Pressmeddelanden

Sveriges globala konkurrenskraft fortfarande bland de tio bästa

World Economic Forums ranking

I Global Competitiveness Report 2015/16 gör World Economic Forum en omfattande genomgång av 140 länder utifrån deras konkurrenskraft i förhållande till andra länder. I analysen utkristalliseras vilka faktorer som kännetecknar framgångsrika länders förmåga att förbättra sin produktivitet, främja tillväxt, bekämpa arbetslöshet och höja välståndet. Samtidigt belyses områden i respektive land som kräver fortsatt reformarbete och vad vi kan lära av de länder som har bäst förutsättningar att lyckas i den globala konkurrensen.

Den globala ekonomin präglas fortsatt av svag tillväxt, hög arbetslöshet och geopolitisk oro även om det finns flera exempel på länder som fortsätter att lyckas väl. Konkurrenssituationen och den tekniska utvecklingen ställer samtidigt ökade krav på kompetens och omställningskraft i ekonomin. Mot denna bakgrund accentueras behovet av att genomföra strukturella reformer som främjar innovationer, produktivitet, entreprenörskap och sysselsättning.

Rapporten presenterar de senaste bedömningarna av den sammantagna konkurrenskraften. Sverige som hamnar på plats 9 fortsätter att utgöra ett av de mest konkurrenskraftiga länderna i världen, med bra förutsättningar för innovationer och en hög förmåga att ta till sig och använda ny teknik. Sverige rankas också högt avseende flera grundläggande förutsättningar för utveckling mot ett kunskaps- och tillväxtorienterat samhälle även om en försämring noterats på ett antal områden över flera år.

Schweiz, Singapore och USA fortsätter att toppa listan och det konstateras att de mest konkurrenskraftiga länderna också har visat på en långt högre motståndskraft i de sämre tider som präglat åren efter finanskrisen. Tyskland och Nederländerna kommer tätt därefter och förbättrar sina positioner. De nordiska länderna ligger alla högt upp på rankingen även om Finland faller till en åttonde plats i år.

Trots sin starka position som nummer 9 i världen finns ett antal områden där Sverige möter stora utmaningar. I årets rapport framkommer nya signaler om att viljan att investera, arbeta och satsa på kompetens begränsas av samverkan mellan ett högt skattetryck och brister i arbetsmarknadens funktionssätt.

– Det blir allt tydligare att Sverige behöver ta ett helhetsgrepp om skatterna och förutsättningarna för investeringar och utbildning, säger Prof. Thomas Andersson, Ordf. för International University for Entrepreneurship and Technology Association (IUET).

Den internationella bilden visar att många länder har svårt att hitta vägar för att förbättra tillväxt och välstånd. Tillgång till finansiering framstår som ett tydligt problem i Europa och i många andra regioner. Flera tillväxtmarknader har visat sig ha betydligt högre sårbarhet för den globala ekonomins svagare utveckling än de mest konkurrenskraftiga länderna i studien.

– Ökat fokus på långsiktiga åtgärder som stärker vår konkurrenskraft är nu kritiskt för att vi ska kunna klara av att utvecklas mot ett samhälle som tar tillvara på talang, idéer, entreprenörskap och som skapar möjligheter för sysselsättning, tillväxt och välstånd i en omvärld med stora utmaningar, säger Tom Pernodd, Partner i Deloitte.

Global Competitiveness Report är i huvudsak baserad på bedömningar och uppfattningar av företagsledare världen över samt på officiell statistik, men andra studier tas också i beaktande när det gäller att tolka resultaten. Rapporten speglar synen hos viktiga beslutsfattare på olika länders starka och svaga sidor, och därmed deras förutsättningar för framtida tillväxt och välfärd. Med dess rikedom av observationer och jämförande analys förtjänar rapporten att tas på stort allvar av politiker, experter och allmänhet.

Ansvariga för den enkät som har gått ut till svenska företag samt för presentationen av rapporten i Sverige är IUET i samarbete med Deloitte. 

Kort om Global Competitiveness Report och Sveriges position:

World Economic Forum med säte i Schweiz har i mer än 30 år haft en betydelsefull roll i att presentera undersökningar och rapporter om produktivitet och konkurrenskraft i länder världen över.

I år har 140 länder deltagit i kartläggningen av officiell statistik och genom att besvara en enkät som tillsammans analyserar 12 pelare för tillväxt; infrastruktur, institutioner, makroekonomiska faktorer, grundutbildning & hälsa, högre utbildning, arbetsmarknad, handel, teknologi, finansiella marknader, marknadsstorlek, innovation och affärsnätverk.

I Sverige har IUET (International University of Entrepreneurship and Technology Association) och Deloitte ansvarat för att företag och organisationer besvarat enkäten.

Enkätsvaren, som sammanställts av World Economic Forum, bidrar till att förstå de viktigaste faktorerna som ligger bakom ekonomisk tillväxt och hjälper till att förklara varför vissa länder är mer framgångsrika än andra vad gäller konkurrenskraft och kraftfullt politiskt och ekonomiskt reformarbete.

Rapporten, som benämns "The Global Competitiveness Report 2015 - 2016", rankar de olika ländernas position i en sammantagen bedömning.

Hade du nytta av den här informationen?