Pressmeddelanden

Fortsatt behov av kostnadskontroll i de europeiska toppklubbarna

Toppfotbollen i Europa ökade sina intäkter med fyra procent under säsongen 2010/2011, enligt den årliga rapporten Annual Review of Footboll Finance, som sammanställs av Deloitte Sports Business Group i Manchester. De fem stora ligorna (Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Premier League och Serie A) genererar sammanlagt intäkter på upp emot 80 miljarder kronor, att jämföra med Allsvenskan som omsätter en miljard kronor. ”The Big 5”, som de största ligorna benämns, fortsätter generellt sett att attrahera stora åskådarantal, både på plats men framför allt via det breda TV-utbudet. Intäkter från kommersiella aktiviteter, såsom sponsring och partnersamarbeten, fortsätter även att generera intäkter, men det kan komma att bli en utmaning för klubbarna framgent då det finns indikationer på ett minskat intresse från näringslivet, framförallt avseende de klubbar som inte befinner sig i det absoluta toppskiktet i respektive land.

– Det har funnits år med en kraftigare tillväxt, men med tanke på vad som händer makroekonomiskt i Europa visar intäkterna en mycket stabil utveckling, säger Gustav Vadenbring, Director på Deloitte Sports Business Group i Sverige. Förmågan hos klubbarna att öka intäktsmassan i dessa ekonomiska tider är imponerande men stor del av intäktsökningen beror på lukrativa TV-avtal. Det kommer att behövas investeringar och nytänkande framöver för att fortsätta locka åskådare till arenorna och utöka samarbeten med sponsorer. Inte minst Frankrike, som tappar mark i rankingen mot Ryssland och Turkiet, har behov att satsa på arenor de kommande åren, vilket troligtvis också kommer att ske då Frankrike ska anordna EM 2016.

Trots den imponerande intäktsutvecklingen, som Deloitte även tidigare har rapporterat om i rapporten Deloitte Money League, så finns det stora framtida utmaningar inom europeisk fotboll framförallt relaterat till lönekostnaderna i klubbarna. I enlighet med Financial Fair Play-regelverket som upprättats av UEFA för att skapa en mer balanserad ekonomi inom europeisk fotboll, kommer det från och med 2013/2014 att ställas ett antal tuffa finansiella krav som klubbarna måste efterfölja för att få delta i av UEFA arrangerade turneringar. Ett av de styrande nyckeltalen är lönekostnader i relation till omsättning, där klubbarna inte bör överstiga 70 procent. I dagsläget är det enbart Bundesliga och La liga som håller sig inom dessa nivåer. I Premier League (70 procent), Serie A (75 procent) och Ligue 1 (75 procent) kommer många klubbar således att behöva se över sina lönestrukturer och där tillhörande kostnadsmassa. Det finns dock ett tydligt samband mellan lönekostnaderna i en klubb, och deras placering i de nationella ligorna vilket försvårar en förändring.

– Klubbarnas ambitioner för framgångar på planen har fortfarande större fokus hos toppklubbarna än att generera positiva finansiella resultat. Som klubbarna presterar finansiellt idag, kan man fråga sig hur majoriteten kommer att klara de krav som kommer att ställas i Financial Fair Play från 2013/2014 och framåt. Det finns i dagsläget även ett antal allsvenska klubbar som omfattas av regelverket som i dagsläget varken skulle få delta i Europa Leauge eller Champions League. Samtliga klubbar som omsätter mer än cirka 45 miljoner kronor berörs av regelverket och det är fortfarande flera allsvenska klubbar som historiskt sett haft lönenivåer som överstigit 70 procent, säger Andreas Frountzos Manager på Deloitte Sports Business Group i Sverige.

Av de fem ligorna är det framförallt Bundesliga som utmärker sig positivt. Relationen mellan lönekostnader och intäkterna uppgår, i sammanhanget, enbart till 53 procent. Bundesliga är den liga där klubbarna generellt sett har bäst rörelseresultat och sundast ekonomi. Det är även den liga som relativt sett är bäst på att generera kommersiella intäkter via sponsring och partner-samarbeten.

– Det som skiljer Bundesliga från övriga fyra ligor är att klubbarna, precis som i Sverige, måste till 51 procent vara ägda av medlemmarna, vilket försvårar möjligheterna till extern finansiering via kapitaltillskott. Detta kan vara en av anledningarna till en bättre finansiell styrning i Bundesliga-klubbarna, säger Erik Gozzi, Manager på Deloitte Sports Business Group i Sverige. Bundesliga har i dagsläget högst publiksnitt, men relativt låga biljettpriser, vilket är ytterligare en fördel som kan komma att utnyttjas om kostnaderna i klubbarna skulle tilltaga och intäktsmassan därmed behöver ökas genom biljettprishöjningar. Inför kommande säsonger kommer Bundesliga därutöver även att erhålla ytterligare en Champions League plats samt att ett nytt TV-avtal med en 50-procentig intäktsökning, vilket tillsammans kommer att medföra att Bundesliga successivt närmar sig Premier League kommande år.

Det kommer att krävas ordentliga krafttag i klubbarna för att Financial Fair Play regelverket skall kunna efterlevas. Historiskt data visar att kostnaderna oftast ökar i linje med intäktsökningarna, vilket är en trend som framöver behöver brytas för att klubbarna ska kunna deltaga i UEFA:s turneringar i framtiden.


Annual Review of Football Finance 2013


Foreword - Deloitte Annual Review of Football Finance 2012

Highlights - Deloitte Annual Review of Football Finance 2012

Deloitte Sports Business Group, Sweden

Hade du nytta av den här informationen?