Pressmeddelanden

Sverige stärker sin globala konkurrenskraft

World Economic Forums ranking

I årets Global Competitiveness Report presenterar World Economic Forum en ny ranking av länders konkurrenskraft tillsammans med bedömningar av faktorer som driver deras olika utveckling. Sverige hamnar i år på en sjätteplats, vilket är två placeringar högre än förra året.

Publicerad: 2016-09-28

I årets Global Competitiveness Report presenterar World Economic Forum en ny ranking av länders konkurrenskraft tillsammans med bedömningar av faktorer som driver deras olika utveckling.

I Sverige genomförs undersökningen i samverkan med International University for Entrepreneurship and Technology Association (IUET) och revisions- och konsultföretaget Deloitte. Sverige hamnar i år på sjätte plats, att jämföra med förra årets nionde placering, och har därmed stärkt sin position som ett av världens mest konkurrenskraftiga länder.

Liksom förra året toppas listan av Schweiz, Singapore och USA följt av Nederländerna och Tyskland. De nordiska länderna ligger alla högt upp på rankingen men nu med Sverige i täten medan Finland faller tillbaka till tionde plats. Det kan konstateras att länderna i norra Europa generellt placerar sig väl medan södra Europa fortsätter att brottas med problem.

Rapporten analyserar faktorer som kännetecknar framgångsrika länders förmåga att förbättra sin produktivitet, främja tillväxt, bekämpa arbetslöshet och höja välståndet. Samtidigt belyses områden i respektive land som kräver fortsatt reformarbete och vad vi kan lära av de länder som har bäst förutsättningar att lyckas i den globala konkurrensen.

Bakom Sveriges förbättrade placering i årets undersökning ligger framförallt en stark makroekonomisk utveckling, en mer positiv syn på grundläggande institutioner och en fortsatt mycket stark bas i innovation, sofistikerade affärsnätverk och förmågan att anamma ny teknik. Inom flera områden där vi sedan tidigare uppvisat svagheter går vi dock fortsatt tillbaka. Detta innefattar utbildningsväsendet och effekterna av ett högt skattetryck vilket riskerar att på sikt minska viljan att arbeta och investera i Sverige.

– Sveriges konkurrenskraft stärks men det finns ett fortsatt behov av reformer kring beskattning, utbildning och arbetsmarknadens funktionssätt, säger professor Thomas Andersson, ordförande för International University for Entrepreneurship and Technology Association (IUET).

Minskad öppenhet och världshandel under de senaste åren skapar samtidigt en hotbild för tillväxten i världsekonomin. Expansiv penningpolitik har till viss del gömt undan problemen men produktivitetsutvecklingen förblir svag och grunden för uthållig tillväxt urholkas. Ökad osäkerhet om framtiden visar på vikten av att skapa förutsättningar för att hantera ett högt förändringstryck.

– Sveriges långa tradition av handel och öppenhet har bidragit till ett starkt innovationsklimat som gör vår ekonomi och våra företag mer anpassningsbara, vilket placerar oss högt i rankingen, säger Tom Pernodd, partner på Deloitte i Sverige.

Global Competitiveness Report är i huvudsak baserad på bedömningar och uppfattningar av företagsledare världen över samt på officiell statistik, men andra studier tas också i beaktande när det gäller att tolka resultaten. Rapporten speglar synen hos viktiga beslutsfattare på olika länders starka och svaga sidor, och därmed deras förutsättningar för framtida tillväxt och välfärd. Med dess rikedom av observationer och jämförande analys förtjänar rapporten att tas på stort allvar av politiker, experter och allmänhet.

Ansvariga för den enkät som har gått ut till svenska företag samt för presentationen av rapporten i Sverige är IUET i samarbete med Deloitte.

World Economic Forum med säte i Schweiz har i mer än 35 år haft en betydelsefull roll i att presentera undersökningar och rapporter om produktivitet och konkurrenskraft i länder världen över. I år har 138 länder deltagit i kartläggningen av officiell statistik och genom att besvara en enkät som tillsammans analyserar 12 pelare för tillväxt; infrastruktur, institutioner, makroekonomiska faktorer, grundutbildning & hälsa, högre utbildning, arbetsmarknad, handel, teknologi, finansiella marknader, marknadsstorlek, innovation och affärsnätverk.

I Sverige har IUET (International University of Entrepreneurship and Technology Association) och Deloitte ansvarat för att företag och organisationer besvarat enkäten. Enkätsvaren, som sammanställts av World Economic Forum, bidrar till att förstå de viktigaste faktorerna som ligger bakom ekonomisk tillväxt och hjälper till att förklara varför vissa länder är mer framgångsrika än andra vad gäller konkurrenskraft och kraftfullt politiskt och ekonomiskt reformarbete.

The Global Competitiveness Report 2016–2017

Ladda ner rapporten
Hade du nytta av den här informationen?