Pressmeddelanden

Sverige får starkt betyg men tappar placeringar i ranking av global konkurrenskraft

Sverige på 10:e plats i World Economic Forums globala ranking

I Global Competitiveness Report 2014/15 gör World Economic Forum en genomlysning av var världens länder står i den fortsatt utmanande återhämtningen efter den stora finanskrisen. Rapporten presenterar de senaste bedömningarna av den sammantagna konkurrenskraften, likaväl som styrkor och svagheter inom enskilda områden. Sverige står på det hela taget starkt och fortsätter utgöra ett av de mest konkurrenskraftiga länderna i världen, med bra förutsättningar för innovationer och användning av ny teknik. Sverige rankas högt i flera dimensioner som är nödvändiga för att skapa ett kunskapsbaserat tillväxtorienterat samhälle.

Trots sin styrkeposition fortsätter Sverige de senaste årens nedåtgående trend med ett tapp från 6:e position till 10:e i år. Schweiz och Singapore ligger fortsatt kvar på första respektive andra plats. USAs återhämtning efter finanskrisen har nu fört landet till tredje plats, följt av Finland och Tyskland. Förutom den mer traditionella analysen gör rapporten den här gången också sin hittills mest omfattande genomgång av sociala förhållanden och miljöaspekter. När dessa vägs in förbättras Sveriges position något.

Intrycket är att Sverige uppvisar en viss tillbakagång jämfört med andra länder inom en rad olika indikatorer. Tecken på försvagning återfinns inom flera av våra traditionella styrkeområden, inklusive makroekonomiska indikatorer och grundläggande institutionella förhållanden. I fråga om styrkeområden håller Sverige fortsatt en framstående position inom innovation där vi rankas på 7e plats även om vissa individuella indikatorer har försvagats något under de senaste åren.

- Även om Sverige fortsatt tillhör de mest konkurrenskraftiga länderna i världen fortsätter Sverige att tappa mark inom kärnområden som utbildningsystemet, arbetsmarknaden och inverkan av skatterna på samhällsekonomin, säger Prof. Thomas Andersson, Ordf. för International University for Entrepreneurship and Technology Association (IUET).

Den internationella bilden visar att uppdelningen mellan olika regioner blir allt mindre tydlig. De länder som lyckas är de som genomfört ekonomiska och politiska reformer och åtgärdat sina problemområden. Rapporten påtalar den stora betydelsen av ökade ansträngningar för att stärka de långsiktiga tillväxtförutsättningarna. Rapportens genomgång av sociala och miljömässiga aspekter visar också att dessa eftersätts över lag, och vissa länder inklusive t ex USA och Kina skulle få en betydligt lägre ranking om de här aspekterna kunde omsättas på ett korrekt sätt i konkurrenskraftstermer.

Global Competitiveness Report är i huvudsak baserad på bedömningar och uppfattningar av företagsledare världen över samt på officiell statistik, men andra studier tas också i beaktande när det gäller att tolka resultaten. Rapporten speglar synen hos viktiga beslutsfattare på olika länders starka och svaga sidor, och därmed deras förutsättningar för framtida tillväxt och välfärd. Med dess rikedom av observationer och jämförande analys förtjänar rapporten att tas på stort allvar av politiker, experter och allmänhet.

Ansvariga för den enkät som har gått ut till svenska företag samt för presentationen av rapporten i Sverige är IUET i samarbete med Deloitte.

- Sverige har en mycket bra grund att stå på för att lyckas i arbetet med att utveckla ett innovativt och kunskapsorienterat samhälle med fokus på tillväxt och ökad produktivitet. Det finns ett fortsatt tryck att genomföra reformer och fokusera på långsiktighet så att vi inte fortsätter tappa positioner, säger Tom Pernodd, Partner i Deloitte.

Kort om Global Competitiveness Report och Sveriges position:

World Economic Forum med säte i Schweiz har i mer än 30 år haft en betydelsefull roll i att presentera undersökningar och rapporter om produktivitet och konkurrenskraft i länder världen över.

I år har 144 länder deltagit i kartläggningen av officiell statistik och genom att besvara en enkät som tillsammans analyserar 12 pelare för tillväxt; infrastruktur, institutioner, makroekonomiska faktorer, grundutbildning & hälsa, högre utbildning, arbetsmarknad, handel, teknologi, finansiella marknader, marknadsstorlek, innovation och affärsnätverk.

I Sverige har IUET (International University of Entrepreneurship and Technology Association) och Deloitte ansvarat för att företag och organisationer besvarat enkäten.

Enkätsvaren, som sammanställts av World Economic Forum, bidrar till att förstå de viktigaste faktorerna som ligger bakom ekonomisk tillväxt och hjälper till att förklara varför vissa länder är mer framgångsrika än andra vad gäller konkurrenskraft och kraftfullt politiskt och ekonomiskt reformarbete.

Rapporten, som benämns "The Global Competitiveness Report 2014 - 2015", rankar de olika ländernas position i en sammantagen bedömning.

Hade du nytta av den här informationen?