Pressmeddelanden

Nya HR trender gynnar småföretagare när ekonomin sätts i karantän

Publicerad: 2020-05-19

Pandemin visar att enmansföretagen, inte minst inom gig-ekonomin, är extra utsatta. Men flera större företag har på allvar börjat inkludera dem i sitt HR-arbete för att skapa bättre hållbarhet för alla parter. Det är en av flera insikter i Deloittes årliga rapport Deloitte Global Human Capital Trends 2020.

– De senaste årens utveckling har gjort att många väljer alternativa anställningsformer, exempelvis att bli frilansare, och erbjuds korta uppdrag eller gigs istället för en fast anställning. Idag ser vi ett dramatiskt trendbrott världen över som konsekvens av covid-19. Enmansföretagare har tvingats ändra sin verksamhet drastiskt och många har tvingats gå i konkurs nu när kunderna avslutar uppdragen med mycket kort varsel, säger Josefine Liljeqvist, Partner inom Human Capital på Deloitte.

Arbetsgivare behöver skapa förutsättningar för alla medarbetare, oberoende affärsmässig relation, att känna sig trygga och behövda. Det ställer krav inte minst på de större företagen att inkludera gig-företagen i arbetet för hållbarhet i olika aspekter, enligt årets rapport.

– För att lyckas hålla sig fortsatt framgångsrika behöver organisationer bygga ledarskap och karriärutveckling mer nyanserat och inkludera olika typer av medarbetare och giggare, säger Josefine Liljeqvist.

Pandemin påminner oss också om vikten av att, för alla företag oavsett storlek, ständigt kunna hitta nya sätt att arbeta och utveckla sina erbjudanden. Årets rapport diskuterar vilka möjligheter som finns med tanke på de mycket snabba förändringarna. Rapporten baseras på respondentsvar som angavs innan pandemins utbrott där drygt var sjunde företag angav att det är viktigt eller mycket viktigt att snabbt kunna förändra sin verksamhet mot ett ökat virtuellt arbetssätt men endast en av tio ansåg sig kunna möta behovet.

Som en konsekvens av covid-19 har denna transformation tvingats påskynda företagen in i ett virtuellt arbetssätt snabbare än någon kunde förutse och som ett resultat ser vi både en snabbare förändrings- och anpassningsgrad. Utmaningarna och konsekvenserna som företagen lika snabbt behöver bemöta och hantera är den ökade stress och utmaningarna ett ständigt virtuellt arbete vid ett hemmakontor kan medföra ställs nu på prov. Snabba och omfattande förändringar kräver en lika stark förmåga hos dagens företag att bemöta konsekvenserna av att vi anpassar oss till en ny vardag som utspelar sig på helt andra villkor än innan pandemins utbrott.

– Hälften av respondenterna i årets rapport berättar att det uttalade syftet för deras organisation har breddats till att inkludera samarbetspartners och enmansföretag i affärsnätverket samt intressenter i samhället i stort. Det ger hopp för alla företagare och medarbetare och påvisar ett samhällsansvar som gynnar oss alla, säger Josefine Liljeqvist.

2020 Deloitte Global Human Capital Trends

Om rapporten

Deloitte Global Human Capital Trends är den största studien av sitt slag och har besvarats av cirka 9000 företagsledare och HR experter i 119 länder. Årets rapport är förankrad i den största paradoxen som verksamheter står inför idag: Hur kan organisationer förbli tydligt mänskliga i en värld som drastiskt förändras och där ny teknologi förändrar arbetets innehåll mycket snabbt.

Hade du nytta av den här informationen?