запосленог упућеног на стручно оспособљавање и усавршавање у иностранство за потребе послодавца се такође додаје у врсту прихода;
 • новчана помоћ која служи за лечење запосленог у земљи или иностранству је такође додата у врсту прихода;
 • додаје се нова врста прихода за накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета која се исплаћује у складу са Законом о финансијској подршци породици са децом;
 • наслов Приход од сопствених непокретности мења се у Приход од непокретности, а све врсте унутар те групе се наводе без одреднице „сопствени“;
 • додају се нове ознаке врсте прихода за примања изнад прописаног неопорезивог износа из члана 9 Закона о порезу на доходак грађана.
Да ли Вам је ово било корисно?