Pressmeddelanden

Pressrelease om SCA från utredarna Svante Forsberg och Johan Munck

SCA utredningen: Inga brott mot lagar och interna policies. Ansvarsfriheten kan inte ifrågasättas men kritik mot lämplighet och affärsmässiga nyttan inom granskade områden.

Publicerat: 2015-04-08

– Vi har i vår utredning inte identifierat något som tyder på att SCAs moderbolag eller dess företrädare brutit mot gällande lagstiftning. När det gäller företagets interna policies har de varit så utformade att vi bedömer att de inte har brutits. Det innebär att det inte finns någon grund för SCA att rikta ekonomiska anspråk mot någon enskild person. Därmed kan styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet inte ifrågasättas, säger Johan Munck.

– Policies har alltså efterlevts; men vår utredning pekar på att policyn för affärsflyget har varit generös. Vidare har vi en del kommentarer och synpunkter på lämplighet inom rapportens tre huvudområden; affärsflyget, representationsjakten och närståendefrågor, säger Svante Forsberg.

Det var 26 januari som Svante Forsberg och Johan Munck fick uppdraget av SCAs styrelse att granska bolagets användning av affärsflyget, representationsjakten samt vissa närståendeförhållanden inom SCA under tidsperioden 2010-2014. Utredarnas målbild har varit att aktieägarna skulle få en rättvisande bild över vad som hänt och svar på frågan om det finns anledning att rikta skadeståndsanspråk mot någon enskild person inom SCA.

– Vårt uppdrag är nu slutfört. Vi hoppas att utredningen hjälper bolagets ledning i det fortsatta förtroendearbetet som pågår, säger Svante Forsberg.

Utredarna har genomfört drygt 50 intervjuer och möten med ledande befattningshavare inom SCA men även med personer utanför SCA. Man har gått igenom samtliga resor med affärsflyget under perioden 2010-2014 och investeringarna i de större flygplanen. Samtliga representationsjakter arrangerade av ordförande och Vd inkluderande Medstugan, samt investeringarna i Henvålen och Källberget har granskats. Vidare har man genomlyst de uppdrag som Sverker Martin-Löfs son har haft direkt och indirekt för SCAs räkning.

Affärsflyget

SCA verkar inom 100 länder och bland företag med liknande komplex verksamhet är det inte ovanligt med affärsflyg. Däremot noterar utredarna att de kalkyler och antaganden som funnits för handen i samband med bolagets investeringar i flygplan inte har infriats med följd att bolaget fått bära kostnader för dubbla flygplan. Kostnaden för affärsflyget uppgår till 325 MSEK under perioden vilket innebär 180 KSEK per flygtimme, varav rörlig kostnad 47 KSEK. Utredarna noterar att Östersund har varit destination för drygt var tionde resa. 

– Rutinerna för fakturering av resor, främst medföljande, har inte fungerat tillfredställande under den tid som vår granskning omfattar, dock gäller detta endast mindre belopp, säger Svante Forsberg.

Representationsjakten

Utredningen visar att bestämmelserna om mutbrott rimligen inte bör kunna aktualiseras, även om jakten varit förknippad med höga kostnader. 

Investeringen i Henvålen uppgår till cirka 225 MSEK, varav SCAs del är cirka 145 MSEK. Andelen interna deltagare har varit hög. Vidare pekar utredningen på höga utgifter för representationsjakterna på Medstugan/Henvålen på grund av att affärsflyget har använts.

Närståendefrågor

Enligt aktiebolagslagen får styrelseledamot/Vd inte handlägga frågor som kan innebära intressekonflikter.

– Denna typ av frågor är mycket känsliga och det är viktigt med hög grad av öppenhet när det gäller transaktioner med närstående. Trots det är det ganska ovanligt att företag har en närståendepolicy. SCA förtydligade i mars 2015 den policy man haft sedan 2004, säger Johan Munck.

Utredarna slår fast att Sverker Martin-Löfs sons bolag har haft tre olika uppdrag; för SCA, för en motpart till SCA och som underkonsult vid en börsnotering av ett av SCA delägt bolag. 

Bedömningen är att Sverker Martin-Löfs son har en gedigen bankbakgrund. Han är delägare i ett finansiellt företag sedan 2008. Rapporten visar att det inte finns något som tyder på att Sverker Martin-Löf har medverkat till uppdragen eller att sonen inte fått uppdragen på egna meriter. Arvodena har i allt väsentligt varit marknadsmässiga.

– Vi anser dock att Vd Jan Johansson borde informerat styrelsen om uppdragen utan närvaro av Sverker Martin-Löf med tanke på hur känsliga denna typ av frågor är, säger Svante Forsberg.

 

Svante Forsberg är ordförande i Deloitte och Johan Munck är jurist, tidigare justitieråd och ordförande i Högsta domstolen.

För att erhålla rapporten i sin helhet, vänligen kontakta Anita Jonsson, anjonsson@deloitte.se

För kontakt med Svante Forsberg, sforsberg@deloitte.se, 0733-97 22 10

För kontakt med Johan Munck, johan.munck@telia.com, 0707-87 56 65

 

Hade du nytta av den här informationen?