Чланак

Утицај глобалних трендова на функцију пореског сектора

Аутор: Никола Шимић, виши руководилац у Сектору за порески консалтинг

У 2020. години пандемија Covid-19 имала је снажан, негативан ефекат на привреду и друштво у целини. С друге стране, 2021. година, и поред осетног утицаја пандемије, даје прилику да се привреда реструктурира и јача отпорност шире друштвене заједнице. Државне управе су изложене великим одлукама као што су одрживо финансирање дефицита, јачање здравствених система, изградња отпорније и одрживије привреде и многе друге. У међувремену, компаније се суочавају са пандемијским изазовима као што су финансијска одрживост, усвајање нових модела рада, идентификација нових пословних прилика, убрзање дигиталне трансформације и др. Функција пореског сектора је значајна како за државну управу, тако и за компаније, јер представља спону између поменуте две стране и значајна је како за остварење јавног интереса, тако и за функционалност привреде.

У недавно објављеном извештају консултантско-ревизорске компаније Deloitte „Трендови пореске трансформације“ (Tax transformation trends survey), идентификовано је шест глобалних трендова који имају доминантан утицај на функцију пореског сектора:

  • Компаније све више захтевају стратешку улогу од својих пореских сектора – како су многобројне компаније, посебно међународне, приморане да услед пандемије трансформишу и максимално унапреде своје пословање, значајне промене које се дешавају их доводе у непознато пореско окружење. Самим тим, од пореског сектора се очекује да, поред традиционалних пореских услуга у вези са усклађеношћу пословања са пореским и сродним прописима, пружи стратешко пореско саветовање, посебно у ситуацијама развоја дигиталног пословања, реструктурирања ланца вредности компаније, прилагођавања захтевима еколошки одрживог пословања и сл.
  • Ресурси који стоје на располагању пореским секторима у привреди стагнирају или се смањују – више од 93% испитаника у поменутом истраживању је изјавило да су буџети њихових пореских сектора у 2021. години једнаки или нижи у односу на буџете из претходних периода. Како би се и поред лимитираних ресурса обезбедиле могућности да порески сектор испуњава претходно поменуту стратешку функцију, али и да се суочи са другим изазовима, у међународним компанијама све је приметнији тренд успостављања централизованих сервисних центара за одређене, једноставније пореске функције, као и outsource-овање дела пореских функција специјализованим екстерним провајдерима. Очекује се да ће овај тренд остати актуелан у наредним периодима, те се лидери у пореском сектору суочавају са изазовом да са лимитираним ресурсима одрже одговарајући ниво експертизе у циљу задовољења променљивог регулаторног и пословног окружења.
  • Дигитализација пореских администрација се одвија брже него што је очекивано – пореске администрације широм света се модернизују и дигитализују своје процесе великом брзином, чиме стичу капацитете за ефикаснију наплату буџетских прихода, рационализацију трошкова пословања и ефикаснију контролу пореских обвезника. Изузетак није ни Пореска управа Републике Србије, која је значајне ресурсе ангажовала у циљу модернизације и дигитализације пословних процеса. Већ неколико година успешно функционише интернет портал Е-порези преко ког се могу електронски поднети пореске пријаве, а такође је успешно имплементирана функција Е-уверење уз помоћ које се могу електронски добити уверења о плаћеним порезима и доприносима. Такође, имајући у виду ограничене капацитете Пореске управе и релативно мали број инспектора, развијен је систем анализе ризика који анализира велике базе података којима Пореска управа располаже и идентификује компаније чије понашање одступа од уобичајених параметара те их предлаже за пореску контролу, што представља значајно унапређење у односу на ранији принцип насумичних контрола. Извесно је даље интензивирање тренда дигитализације пореских администрација у наредним годинама. На пример, у Србији нас већ у наредних неколико месеци очекује нови талас фискализације, као и примена Закона о електронском фактурисању.
  • Аутоматизација система управљања подацима, смањење трошкова – лидери у пореском сектору сматрају да аутоматизација система управљања подацима и смањење трошкова који се односе на редовне, регулаторне пореске захтеве, морају бити приоритизовани. Последично, глобално се значајна пажња и ресурси посвећују имплементацији напредних ERP софтверских решења и већој аутоматизацији процеса.
  • Вештине потребне пореским тимовима се мењају – како би порески тимови ефективно и ефикасно вршили своју функцију у данашњем комплексном окружењу, више није довољно да имају само традиционална специјализована пореска знања, већ је неопходно да развију читав сет нових вештина. Неке од значајних нових вештина које би порески тим, посебно међународни порески тим, требао да поседује су следеће: вештине у области информационих технологија, капацитет за анализу великих база података, капацитет за сарадњу и саветовање различитих пословних сегмената, капацитет за прекогранично саветовање, капацитет за трансформацију и редизајн пословних процеса и многе друге. С друге стране, лидери пореских тимова и сектора суочавају се са изазовом да омогуће ефективну и ефикасну сарадњу чланова тима са различитим професионалним профилима, вештинама и културном припадношћу.
  • Повећање продуктивности кроз улагање у људски капитал – како би се у комплексном и све изазовнијем пословно-регулаторном окружењу одржала и увећала продуктивност пореског сектора тј. самих пореских тимова, неопходно је привући и задржати квалитетне кадрове. Имајући у виду наведено, лидери у пореском сектору значајно улажу у радне услове, у смислу флексибилности радних услова (рад на даљину, хибридни модели рада), модерног и дигитализованог радног окружења, рада у мултидисциплинарним тимовима, омогућавања квалитетних и континуираних едукација.

Када се узму у обзир сви наведени глобални трендови који утичу на функцију пореског сектора, потребно је посебно истаћи значај улагања у људски капитал, као основу успешног функционисања и продуктивности сваког пореског тима, односно сектора. Имајући у виду да пореске тимове чине чланови различитих професионалних профила, као и чињеницу да порески тимови све чешће остварују интеракције са другим пословним секторима (нпр. ИТ, продаја, набавка) у циљу остварења своје стратешке улоге, адекватна и правовремена едукација има све значајнију улогу у унапређењу људског капитала.

Текст је објављен на порталу Business Intelligence Review.

Увиђајући значај и неопходност едукације запослених не само у пореском сектору, већ у целокупној компанији, а у циљу прилагођавања глобалним трендовима и условима тржишта, Deloitte је развио е-школу која представља јединствен систем онлајн обука у области пореских прописа у региону. Е-школа је намењена како особама које тек започињу своју каријеру, тако и професионалцима на руководећим позицијама и онима који поседују значајно искуство у послу. Увођењем е-learning технологије могу се, кроз модеран и ефикасан начин преношења знања, задовољити едукативне потребе запослених и пословни интереси компанија. Запослени, с једне стране, имају могућност да ван традиционалног начина образовања, применом нових технологија, стичу ефикасно нова знања, развијају се и постижу боље резултате у раду, а компаније, с друге стране, на овај начин повећавају капацитете људских ресурса и последично остварују боље пословне резултате.

Да ли Вам је ово било корисно?