Pressmeddelanden

CFO Survey: Svenska företag visar fortsatt optimism och investeringsvilja

Publicerad: 2018-12-05

Finanscheferna ser fortsatt optimistiskt på framtiden men den uppgående trenden avtar i styrka. Den expansiva agendan fortsätter och investerings- och anställningsviljan bland svenska företag ligger fortfarande i topp jämfört med övriga EU-länder. Den största risken är fortsatt brist på kvalificerad arbetskraft – både för svenska företag och generellt i Europa. En majoritet av de svenska finanscheferna tror att handelskriget kommer eskalera och leda till kostnadsökningar, samtidigt ses den externa osäkerheten som normal eller till och med på en lite lägre nivå.

Deloitte/SEB CFO Survey genomförs två gånger per år och syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer. Höstens rapport visar att optimismen kring framtida affärsmöjligheter inför det kommande året stiger för femte undersökningen i rad, men att ökningstakten återigen minskade. Ökningen i optimism bland svenska finanschefer står i kontrast till utvecklingen i övriga Europa där den föll tillbaka något i höstens undersökning. 

– Ökningen i optimism har till och med varat längre än under återhämtningen efter finanskrisen. Det i kombination med avtagande ökningstakt medför viss oro att vi är nära en konjunkturtopp, säger Karl Steiner, ekonom på SEB. 
 

Intakt expansiv agenda 

Organisk tillväxt är liksom i våras företagens topprioritering. En något lägre benägenhet att använda överlikviditet till investeringar pekar något i en defensiv riktning men fortsatt stark tro på ökat antal anställda och ökade kapitalutgifter visar snarare på en bibehållen investeringsagenda. De svenska finanscheferna är dessutom tillsammans med sina norska kollegor de enda i Europa som rankar den externa osäkerheten som normal eller till och med lite lägre än vanligt.  

– Undersökningen visar att även om ökningstaken i optimism minskar så fortsätter de svenska företagen den expansiva agenda som påbörjades förra hösten, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte. 
 

Kompetensbrist fortfarande den största risken

Den största risken är som i våras bristen på kompetens – det gäller både för svenska finanschefer och för Europa generellt. Framför allt är det specifik teknisk kompetens och rätt arbetslivserfarenhet som är svåra att matcha. De lösningar som främst förespråkas är att skola om befintlig personal och använda tillfälliga resurser. I skarp kontrast till många andra länder i Europa är däremot intresset för ökad automatisering som lösning på kompetensbrist svalt bland svenska finanschefer

– 90 procent svarar att deras företag i någon mån har svårt att hitta rätt kompetenser, vilket tydligt visar att detta är ett växande problem, säger Henrik Nilsson och tillägger: 

– Det svala intresset för automatisering är lite förvånande men dels så lämpar sig nog den specifika tekniska kompetens som efterfrågas mindre bra för att kunna automatiseras och dels så har svenska företag troligen redan kommit förhållandevis långt inom automatisering.
 

Eskalerande handelskrig försvårar för företagen

Avtagande tillväxt är för andra undersökningen i rad rankad som den näst största risken. Den är tätt sammankopplad med det internationella handelskriget som en majoritet av de svenska finanscheferna tror kommer att eskalera, samtidigt som få förväntar sig en avmattning. De främsta effekterna av handelskriget anses vara ökade kostnader för företagen samt att det försvårar investeringsbeslut. 

– Tron på en eskalering av handelskriget är som starkast i de internationellt beroende branscherna så som verkstadsindustrin. För deras del är det främst ökade råvarukostnader som oroar medan importberoende branscher oroas av att negativ påverkan på valutan kommer ge högre inköpskostnader, säger Karl Steiner.  

Ta del av den fullständiga rapporten

Om Deloitte/SEB CFO Survey

Deloitte/SEB Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer, olika sektorer samt i förhållande till stämningsläget i övriga Europa och därigenom skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år och genomförs i Sverige samt 19 andra Europeiska länder. Se den fullständiga rapporten, www.cfosurvey.se

 

Hade du nytta av den här informationen?