Pressmeddelanden

The Deloitte/SEB CFO Survey – Spring 2016

​Ökande osäkerhet i flera branscher – företagen avvaktande

Svenska storföretag står starka men visar tydliga tecken på ökad oro.

Publicerat: 2016-04-12

Vårens CFO Survey från Deloitte och SEB visar att stora svenska företag fortfarande står ekonomiskt starka men visar tydliga tecken på ökad oro. Alla fyra delindex som affärsklimat, finansiell ställning, lånevilja och motpartsrisk noterade lägre nivåer nu i mars 2016 jämfört med november förra året. Totalt gick CFO index ner till 55,3 från 55,9 – där allt över 50 visar på expansion.

– Det är tydligt att finanschefernas farhågor under 2015 om inbromsningar nu är konkreta. Tecken på obalanser i flera länders ekonomier påverkar företagens framtidstro även om bilden över olika branscher är mer splittrad än tidigare, säger Karl Steiner på SEB.

I den aktuella undersökningen från Deloitte och SEB som analyserat svar från finanschefer i svenska stora företag noteras att svenska inhemska branscher som detaljhandel, fastigheter och transport i allmänhet har en mer positiv syn än den finansiella sektorn och internationellt verksamma industribranscher. Här påverkar en global osäkerhet mer än tidigare även om svenska CFO:er fortfarande är klart mer positiva än deras europeiska motsvarigheter.

Henrik Nilsson, partner på Deloitte:

– Trots fortsatt starka balansräkningar och rekordlåga räntor ser vi tydligt att de svenska finanscheferna överväger en strategi som går ut på att skynda långsamt. Mer än tidigare tycks det gälla att avvakta och se om sitt eget hus.

När det gäller företagsförvärv och sammanslagningar av företag har intresset svalnat jämfört med föregående undersökning med hänsyn till höga företagsvärderingar och osäkerhet inför att våga satsa. Överskottslikviditet används nu mer till att betala av företagets skulder än att investera i nya verksamheter. Banklån följt av obligationslån anses vara de mest attraktiva finansieringsformerna, i enighet med övriga europeiska CFO:er.

I vårens enkät berördes hållbarhet i ett företagsperspektiv och det visade sig att två av tre CFO:er anser att hållbarhet är en viktig del vid upphandling av finansiella tjänster.

– Undersökningen visar att hållbarhetsaspekter verkligen har etablerats som ett kriterium vid upphandling av finansiella tjänster, säger Karl Steiner på SEB.

Undersökningen genomfördes i mars och bestod av totalt 15 frågor inom områden som affärsklimat, strategiska prioriteringar, arbetskraft, finansiell styrka och attityder till utlåning hos banker och finansinstitut. Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år.

Hade du nytta av den här informationen?